Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kompetensmål: Praktiken utvecklar följande
kompetenser:
Etisk kompetens inom det sociala området
Kompetens inom klientarbetet
Kompetens inom det sociala områdets
servicesystem
Kompetens i kritiskt och delaktighetsfrämjande
samhällsarbete
Kompetens i forskningsbaserad utvecklings- och
innovationsverksamhet
Kompetens i medarbetarskap, ledarskap och
företagsamhet
(godkända av yh-nätverket för det sociala
området)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att / Harjoittelun jälkeen
opiskelija osaa

- kunna granska och resonera kring sitt
och de professionellas synsätt och värderingar
gentemot barn, äldre eller personer med
funktionsvariation. (Förstår betydelsen av egen
människosyn och värdegrunder i klientarbetet.)/
- tarkastella omia ja muiden ammattilaisten
näkökantoja ja arvoja koskien lapsia, ikä-
ihmisiä sekä kehitysvammaisia. (Opiskelija
ymmärtää oman ihmiskäsityksen ja asiakastyön
arvopohjan merkityksen.)

- har utvecklat sin förmåga att ur ett
socialpedagogiskt perspektiv (målinriktat,
resursförstärkande, delaktighetsfrämjande)
möta, stöda, handleda och inspirera olika
klientgrupper./
- on kehittänyt kykyään kohdata, tukea, ohjata
sekä kannustaa erilaisia kohderyhmiä
sosiaalipedagogisesta näkökulmasta
(tavoitteellisesti, resursseja vahvistaen,
osallisuutta tukien)

- har utvecklat sin förmåga att
dokumentera och utvärdera klientarbetet./
- on kehittänyt kykyään dokumentoida sekä
arvioida asiakastyötä.

- känner till det sociala trygghetssystemet
och kan
koordinera service
utgående från klientens behov./
- tuntee sosiaaliturvajärjestelmää ja asiakkaan
tarpeista lähtevää palvelumuotojen
koordinointia.

- med hjälp av praktikuppgiften aktiverar
sig studeranden i FUI verksamhet (forskning,
utveckling och innovation) på praktikplatsen i
samråd med personalen./
- harjoittelutehtävän avulla tutustuu ja
kehittää omalta osaltaan TKI (tutkimus,
kehittämis ja innovaatio) toimintaa

- ser sin roll och kan fungera som
medarbetare i ett mångprofessionellt team./
-näkee rooliaan ja osaa toimia
moniammatillisessa tiimissä.

Innehåll

Praktiskt klientarbete med målsättningen att möta,
stöda,
handleda och inspirera klienter ur ett
socialpedagogiskt perspektiv.

Förkunskaper

5 sp. Socialpedagogik i klientarbete med barn
och unga.
10 sp. Socialpedagogik i klientarbete med äldre
och personer med funktionsvariation).
5 sp. Etik och professionell kommunikation.
5 sp. Kreativitet för hälsa och välbefinnande.

OBS! Innan studerande går ut i praktik krävs
minst 60 sp totala registrerade poäng, eller
individuell studieplan.

Kursen ersätter följande kurser

Yrkespraktik - Funktionshinder i samhället.
Praktik inom äldreomsorgen.

Mer information

Obligatoriskt deltagande i praktikinfo,
handledningsgrupper under praktiken och
praktikutvärdering.

Mera information i samband med praktikinfo nr 1:
den 30.9 klockan 14.45-16.15.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 4 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
 • Basgruppsarbete - 12 timmar
 • Självstudier - 32 timmar
 • Praktikutvärdering - 4 timmar
 • Praktik - 210 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
1. Skriftlig praktikrapport inlämnas och bedöms
med godkänt/underkänt.
2. Blanketten för utvärdering av lärande i
arbetet är ifylld och underskriven av
handledaren på praktikplatsen.
3. Obligatoriskt deltagande i praktikinfon,
handledningstillfällen och
praktikutvärderingsdagen.

Lärare

 • Edgren Eva
 • Enoksson Maria
 • Rosenqvist-Berg Ann-Marie
 • Söderström Eivor

Examinator

Söderström Eivor

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Praktiktid 31.1-18.3.22

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning