Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen för kursen är:
- att stöda socialpedagogisk
kompetensutveckling
i klientarbete och det sociala områdets
servicesystem

- studenten kan identifiera och tillämpa
principerna för förebyggande arbete samt tidigt
stöd i arbetet med barn och unga

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
kunna
- reflektera över hur man på bästa sätt
ser och bemöter barns och ungas behov i olika
pedagogiska verksamhetsmiljöer.

- beskriva vad socialpedagogiken innebär inom
småbarnspedagogisk verksamhet och skola.

- känna till grundprinciperna för pedagogisk
planering, förverkligande och utvärdering av
pedagogisk verksamhet med barn.

- förklara hur barn lär sig och lekens
betydelse för barnet

- resonera kring vad kontextuell fostran
innebär och ge exempel på samarbete med
familjen och övriga samarbetspartners.

- diskutera gemenskapsstärkande metoder,
förebyggande arbete och tidigt stöd i arbetet
med barn och unga

Innehåll

Centrala begrepp och teorier:
Barns och ungas lärande
Leken och barnets lärande
Livslångt lärande

Kognitivt perspektiv på lärande, Piaget
Sociokulturellt perspektiv på lärande, Vygotsky
Upplevelsebaserat lärande, Dewey och Kolb

Socialpedagogiskt och
småbarnspedagogiskt/pedagogiskt
förhållningssätt

Pedagogisk planering
Kvalitet och utvärdering i pedagogisk
verksamhet

Samarbetet med vårdnadshavare
Förebyggande arbete och tidigt stöd i
pedagogiska miljöer
Stöda välbefinnande

Förkunskaper

Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv 5
sp.

Kursen ersätter följande kurser

Socialpedagogik i klientarbete (småbarnsfostran) 5
sp

Litteratur

LAGAR OCH STYRDOKUMENT
Lag om småbarnspedagogik
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/201 Extern länk
8
0540

Lag om grundläggande utbildning
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/199 Extern länk
8
0628

FN:s konvention om barnets rättigheter.
20.11.1989. Tillgänglig:
https://unicef.se/rapporter-och Extern länk-
publikationer/barnkonventionen

Grunderna för planen för småbarnspedagogik
2018.
https://www.oph.fi/sites/default/files/document Extern länk
s
/grunderna
-for-planen-
for-smabarnspedagogik-2018_0.pdf

Grunderna för läroplanen för den grundläggande
utbildningen 2014.
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och Extern länk-
examina/grunderna-
laroplanen-den-
grundlaggande-utbildningen

Lag om elev- och studerandevård 2013.
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2013/201 Extern länk
3
1287

LITTERATUR SOCIALPEDAGOGIK
Nivala, E. (2019). Sosiaalipedagogiikka: Kohti
inhimillisempää
yhteiskuntaa. [Helsinki]: Gaudeamus. Kap. 6 OCH
7

Molin, M. & Bolin A. (2018) Socialpedagogisk
handling: i
teori och
praktik. Kap. 3
https://www.diva Extern länk-
portal.org/smash/get/diva2:1247514/FULLTEXT01.p
d
f

LITTERATUR SMÅBARNSPEDAGOGIK
Hundeide, Karsten. 2006. Sociokulturella ramar
för barns utveckling: barns livsvärldar. Lund:
Studentlitteratur.

Juslin Eva & Davidsson Susanne. 2016. Det
resursstarka barnet - resursförstärkande
yrkespraxis för barn under skolåldern.
Tillgänglig:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7048-31-3 Extern länk

Kaskela, M. & Kekkonen, M. 2007.
Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta; opas
varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Helsinki:
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus. Oppaita 63.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/7 Extern länk
7944/OPA2006_063_Stakes.pdf?sequence=1

Lillemyr, Ole. 2013. Lek på allvar: en
spännande utmaning. Stockholm: Liber.
Pape, K. (2016). Lekfullt samspel i förskolan.
Stockholm: Lärarförlaget

Williams Pia & Sheridan Sonja (red.). 2011.
Barns lärande i ett livslångt perspektiv.
Stockholm:
Liber.

Pihlgren, A. S. (2017). Undervisning i
förskolan:
Att skapa lärande
undervisningsmiljöer. Stockholm: Natur &
Kultur.

Pihlgren, A. S. (red.) (2017).
Föräldrasamverkan:
Att bygga tillit. Lund:
Studentlitteratur.

Edfelt, D. (2019). Utmaningar i förskolan: Att
förebygga
problemskapande
beteende (Andra upplagan.). Stockholm: Gothia
Fortbildning.

LITTERATUR GRUNDSKOLAN
Kurki, Leena, Nivala, Elina, Sipilä-Lähdekorpi,
Pirkko.2006. Sosiaalipedagoginen sosiaalityö
koulussa.Helsinki. Finn Lectura.

Kristiina Laitinen och Merja Hallantie:
Välbefinnande i morgondagens skola.Ramar för
utveckling av elevvården. Guider och handböcker
2012:4.
https://docplayer.se/6069889-Kristiina-laitinen-och-merja Extern länk-
hallantie-valbefinnande-i-morgondagens-skola-ramar-for-
utveckling-av-elevvarden-guider-och-handbocker-2012-4.html

Marke Hietanen-Peltola, Kristiina Laitinen, Eva Autio och
Riia
Palmqvist.2018.Välbefinnande genom generellt inriktat
arbete
- elevhälsogruppen inom den grundläggande utbildningen.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137137/URN_I Extern länk
SBN_978
-952-343-206-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lehtinen, T. & Jakobsson-Lundin, J. 2016.
Psykologi
för klassrummet. Lärarförlaget.

Wallin, Aila. 2011. Sosiaalityö koulussa -
avaimia hyvinvointiin. Tietosanoma.Helsinki.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar
  • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande delar:
Godkänd basgruppsprestation (obligatorisk
närvaro i basgruppsarbete) GK/Underkänd
Deltagande i temaarbete och temaseminarium
GK/UK
Godkänd hemexamination 100 % av slutvitsordet
(0-5)
Deltagande i workshop (2 st)

Dagstudenter har förutom de ovan beskrivna
följande examinationskrav
Godkänd i färdighetsträning
Deltagande i obligatoriska gästföreläsningar/
webinarier (4 st)

Lärare

  • Lohi Noora
  • Paakkonen Heikki
  • Söderström Eivor

Examinator

Lohi Noora

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-10-25

Kursens tidtabell

17.3.2021-25.4.2021

Examinationsformer

2021-04-22 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning