Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten

- känner till lokala och globala utmaningar
för välfärd och hållbar utveckling samt hur de
påverkar social- och hälsovården
- kan analysera nationella och globala
processer som förorsakar ojämlikhet och
förfördelning samt kan motverka marginalisering
- studenten är medveten om det servicesystem
vars
mål är att skapa social trygghet och förebygga
utslagning
- studenten kan ta ställning för de mest
sårbara individerna och grupperna i samhället

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten:
- känna till den nordiska välfärdsmodellen
- diskutera det socialpolitiska systemet och
hur socialförsäkringssystemet bidrar till
social trygghet
- diskutera hur samhälleliga beslut och
förändringar i samhället påverkar människors
livsvillkor och välfärd
-identifiera och förklara processer som leder
till inklusion och/eller exklusion i samhället

Innehåll

Centrala begrepp:
Välfärd
Välbefinnande
Medborgarskap
Livsvillkor
Välfärdsstat
Socialpolitik
Sociala risker
Sociala problem
Marginaliserings-och exkluderingsprocesser
Sociala servicesystem
Aktivering
Mobilisering
Empowerment

Förkunskaper

Introduktion till högskolestudier
Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält
Kommunikation och lärande för delaktighet och
aktivitet
Människans utveckling ur ett
livscykelperspektiv

Litteratur

Litteratur:
Bomberg, S & Petterson, J. 2006. Socialpolitik och
socialt arbete. I boken Meeuwisse, A. et al.
Socialt arbete. En grundbok. (Kap 5). Natur och
kultur, Stockholm.

Madsen, B. 2006. Socialpedagogik. Integration och
inklusion i det moderna samhället.
Studentlitteratur, Malmö. (Kap 1-3)

Meeuwisse, A. & Swärd, H. (red). 2013. Perspektiv
på sociala problem (Kap 1 och 3). Natur och
kultur, Stockholm.

Nygård, M. (2013). Socialpolitik i Norden. En
introduktion. Studentlitteratur, Lund

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 99 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Deltar aktivt i basgruppsarbetet och
tematräffen (godkänt/underkänt)
Hemexamination

Lärare

 • Ahlroth Linda
 • Rancken Ulrika
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-07-31

Kursens tidtabell

11.1.2021 - 13.2.2021

Examinationsformer

 • 2021-02-12 - Tentamina
 • 2021-02-05 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning