Arcadas student är en kritisk och analytisk student som sätter bildning i arbete för ett givande och hållbart liv!

De allmänna kompetenserna beskrivs här på ett generellt plan. Utvecklingen av de allmänna kompetenserna inleds i de allmänbildande studierna, fortgår genom integrering i professionssstudier och fördjupas i utvecklingsstudier och forskningsstudier.

Lärande- och karriärkompetens

Med lärande- och karriärkompetens avses att du kan studera och lära dig självstyrt och reflekterat. Du inser betydelsen av och kan identifiera dina styrkor och utvecklingsbehov samt ser det kontinuerliga lärandet som en viktig del av karriärutvecklingen genom livet. Du inser att karriär förstås som ett brett begrepp och inte endast utifrån ett hierarkiskt perspektiv.

Under studierna utvecklar du lärandestrategier och kan flexibelt och mångsidigt använda dem i lärprocesser beroende på innehåll och sammanhang. Du utvecklar din problemlösningsförmåga och lär dig tillsammans med andra. Därtill kan du dela med dig av din kunskap inom din studie- och arbetsgemenskap.

Du har informationskompetens och kan validera kunskap och förstår skillnaden mellan data, information och kunskap. Du kan utvärdera, reflektera kring och skapa dig en kritisk uppfattning om dina kompetenser (kunskap, färdigheter, förhållningssätt). I framtiden har du kunskap att hantera din karriär både på kort sikt och i ett livslångt perspektiv och kan beskriva dina kompetenser för framtida uppdragsgivare.

Etisk och hållbarhetskompetens

Med etisk och hållbarhetskompetens avses din förmåga att ta ansvar för ditt eget agerande att verka etiskt i samhällen och arbetssamfund. Du kan göra etiska och hållbarhetsmässiga konsekvensbedömningar i samband med utvecklingen av tjänster och processer inom din egen bransch.

Du utvecklar en förmåga att hantera stress- och tidshantering för att balansera studier, fritid, vardag och arbete. Du kan hantera återkommande val. Du är medveten om de möjligheter som erbjuds samt om hur du formas av dina dagliga aktiviteter och handlingar, vilka i sin tur påverkar dina framtida möjligheter och val i en snabbt föränderlig värld. Du inser även betydelsen av att ta ansvar för och reflektera kring din egen hälsa.

Du respekterar alla människors lika värde och strävar efter att handla rättvist, jämlikt och för allas delaktighet. Du kan tillämpa etiska principer i privatlivet, i studierna, som medarbetare i arbetssamfund och som medborgare i samhällen både lokalt och globalt.

Kommunikativ och social kompetens

Med kommunikativ och social kompetens avses din förmåga att kommunicera medvetet på olika plan och i olika sammanhang. Du är medveten om din och andras kulturella bakgrund och främjar mångkulturellt samarbete.

Du kan framföra synpunkter och argumentera konstruktivt i olika professionella, sociala och kulturella sammanhang. Du kan kommunicera på de officiella inhemska språken och minst ett annat främmande språk.

Du kan agera medvetet i olika sociala, internationella och interkulturella miljöer, och reflektera analytiskt och kritiskt kring den egna rollen i sammanhanget. Du verkar för öppenhet i grupper, organisationer och samfund.

Teknologisk kompetens

Med teknologisk kompetens avses att du kan förhålla dig nyfiket, analytiskt och kritiskt till teknologi och digitala tjänster för att nå mål och utföra uppgifter i studier och yrkeslivet.

Du känner dig bekväm med att lära dig ny teknologi för att ha framtidsberedskap. Du kan på ett säkert och kreativt sätt använda teknologi och känner till säkerhetsriskerna med den teknologi du använder.

Du har förmåga att beakta tillgänglighet och etik samt socioteknologiska och ekologiska konsekvenser när olika slag av teknologi och processer tas i bruk.

Lokal och global samhällskompetens

Med lokal och global samhällskompetens avses kunskap om lokala och globala aktörer samt deras samhälleliga och ekonomiska kopplingar.

Du kan analytiskt och kritiskt reflektera över omvärlden i en social, kulturell och politisk kontext och är förtrogen med den nordiska och demokratiska samhällsmodellen. Du behärskar grundprinciperna för hur lagstiftning reglerar samhällen och organisationer, känner till hur arbetslivet är organiserat och hur olika arbetssamfund fungerar.

Du förstår och respekterar jämställdhet och kulturell mångfald samt klarar av att möta konflikter på ett konstruktivt och tolerant sätt. Du kan ta ansvar för och bidra till att organisera och utveckla både den egna verksamheten och lokala och globala samhällen på ett hållbart sätt.

Innovations- och utvecklingskompetens

Med innovations- och utvecklingskompetens avses din förmåga att nyskapa, utveckla och utvärdera produkter, tjänster och verksamhet på generell nivå och i arbetssamfund. Du driver innovationer och utveckling användarorienterat, som stöds av tvärvetenskaplighet och innefattar en etisk och ekonomisk konsekvensbedömning.

Du känner till principer och metoder inom forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet och kan genomföra projekt samt utnyttja potentialen i ett tvärvetenskapligt team. Du har beredskap för entreprenörskap och intraprenörskap.

Du kan tillämpa och förbinder dig till god vetenskaplig praxis.