Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning för kursen är att studenten
-kan bedöma klientens behov av krisarbete och
kan skapa en professionell relation präglad av
växelverkan och samarbete.
- kan fungera som stöd i krissituationer för
individer, familjer och samfund

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna:
- identifiera olika typer av kriser och
krisförlopp
- bilda sig en helhetsuppfattning om krisens
betydelse i människans totala livssammanhang
- tillämpa ökad kunskap om hur man kan bemöta och
stöda människor i olika åldrar som befinner sig i
en kris
- redogöra för och reflektera över innebörden i
akut krisarbete, krisintervention, psykosocial
stöd-och service

Innehåll

Olika typers kriser:
Utvecklingskris
Situationsbunden livskris
Traumatiska kriser
Krisförlopp
Krisreaktioner
Sorg
Coping
Tillgänglig och relevant krisstöd-och service
Psykosocialt stöd
Sekundär traumatisering

Förkunskaper

Första årets studier i delaktighet, aktivitet och
medbogarskap ur ett socialpedagogiskt perspektiv
(25 sp) och andra årets studier i klientcentrerat
arbete och professionalitet (25 sp)

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kursen pågår under P 3 9.1- 17.2.2023. Obligatorisk
närvaro i basgruppsträffar och
gästföreläsningar - se
närmare tidtabell i ARBS.

Litteratur

Brolin, M,Callerberg, P, Westrell, M. 2011-
Krishantering i arbetslivet. Nya perspektiv.
Malmö. Studentlitteratur.

Dyregrov, A.2002. Katastrofpsykologi.
Lund.Studentlitteratur.

Handbok för beredskapsplanering inom
socialväsendet. Social-och
hälsovårdsministeriets publikationer 2008:13.
(finns på nätet/Itslearning: länkar)

Psykosocialt stöd och tjänster vid traumatiska
situationer. Handbok för kommuner och
samkommuner. Social- och hälsovårdsministeriets
publikationer 2009:23.
(finns på nätet/Itslearning: länkar)

Handbok i säkerhetsplanering
för verksamhetsenheter inom social- och
hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriets
handböcker 2001:10

Saari, S. 2000. Kuin salama kirkkaaltataivaalta
- Kriisit ja niistä selviytyminen.
Helsinki.Otava.

Alternativt
Dyregrov. A. 2007. Sorg hos barn: en
handledning för vuxna. Lund.Studentlitteratur.
Eller

Dyregrov, A. 2010. Barn och trauma. Lund.
Studentlitteratur.

Och annan litteratur: Se Itslearning

Referenslitteratur
Borge, A. Resiliens. Risk och sund utveckling.
2011. Lund. Studentlitteratur

Cleve, E. 2010. En stor och en liten är
borta:kristerapi med en tvåårig
pojke.Stockholm.
W&W.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 97 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Omfattning av basgruppsarbete minimi 40 timmar av enhetens läraktiviteter (basgruppsträffar samt minimi 40 timmar av läarktiviteter (förberedelse för träffar min. 4 timmars arbetsinsats - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 131 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 131 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs:
Deltagandet i obligatoriska moment under kursen;
basgruppsarbet och gästföreläsningar =>

Godkänd insats i basgruppsarbetet(se ARBS för
tidtabell) inklusive inlämnade godkända rapporter
över individuell förberedelse för basgruppsarbete
(IBU)
Skriftliga uppgifter (bedömning
vitsord 1-5)
Reflektionsuppgift över innehållet i
gästföreläsningar
En skriftlig uppgift över över valda temat.
Studenten väljer att fördjupa sig i någon av
följande traumatiska kriser:
Våld i nära relationer
Sexuellt våld
Suicidalt beteende och självmordsförsök
Att bemöta döden

Reflektioner över en annan examinationsuppgift i
ett annat tema än ens eget (godk/underk)

Lärare

 • Cederberg Arla
 • Rosenqvist-Berg Ann-Marie

Examinator

Cederberg Arla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (40 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2023-07-31

Kursens tidtabell

Kursen pågår under P 3 9.1- 17.2.2023

Kursanmälningstid

2022-12-01 till 2023-01-10

Examinationsformer

2023-02-20 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-12 10:15 - 11:45 E381 Krisarbete-basgrupp 1 Basgruppsträff med handledaren. Ny utgångspunkt Cederberg Arla
2023-01-12 12:30 - 14:00 D4109 Krisarbete Introduktion till kursen och föreläsning om utvecklings-och livskriser. Cederberg Arla
2023-01-12 14:15 - 15:45 E381 Krisarbete- basgrupp 2 Basgruppsträff. Ny utgångspunkt. Med handledaren Cederberg Arla
2023-01-12 14:15 - 15:45 E380 Krisarbete Basgruppsträff med handledare, utgångspunkt Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-01-13 12:00 - 13:30 E380 Krisarbete Basgruppsträff med handledare, utgångspunkt Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-01-13 13:45 - 15:15 E380 Krisarbete Basgruppsträff med handledare, utgångspunkt Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-01-18 10:15 - 11:45 B325 Krisarbete- basgrupp 2 Basgruppsträff. Utan handledare Cederberg Arla
2023-01-18 10:15 - 11:45 E380 Krisarbete Basgruppsträff nr. 2, utan handledare Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-01-18 10:15 - 11:45 E381 Krisarbete-basgrupp 1 Basgruppsträff. Utan handledare Cederberg Arla
2023-01-18 13:00 - 14:30 D4109 Krisarbete Föreläsning: Traumatiska kriser och krisförlopp. AC Cederberg Arla
2023-01-19 10:30 - 12:00 E381 Krisarbete Basgruppsträff nr.2, utan handledare Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-01-19 10:30 - 12:00 B325 Krisarbete Basgruppsträff nr.2, utan handledare Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-01-25 10:15 - 11:45 E381 Krisarbete-basgrupp 1 Basgruppsträff. med handledaren Cederberg Arla
2023-01-25 12:30 - 14:00 D4109 Krisarbete Föreläsning: Bemötande och psykosocial först hjälp vid traumatiska kriser /AC Cederberg Arla
2023-01-25 14:15 - 15:45 E381 Krisarbete- basgrupp 2 Basgruppsträff. Med handledaren. Cederberg Arla
2023-01-26 10:30 - 12:00 D4109 Krisarbete Föreläsning: Barn i kris Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-01-26 13:00 - 14:30 E380 Krisarbete Basgruppsträff nr.3, med handledare Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-01-27 12:00 - 13:30 E381 Krisarbete Basgruppsträff nr.3, med handledare Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-01-27 13:45 - 15:15 E381 Krisarbete Basgruppsträff nr. 3, med handledare Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-01-30 12:30 - 14:00 Krisarbete Föreläsning (online): Särskilda metoder ni krisarbete: Defusing och debriefing. AC. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67047475596?from=addon Meeting ID: 670 4747 5596 Cederberg Arla
2023-02-01 10:15 - 11:45 E381 Krisarbete-basgrupp 1 Basgruppsträff. Utan handledare Cederberg Arla
2023-02-01 10:15 - 11:45 C456 Krisarbete BAsgruppsträff nr. 4, utan handledare Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-02-01 10:15 - 11:45 B326 Krisarbete- basgrupp 2 Basgruppsträff Utan handledare Cederberg Arla
2023-02-01 10:15 - 11:45 B327 Krisarbete BAsgruppsträff nr. 4, utan handledare Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-02-01 10:15 - 11:45 D4110 Krisarbete Basgruppsträff nr. 4, utan handledare Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2023-02-02 12:30 - 14:00 A409 Krisarbete Gästföreläsning: Presentation av Kriscenter för unga verksamhet/ Oscar Lehtinen. Obligatoriskt Cederberg Arla
2023-02-02 14:15 - 15:45 A409 Krisarbete Gästföreläsning Lotta Carlsson från Rehabiliteringscenter för tortyroffer. Obligatoriskt. Cederberg Arla
2023-02-03 10:15 - 11:45 D4109 Krisarbete Gästföreläsning: SOS-kriscenter, Annika Kihlman. Obligatoriskt Cederberg Arla
2023-02-08 12:30 - 14:00 D4109 Krisarbete Föreläsning: Sekundär traumatisering (och hur upprätthålla ork och resiliens i arbetslivet) /AC Cederberg Arla
2023-02-10 10:15 - 11:45 D4106 Krisarbete Cederberg Arla
2023-02-10 10:15 - 11:45 D4110 Krisarbete- basgrupper 1, 2 Tillämpning Basgruppsträff- gemensam tillämpning basgrupperna 1, 2 och 3 Cederberg Arla

Kurs och studieplanssökning