Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten
utvecklar sin förmåga att identifiera relevant
undersökningsdesign för sitt kommande
examensarbete. Studenten utvecklar sin förmåga
att
särskilja vilken typ av data och datainsamling
som
kan användas för att hitta svar på problemet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna
- välja lämplig design för sitt examensarbete
- identifiera ett lämpligt urval eller annat
lämpligt material för examensarbetet.
- välja lämplig metod eller arbetsprocess.
- välja lämplig analys eller bearbetningsmetod.
- beakta och reflektera över de etiska
principerna i arbetet.

Innehåll

Grupphandledning
Skapande av plan för examensarbetet
Deltagande i planseminarier
Framförande och opponens av plan

Förkunskaper

Vetenskapsteori och metodik

Litteratur

Relevant kurslitteratur, forskning och annan
litteratur från eget professionsområde.

Studieaktiviteter

 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 93 timmar
 • Seminarier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Presentation av plan för
examensarbete.
Examination 2 Opponens av en plan för
examensarbete.

Kursen bedöms Godkänd/underkänd. För godkänt
krävs
att alla examnationskrav är uppfyllda.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Brantberg Bettina
 • Cederberg Arla
 • Forss Mia
 • Grönlund Anu
 • Haldin Denice
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Kiukas Carina
 • Peri Heidi
 • Rosengren Åsa
 • Sigfrids Ingmar
 • Silfver Jessica
 • Söderström Eivor
 • Werner Tove

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning (65 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Tider för basgruppsträffar meddelas separat.

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-11-06

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning