Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...
- studenten kan fungera i samarbete med
brukaren i hennes vardag
- studenten kan identifiera yrkesetiska
principer i socionomens arbete
- studenten kan beskriva de kreativa
arbetsformernas betydelse för individen och
samhället
- studenten har färdigheter i förstahjälp

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen
att...

- identifiera och pröva på olika uttrycksformer
av
aktivitet, lek, kreativitet och skapande.
- använda sig av de olika kompetenserna i
Madsens
bildningsblomma.
- visa i handling förmågan att förverkliga ett
aktiverande projekt i samarbete med brukarna
- beakta förutsättningarna för professionell
interaktion i mötet
med brukaren
- FÖRSTAHJÄLP: bedöma och agera rätt i
olyckssituationer, ha
kunskap att handla rätt vid olika
sjukdomsanfall, ha kunskap i hjärtlungräddning
och användning av defibrillator.

Innehåll

Centrala begrepp:
- empowerment
- bemötande
- etiskt förhållningssätt
- aktivitet
- kreativitet
- sociokulturell inspiration
- lika behandling
- interaktion
- dialog

Mer information

I denna kurs ingår såväl basgruppsarbete som
färdighetsträning som har obligatorisk närvaro.
Utöver det schemalagda basgruppsarbetet skall
basgrupperna jobba under andra tider, som de
själva kommer överens om. Detta är en
förutsättning för att lyckas med
projektarbetet som utgör en stor del av kursen.

De schemalagda basgruppsträffarna behandlar i
första hand teoretiska perspektiv på
utgångspunkten.

Litteratur

Cederlund, Christer, Berglund, Stig-Arne. 2014.
Socialpedagogik -pedagogiskt socialt arbete.
Liber.

Eklund, Sven. 2009. Arbeta i projekt -
individen,
gruppen, ledaren. Lund: Studentlitteratur.

Kurki, L. 2000. Sosiokulttuurinen innostaminen:
muutoksen
pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.

Macheridis, Niikos. Macheridis. 2009.
Projektaspekter
Kunskapsområden för ledning och styrning av
projekt:
Malmö:
Studentlitteratur.

Madsen, B. 2001. Socialpedagogik. Lund:
Studentlitteratur.

Mäkinen, P, Raatikainen, E, Rahikka A, Saarnio,
T.
2011.
Ammattina sosionomi. Helsinki:
WSOYpro Oy.

Vehkalahti, Reetta. 2008. Trygga barn, stärk
barnets självkänsla med lekar och aktiviteter.
Vasa: Fontana media.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 136 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 136 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Seminarium

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1 Aktivt deltagande i det
aktiverande projektets alla delar, inkluderar
individuell skriftlig rapport (bedömning skala
1-5)

Examination 2 Basgruppsarbete (obligatorisk
närvaro, bedöms med godkänt-underkänt)

Examination 3 Seminarium (bedömning skala 1-5)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Seminarium och skriftlig rapport har samma
tyngd och bedöms med vitsorden 1-5.
Basgruppsarbete bör vara godkänt.

I kursen ingår också:
Förstahjälpkurs och färdighetsträningar som bör
vara godkända.

Lärare

 • Ahlroth Linda
 • Blomqvist Boel
 • Lohi Noora
 • Mannevaara Pauleen
 • Werner Tove

Examinator

Blomqvist Boel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-06-05

Kursens tidtabell

Kursens projektdel går mellan 10.2.-22.03.2021.
Förstahjälpen börjar i januari 2021. Närmare
information meddelas i januari 2021.

Examinationsformer

 • 2021-03-26 - Rapporter och produktioner
 • 2021-03-22 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning