Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Den centrala målsättningen med den handledda
fältpraktiken är att anknyta den teoretiska
kunskaperna och färdigheterna som studenten erhållit
på yrkeshögskolan till praktik på fältet

Läranderesultat

Syftet med praktiken är att studerande:
uppfattar socionomens roll (eller kommande roll) i
äldreomsorgen och ger prov på handledarfärdigheter
i form av en handledd verksamhet (studenten
planerar och ansvarar för en 1 timmes handeldd
verksamhet för de äldre om detta är möjligt på
praktikplatserna)

Kan uppfatta och beskriva nyansskillnaderna i
hälsa-ohälsa hos den äldre människan, samt
reflektera över olika resurser (personal, anhörig
och klient).

Lär känna olika äldres livsöden och
livssituationer och deras konsekvenser för
äldreomsorgen.

Kan på ett värdigt och proffessionellt sätt bemöta
den äldre.

Visar förmåga till analys mellan forskning och
praktik inom äldreomsorgen. I praktikuppgiften
ingår att synliggöra och diskutera ett
forskningstema (varje studerande har valt ett eget
tema) med personalen. Teman studerande har valt
har en klar anknytning till äldreomsorgen och
bygger på aktuell forskning. Frågor som studerande
sedan kunde diskutera med personalen är: hur (om)
förekommer detta tema inom denna praktik? Vilka
åtgärder förekommer kring detta tema? Vad
påverkar det dagliga arbetet på praktikplatsen då
det gäller detta tema? Detta benämns som FUI-
uppgift (forskning, utveckling och innovation).

Innehåll

praktik inom äldreomsorgen

Förkunskaper

Kunskaper inom äldreomsorg

Mer information

Obligatorisk närvaro vid praktikuppföljningsdagen

Litteratur

aktuella artiklar

Studieaktiviteter

  • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
  • Självstudier - 30 timmar
  • Praktik - 228 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd praktik och godkänd praktikrapport

Lärare

  • Brantberg Bettina
  • Sigfrids Ingmar

Examinator

Brantberg-Ahlfors Bettina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

- praktikperioden börjar 7.4.2014 och slutar måndagen den 26.5.2014.Sista dagen på praktikplatsen är fredagen den 23.5.2014
- närstudievecka på Arcada 5-9.5.2014
- den 26.5.2014 är en obligatorisk uppföljningsdag på Arcada
- arbetstid 7h/dag eller 35 h / vecka
- utöver detta självstudier

Examinationsformer

2014-05-26 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning