Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Kursen stödjer kompetensutveckling i
klientarbetet och medarbetaskap, ledarskap och
företagsamhet.

Målsättningen med kursen är att
ge kompetens för behörighet för lärare och
socionom inom
småbarnspedagogik i arbete med barn under 5 år.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:
- visa på förståelse för barndomen ur ett
historiskt och samtida perspektiv och
reflektera
över vad ett barnperspektiv betyder i relation
till detta.
- visa förmåga att diskutera och motivera
småbarnspedagogisk verksamhet och tillämpa
metoder för att uppnå
uppställda mål.
- visa på fördjupad kunskap om hur man
identifierar barns socialpedagogiska behov och
hur man tillsammans med andra kan stöda barns
utveckling och lärande genom lek.
- reflektera över hur ett
förhållningssätt där mångfald och genus
förankras i en barnpedagogisk verksamhet då ett
jämlikhets och jämställdhetsperspektiv beaktas.
- planera, förverkliga, utvärdera och
utveckla
småbarnspedagogisk verksamhet.
- förstår betydelsen av ett fungerande
samarbete med vårdnadshavarna, känner igen
situationer då familjen kan vara belastad och
kan på ett professionellt sätt ta till
diskussion och hänvisa vidare till behövliga
stödtjänster.
- visar förmåga att diskutera alternativa
barnpedagogiska inriktningar
- kunna förklara socionomens och lärarens
roller inom
småbarnspedagogik och ansvar i arbetsgruppen

Innehåll

Lagen om småbarnspedagogik

Konventionen om barnets rättigheter

Från barnträdgård till småbarnspedagogik

Tidigt stöd

Anknytningsteorin, mjuklandning

Samarbete med vårdnadshavare

Ta till tals

Socionomens roll

Mobbningsförebyggande arbete

Gruppdynamik

interprofessionella samarbete, lärare, närvårdare,
speciallärare, rådgivning, barnskydd, tal- och
ergoterapeut

Pedagogiska inriktningar

Lekens betydelse förbarnets utveckling och lärande

Lärmiljö

Jämlikhet och jämställdhet

kultur- och genussensitivitet

Förkunskaper

Kursen är i första hand avsedd för socionomer
som eftersträvar behörighet som socionom och
lärare inom småbarnspedagogik i arbete med barn
under 5
år.
Studenterna bör ha avlagt minst 100 sp/ 2 års
studier inom det sociala utbildningsprogrammet
för att kunna delta.

Litteratur

Allmän litteratur som studerande förväntas
använda under kursen:

Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022,
Utbildningsstyrelsens publikationer

Lag om småbarnspedagogik 540/2018.
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/201 Extern länk
8
0540

Pape, K. (2016). Lekfullt samspel i förskolan.
Stockholm: Lärarförlaget

Skolverket (2011): Möten för lärande.
Pedagogisk
verksamhet för de yngsta barnen i förskolan
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2694 Extern länk

Drugli, M.P. & Lekhal, R., (2020) Att rusta barn
för livet. Förskolans arbete för barns positiva
utveckling. Lund: Studentlitteratur.

Kanninen, K., Backman, A. & Sigfrids, A.
(2009). Med barnaögon: Egenvårdarmodellen - ett
verktyg
till en trygg och trivsam dagvård. Helsingfors:
Finlandssvenska kompetenscentret inom det
sociala området.

Lillemyr, O.P. (2013). Lek på Allvar - en
spännande utmaning. Stockholm: Liber

Pihlgren, A. S. (2017). Undervisning i förskolan:
Att skapa lärande
undervisningsmiljöer. Stockholm: Natur & Kultur.

Varje tema har spesifika litteraturerbjudanden,
som finns på Itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 65 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 7 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 55 timmar
 • Självstudier - 228 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs godkänd prestation i :
1) Godkänt basgruppsarbete

2) Individuell essä 0-5

3) Basgruppsvis presentation av tre olika teman
(gk/underk)

4) Individuell portfolie (skala 0-5)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
50 % essä (skala 0-5)
50 % individuell portfolio (skala 0-5)

Lärare

Edgren Eva

Examinator

Edgren Eva

Antal kursplatser

Ingen begränsning (35 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-12-31

Kursens tidtabell

1.8.-24.10.2022

Kursanmälningstid

2022-04-25 till 2022-09-06

Examinationsformer

2022-10-23 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-30 12:00 - 16:00 A311 Småbarnspedagogisk verksamhet Edgren Eva
2022-09-01 09:00 - 16:00 B327 Småbarnspedagogisk verksamhet Edgren Eva
2022-09-02 16:30 - 20:30 Småbarnspedagogisk verksamhet edgrenev@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.    Join Zoom Meeting  https://arcada.zoom.us/j/69143802663?from=addon    Meeting ID: 691 4380 2663    Join by SIP  69143802663@109.105.112.236  69143802663@109.105.112.235    Join by H.323  109.105.112.236  109.105.112.235  Meeting ID: 691 4380 2663 Edgren Eva
2022-09-03 09:00 - 16:00 B327 Småbarnspedagogisk verksamhet Edgren Eva
2022-09-06 09:00 - 16:00 A311 Småbarnspedagogisk verksamhet Edgren Eva
2022-09-08 09:00 - 16:00 A311 Småbarnspedagogisk verksamhet Edgren Eva
2022-09-13 09:00 - 11:45 A311 Småbarnspedagogisk verksamhet Edgren Eva
2022-09-13 11:45 - 12:15 D4106 Småbarnspedagogisk verksamhet Edgren Eva
2022-09-13 12:15 - 16:00 D4110 Småbarnspedagogisk verksamhet
2022-09-16 09:00 - 16:00 A311 Småbarnspedagogisk verksamhet Edgren Eva
2022-09-20 09:00 - 16:00 A311 Småbarnspedagogisk verksamhet Edgren Eva
2022-09-22 09:00 - 16:00 B328 Småbarnspedagogisk verksamhet Edgren Eva
2022-09-24 09:00 - 16:00 B327 Småbarnspedagogisk verksamhet Edgren Eva
2022-09-27 09:00 - 16:00 A311 Småbarnspedagogisk verksamhet Edgren Eva
2022-09-29 09:00 - 16:00 A311 Småbarnspedagogisk verksamhet Edgren Eva
2022-10-07 09:30 - 15:30 F249 Småbarnspedagogiskt seminarium - Samarbeta starkt Edgren Eva
2022-10-07 12:45 - 14:00 B326 Småbarnspedagogiskt seminarium - Samarbeta starkt Edgren Eva
2022-10-07 12:45 - 14:00 B327 Småbarnspedagogiskt seminarium - Samarbeta starkt Edgren Eva
2022-10-07 12:45 - 14:00 B328 Småbarnspedagogiskt seminarium - Samarbeta starkt Edgren Eva
2022-10-07 12:45 - 14:00 A311 Småbarnspedagogisk verksamhet
2022-10-07 12:45 - 14:00 E380 Småbarnspedagogiskt seminarium - Samarbeta starkt Edgren Eva
2022-10-07 12:45 - 14:00 E381 Småbarnspedagogiskt seminarium - Samarbeta starkt Edgren Eva
2022-10-07 12:45 - 14:00 B325 Småbarnspedagogiskt seminarium - Samarbeta starkt Edgren Eva
2022-10-11 09:00 - 16:00 A311 Småbarnspedagogisk verksamhet Edgren Eva
2022-10-13 09:00 - 16:00 A311 Småbarnspedagogisk verksamhet Edgren Eva

Kurs och studieplanssökning