Nedanstående kompetensbeskrivningar har gällt fram till 1.8.2021

Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

 1. Allmänna kompetenser
 2. Yrkesspecifika kompetenser
 3. Officiell språklig kompetens

1. Allmänna kompetenser

Lärandekompetens

Du/Studenten

 • Kan utvärdera och har en realistisk uppfattning om sitt eget kunnande, sina egna färdigheter och attityder samt ser sina egna utvecklingsbehov
 • Känner sin egen lärandestil, tar ansvar för och har förmågan att lära sig självständigt samt kan gå in i och hålla ut i lärprocesser
 • Kan lära sig tillsammans med andra och kan dela med sig av sin kunskap inom sin arbetsgemenskap
 • Kan hantera förändringar och kan se och utnyttja olika lärande- och verksamhetsmöjligheter
 • Kan planera, utveckla och ta ansvar för sin egen professionella utveckling

Etisk kompetens

Du/Studenten

 • Är medveten om hur olika värdegrunder påverkar samhälle, arbetssamfund och individ
 • Respekterar alla människors lika värde och strävar efter att handla rättvist, jämlikt och för allas delaktighet.
 • Kan tillämpa de yrkesetiska principerna för din egen bransch
 • Arbetar för en trygg och säker arbetskultur
 • Arbetar för hållbar utveckling
 • Kan tillämpa vedertagna etiska principer för god studie- och forskningspraxis

Kommunikativ och social kompetens

Du/Studenten

 • Kan lyssna till andra och kommunicera på de inhemska språken och minst ett annat främmande språk
 • Kan framföra och argumentera för dina synpunkter i olika professionella, sociala och kulturella sammanhang
 • Kan förmedla ditt budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom olika kommunikationsstilar och -medel som är anpassade till målgrupp och kontext
 • Kan leda, samarbeta med andra och verka målinriktat i olika grupper
 • Kan förhålla dig kritiskt till informationssystem i din egen bransch och bidra till att utveckla dem
 • Du är lyhörd för andra och kan hantera konfliktsituationer

Global kompetens

Du/studenten

 • Är medveten om din egen kulturella bakgrund
 • Är förtrogen med den nordiska samhällsmodellen som värdegrund
 • Är medveten om och öppen för kulturell mångfald som resurs och som utmaning
 • Kan självständigt fungera i olika internationella och interkulturella sammanhang, och kritiskt reflektera kring din egen roll i sammanhanget
 • Inser möjligheterna och utmaningarna med globaliseringen

Samhälls- och organisationskompetens

Du/studenten

 • Känner till aktörer samt de samhälleliga och ekonomiska kopplingarna i sin egen bransch inom den offentliga, privata och tredje sektorn
 • Känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns samt kan utveckla den egna branschen
 • Behärskar grundprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap att leda arbete
 • Känner till hur arbetslivet är organiserat samt arbetslivets styrdokument och lagstiftning
 • Kan organisera och ta ansvar för både egna verksamhetens och samhällets hållbara utveckling
 • Kan kritiskt reflektera och analysera omvärlden i en social och politisk kontext
 • Förstår och respekterar jämställdhet och kulturell mångfald samt klarar av att möta konflikter på ett konstruktivt och tolerant sätt
 • Kan verka för öppenhet och transparens i organisationer och samfund

Kompetens inom utvecklingsverksamhet och entreprenörskap

Du/studenten

 • Kan söka, granska och hantera information och kunskap
 • Har förmåga att kritiskt bedöma information och kunskap och gestalta helheter
 • Kan lösa problem och fatta välgrundade beslut
 • Behärskar de relevanta verktygen och system som används i branschen
 • Känner till grunder och metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet och kan genomföra FUI-projekt
 • Kan tillämpa olika metoder för att utveckla sitt eget yrkesområde på ett systematiskt och innovativt sätt
 • Förstår principerna för en användarorienterad verksamhet och har beredskap för företagande och entreprenörskap
 • Har förmåga att granska en vara eller tjänst ur lönsamhets-, hållbarhets- och livscykelperspektiv
 • Känner till principerna för (och skillnaderna mellan) kommersiell respektive öppen publicering och hur olika typer av källmaterial kan användas

Digital kompetens

Du/studenten

 • Kan på ett självsäkert, kritiskt och kreativt sätt använda digital teknik och nättjänster för att nå sina mål i studier, privatliv och yrkeslivet.
 • Kan använda nättjänster och databastjänster för att hitta tillförlitlig och relevant information
 • Kan använda olika kommunikationsverktyg, samarbeta kring och dela material med andra.
 • Kan producera och redigera olika sorters material, text, bild och multimedia och skapa presentationer för olika ändamål.
 • Känner till de vanligaste säkerhetsriskerna samt hur man ska agera för att skydda sig och sin omgivning mot dem.
 • Är förtrogen med den digitala kompetens som krävs för sin yrkesspecifika utvecklingen

2. Yrkesspecifika kompetenser

Efter avlagd yrkeshögskoleexamen innehar du yrkeskompetenser specifika för din utbildning. De yrkesspecifika kompetenserna hittar du för varje utbildning skilt för sig.

3. Officiell språklig kompetens

Enligt lagen (424/03 6 §) och förordningen (352/03 8 §) förutsätts en officiell språklig kompetens av den som avlägger examen vid en yrkeshögskola. Du ska visa att du har utmärkta kunskaper i ditt skolbildningsspråk (svenska eller finska), goda eller nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket och sådana kunskaper i ytterligare ett språk (engelska) att du kan arbeta och öka din kompetens på det språket.

För dig är det viktigt att mognadsprovet skrivs på ditt skolbildningsspråk. Det är kombinationen av skolbildningsspråk och språk för mognadsprovet som ger det som lagen kallar "utmärkta kunskaper". Kunskaperna i det andra inhemska språket bedöms (genom test) som goda eller nöjaktiga, muntligt och skriftligt skilt för sig. Med skolbildningsspråk avses det språk på vilket man fått sin grundläggande utbildning (=grundskola) eller gymnasieutbildning. De kurser i engelska som anpassats för de olika utbildningarnas behov ger dig de kunskaper i engelska som lagen och förordningen avser.