Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter avslutad kurs kan studerande:

- förstå sin egen kreativitet samt dess
förutsättningar och villkor.
- förstå kreativitet och den kreativa
processens
betydelse för hälsa och välbefinnande

Läranderesultat

Efter avklarad kurs kan studerande:

- Särskilja olika teoretiska förhållningsätt
till
kreativitet: Kreativitetens 4 (6) P:n,Flow
Teorin, Sociokulturell Inspiration och
Csikszentmihalyi:s syn på kreativitet
- Identifiera och beskriva kreativitet som
fenomen
- Tillämpa den kreativa processen samt kan
utvärdera process, person, produkt och plats

Innehåll

Psykoligiskt perspektiv på kreativitet och den
kreativa processen, Egen upplevelse av kreativa
uttryck

Förkunskaper

Kommunikation och lärande för delaktighet och
aktivitet, Människans utveckling ur ett
livscykelperspektiv, Etik och professionell
kommunikation

Kursen ersätter följande kurser

Kreativitet och hälsa

Mer information

Alla praktiska övningar,handledning och seminarium
är obligatoriska.

Litteratur

Brodin, E. & Carlsson, I. & Hoff, E. &
Rasulzada, F. (red.) 2014, Kreativitet ? teori
och praktik ur psykologiska perspektiv.
Stockholm: Liber Kap. 1, 3, 7, 12, 15, 18, 19,
24
,25

Csikszentmihalyi , M. 1996. Creativity: Flow
and the psychology of discovery and invention.
New York: Harper Collins

Kurki, L. 2000. Sosiokulttuurinen innostaminen.
Tampere: Vastapaino.

Pitkälä Kaisu, Routsalo Pirkko, Blomqvist
Lisbeth (toim.) 2004. Ikääntyneiden
yksinäisyys. Taide- ja virikeryhmät
psykososiaalisena kuntoutuksena.
Helsinki:Vanhustyön keskusliitto.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 6 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 17 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
 • Självstudier - 39 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examination:

Deltar i presentation på seminarium (Bedöms
Godkänd/Underkänd) samt deltar i gruppens
gemensamma rapport vilken bedöms med vitsord 1-
5.
Bedömningsriterier tillgängliga på Itslearning

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Werner Tove
 • Cederberg Arla

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-05-28

Kursens tidtabell

Kursens tidtabell presenteras separat på
Itslearning.

Examinationsformer

 • 2022-01-28 - Demonstrationer och presentationer
 • 2022-02-14 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning