Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att

 • ge en bild av det finländska välfärdssamhället
 • medvetandegöra vad välfärden består av och vilka
  faktorer som påverkar den

Kursen ingår i studiehelheten Människan i
välfärdssamhället och stöder följande
yrkesspecifika kompetensutveckling:

 • Studeranden känner till det sociala områdets
  värderingar och yrkesetiska principer. Han/hon kan
  identifiera yrkesetiska principer i Socionomens
  (YH) arbete och kan bedöma och beskriva deras
  betydelse.
 • Studeranden inser betydelsen av att reflektera
  samt har grundläggande färdigheter i att
  reflektera.
 • Studeranden känner till olika
  människosyner och är medveten om sin egen.
 • Studeranden känner till olika skeden i
  människans normala utveckling. Han/hon förstår
  olika livssituationers betydelse för individens
  tillväxt och utveckling.
 • Studeranden känner till servicesystem som
  stöder välfärd och social trygghet.
 • Studeranden känner till grundläggande
  välfärdsteorier och förstår välfärdssamhällets
  förändringar.
 • Studeranden förstår att begreppet socialt är
  mångdimensionellt.
 • Studeranden förstår samhälleliga strukturers och
  processers betydelse för individers liv och
  samfunds existens.
 • Studeranden har kunskap om förfaringssätt inom
  samhälleligt beslutfattande.
 • Studeranden förstår betydelsen av medborgarnas
  delaktighet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att

 • beskriva förändringar i det finländska samhället
 • redogöra för det socialpolitiska systemet samt
  socialförsäkringssystemet i Finland
 • förklara kopplingar mellan välfärd,
  socialpolitik och nationalekonomi
 • reflektera över den centrala problematiken kring
  utslagningsmekanismer
 • diskutera hur man med hjälp av socialpedagogiken
  kan förebygga utslagning

Innehåll

Människans välfärd och det finländska samhället

Mer information

Basgruppsträffarna har obligatorisk närvaro. Tiderna
för de olika basgruppernas basgruppsträffar hittas
via ARBS.

Litteratur

Anttonen, A.& Sipilä, J. 2009. Suomalaista
sosiaalipolitiikkaa. Tampere: Vastapaino

Eklund, K. 2010. Vår ekonomi. Stockholm: Prisma.

Karisto, A. Takala, P. & Haapola, I. 1998. Finland
i förvandling: levnadsstandardens, livsföringens
och socialpolitikens utveckling i Finland. Porvoo-
Helsinki-Juva: WSOY.

Pekkarinen, J. & Sutela, P. 2001. Nationalekonomi.
Helsingfors: WSOY.

Så fungerar kommunen. 2009. Helsingfors:
Kommunförbundet.

FPA:s publikationer

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Basgruppsarbete - 21 timmar
 • Självstudier - 88 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

 • Brantberg Bettina
 • Cederberg Arla
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Sigfrids Ingmar

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2013-12-20 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning