Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande
efter
en genomgången kurs har kunskap om hur man:
* bedömer klientens behov av service och
skapar en professionell relation präglad av
växelverkan och samarbete.
* stöder individens tillväxt och utveckling
samt
fungerar som stöd i familjens vardag och
familjemedlemmarnas inbördes relationer.
* tillsammans med klienten planerar,
förverkligar
och utvärderar serviceprocessen.
* identifierar välfärdsrelaterade skydds- och
riskfaktorer samt vet hur man tillämpar
principerna för förebyggande arbete samt tidigt
stöd
* på ett klientcentrerat sätt utvärderar och
dokumenterar klientarbetet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande kunna:
- reflektera över och analysera barns, ungas
och familjers levnadsvillkor samt visa kunskap
om risk-och skyddsfaktorernas betydelse
-visa kunskap om klientprocessen inom
barnskyddsarbete och hur man utreder
servicebehov hos familjerna
-reflektera över hurdana stödåtgärder är
aktuella och relevanta i olika situationer inom
barn-och familjeorienterade tjänster och
barnskyddets öppna vård
- reflektera över hur man kan främja barnets
bästa och delaktighet inom vård utom hemmet
utgående från socialpedagogiskt
förhållningssätt
och barncentrerat arbetssätt
-redogöra för hur den aktuella lagstiftningen
reglerar barns, ungas och familjers rättighet
och trygghet
-öka sin kunskap om hur man utgående från ett
socialpedagogiskt förhållningssätt kan använda
kreativa och andra funktionella metoder i
arbete med barn, unga och familjer
-kritiskt granska och reflektera över
betydelsen av yrkesroll, makt och etik i
barnskyddsarbete

Innehåll

Kursen handlar om socialpedagogiskt arbete med
utsatta barn och familjer. Kursen ger kunskap
om syfte och mål med barnskyddsarbete,
hur olika lagar styr och reglerar
barnskyddsarbetet, vilken typ av stöd och hjälp
som kan ges inom barnskyddet
samt metoder som kan användas utgående
från ett socialpedagogiskt förhållningssätt.

Centrala begrepp och teorier:
Risk-och skyddsfaktorer
Omsorgssvikt
Barnskyddslagen
Barnets bästa
Delaktighet
Förebyggande arbete
Tidigt stöd
Öppna vårdens stödåtgärder
Familjearbete
Professionellt förhållningssätt
Resiliens
Brukarperspektiv
Relationskompetens
Placering
Omhändertagningsprocess
Vård utom hemmet
Institutionsvård

Förkunskaper

Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält,
Socialpedagogisk handlingskompetens,
Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta
livssituationer

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Litteratur

Litteratur:
Cederlund, C & Berglund, S-A.(2014)
Socialpedagogik - pedagogiskt socialt arbete.
Stockholm. Liber.
Cameron, C., Moss, P. (2011) Social Pedagogy
and Working With Children and Young People.
Kapitel
4-7.
Christensen, R., Boqvist, A-K. (2009) Att leva
i en utsatt situation- med barnet i fokus. Lund.
Studentlitteratur.
Höjer, I. et al. (2012) När samhället träder
in- barn, föräldrar och social barnavård. Lund.
Studentlitteratur.
Killén, K.(2000) Barndomen varar i
generationer. Om förebyggande arbete med de
utsatta
familjerna.
Stockholm. W&W.
Storö, J. (2013) Practical Social Pedagogy.
Theories, values and tools for working with
children and young people. The
Policy Press.

Särskilt tema 1:
Hyvärinen&Pösö (toim.)2018. Lasten haastattelu
lastensuojelussa.

Eriksson, E & Arnkil, T-E. (2005) Ta upp oron:
En handbok i tidiga dialoger. Helsingfors. THL.

Lammi-Taskula J., Karvonen S. (toim.) (2014)
Lapsiperheiden hyvinvointi. THL, Teema 21,
2014.

Nordens barn. Tidiga insatser för barn och
barnfamiljer. Nordens välfärdscenter.
http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/415/Insp Extern länk
ir
ationsh%C3%A4ften/1%20TidigaInsatser_enk.pdf

Lainiala, L. (2014) Perhepolitiikka kriisin
aikana. Perhebarometri 2014. Väestöliitto,
Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 48
http://vaestoliitto-fi Extern länk
bin.directo.fi/@Bin/ce12234e5e6f00665a12faf4b2e
c3
d13/1477654603/application/pdf/4915996/Perhebar
om
etri%202014_web.pdf

Pasanen, K.E (2014) PERHETYÖ OSANA
PÄIHDEPALVELUJA Vanhempien kertomuksia
ylisektorisen perhetyön merkityksestä
päihdeongelmasta toipumisessa. Helsingin
yliopisto. Pro gradu.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/1013 Extern länk
8/
153085/Perhetyo_osana_paihdepalveluja.pdf?
sequence=1

Järvinen, R. (toim). (2012). Perheen parhaaksi;
Perhetyön arkea. Helsinki. Edita.

Särskilt centralt i tema 2

Eronen, T. & Laakso,R. (2016) Lastensuojelun
laitoshoidon kasvatukselliset ja kuntouttavat
orientaatiot ja niiden vaikuttavuus. THL .
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/1 Extern länk
31
499/URN_ISBN_978-952-302-780-0.pdf?sequence=1

Hämäläinen, K . (2012) Perhehoitoon
sijoitettujen
lasten antamat merki-
tykset kodilleen ja perhesuhteilleen.
Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja
filosofian laitos, Sosiaalityön yksikkö.
Väitöskirja 2012
http://vaestoliitto-fi Extern länk-
bin.directo.fi/@Bin/3cb9d84e714a36c0263e10ba440
75
686/1509015620/application/pdf/3231118/H%C3%A4m
%C
3%A4l%C3%A4inen_Perhehoitoon%20sijoitettujen_ne
t.
pdf

Timonen- Kallio, E. (red.) 2010. Lasten ja
nuorten osallisuuden tukeminen
lastensuojelutyössä. Turun ammattikorkeakoulu.

Tjersland O . & al (red)(2011). Allianser.
Värderingar, teorier och metoder i socialt
arbete. Lund. Studentlitteratur. Del 2.

Andersson, G. (2008). Socialvetenskapligt
tidsskrift. Barndomens placeringar och ungas
tillbakablick.

Lagstiftning
Socialvårdslag 1310/2014

Barnskyddslag (417/2007)
Barnskyddsförordning (417/2007)
Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt
(361/1985)
Lag om underhållstrygghet (672/1998)
Lag om klientens ställning och rättigheter inom
socialvården (812/2000)Lag om besöksförbud
(898/1998)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 28 timmar
 • Självstudier - 171 timmar
 • Seminarier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • FLEX-studenter: gruppseminarium 21.5.2022 DAGstudenter: gruppseminarium 25.5.22

Examinationskrav

Basgruppsarbete (godkänd prestation)
Individuell uppgift, (godkänd prestation)
Gästföreläsningar, (godkänd prestation)
Workshops, (godkänd prestation)
Socialpediatriskt seminarium 15.9.2022, godkänd
prestation

Individuell skriftlig uppgift (examination med
vitsord
1-5, 50% av kursvitsord, deadline 9.5.22)
Gruppexamination (examination med vitsord 1-5, 50%
av
kursvitsord)

(se närmare information om bokningar också på ARBS
ItsLearning)

Lärare

 • Ahlroth Linda
 • Cederberg Arla
 • Rosenqvist-Berg Ann-Marie
 • Söderström Eivor

Examinator

Söderström Eivor

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-12-31

Kursens tidtabell

Kursens tidtabell: 14.3-29.5.22

Examinationsformer

 • 2022-05-29 - Demonstrationer och presentationer
 • 2022-05-09 - Rapporter och produktioner
 • 2022-05-25 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning