Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att
- Studenten känner till sin egen kultur och
kulturens betydelse för vårt samhälle
- Studenten ser och respekterar jämställdhet
och kulturell mångfald samt aktivt strävar
efter likabehandling
- Studenten kan se social delaktighet ur olika
perspektiv

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att
- redogöra för begreppet kultur ur ett
sociologiskt perspektiv
- förklara centrala begrepp inom sociologin och
socialpsykologin
- beskriva det sociala samspelets betydelse för
individer och grupper
- lyfta upp ett likabehandlingsperspektiv inom
socionomens arbetsfält för att stärka känslan
av delaktighet
- reflektera kring förhållandet mellan socialt
samspel och aktivitet
- resonera kring kultur, den egna och
brukarens, och relatera dem till varandra

Innehåll

Centrala begrepp
- Socialt samspel
- Vardagsliv
- Interaktion / växelverkan
- Socialisation
- Roller
- Normer
- Makt
- Jämställdhet
- Genusperspektiv
- Stigma
- Kultur
- Familj
- Klasskillnader
- Medborgarskap
- Rasism
- Sexuell identitet

Litteratur

Giddens, Anthony & Sutton, Philip. 2014,
Sociologi, Lund: Studentlitteratur, 807 s.

Helkama, Klaus; Myllyniemi, Rauni & Liebkind,
Karmela. Socialpsykologi ? en introduktion,
Malmö: Liber, 371 s.

Jakobsson, Katarina; Thelander, Joakim &
Wästerfors, David. 2010, Sociologi för
socionomer: en stående inbjudan, Malmö:
Gleerups, 152 s.

Saaristo, Kimmo & Jokinen, Kimmo. 2005,
Sociologi, Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY, 293 s.

Tjersland, Odd Arne; Engen, Gunnar & Jansen,
Ulf. 2010, Allianser. Värderingar, teorier och
metoder i socialt arbete. Studentlitteratur:
Lund, 342 s. Kapitel 5 Perspektiv från
gruppsykologiskt tänkande. Kapitel 9 Normer och
gränser. Kapitel 10 Gemenskap och
grupptillhörighet

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs:
Godkänd insats i basgrupparbetet (inklusive
tematräff)
Godkänd examination. Examinationen bedöms med
vitsord 1 - 5.

Därtill krävs att basgruppens insats under
tematräffen blir godkänd.

Lärare

  • Ahlroth Linda
  • Blomqvist Boel
  • Sigfrids Ingmar

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-10-31

Examinationsformer

2021-05-21 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning