Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten

- uppvisar grundläggande kunskap om människans
livscykel och förstår betydelsen av att se
människan ur ett livscykelperspektiv
- förstår olika livssituationers betydelse för
individens utveckling och mognad
- förstår individens behov av stöd i olika
livssituationer samt kan identifiera individens
resurser och möjligheter till aktivitet,lek och
delaktighet
- uppvisar förmåga till digitalt lärande och
kommunicerar aktivt online

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
- redogöra för teorier om människans utveckling
- identifiera utvecklingsutmaningar i människans
olika livsskeden och kan reflektera över
människan som subjekt
- använda utvecklingspsykologiska teorier som en
del av livscykelperspektivet
- reflektera över sin egen utveckling och mognad
- lyfta fram betydelsen av lekens utveckling och
dess betydelse i barndomen och genom hela
livcykeln

Socionomstudentrernas yrkesspecifika mål:
- kan göra kopplingar mellan människans
utveckling och sociala aspekter

Ergoterapistudenternas yrkesspecifika mål:
- kan redogöra för människans motoriska-,
sensoriska-, och perceptuella utveckling samt för
handens funktionella utveckling

Innehåll

Centrala begrepp:
Anknytning, socialiseringsprocess, livscykel,
identitet, personlig utveckling,
utvecklingsutmaningar,åldrandet
livsskede

Mer information

Kursen sker i huvudsak online. Pga Covid 19 kan
förändringar förekomma i läraktiviteter och
tidtabellen, även med kort varsel

Litteratur

Crain, W. 2016. Theories of development. Concepts
and applications. 6th edition. USA: Pearson
education.

Erikson H E. 2004. Den fullbordade livscykeln.
Malmö: Natur och Kultur.

Dunderfelt T. 2011. Elämänkaaripsykologia.

Svenskt alternativ till Dunderfelt: Hwang P,
Nilsson B. 2019. Utvecklingspsykologi - 4 uppl.

Tjersland,Engen, Jansen. 2011, Allianser.
(Särskilt kapitel 4; Perspektiv från
utvecklingspsykologin)

Elina Nivala & Mikko Saastamoinen (red.)2010,
Ungdomsfostrans teori ? utgångspunkter och inlägg
Nätverket för
ungdomsforskning/Ungdomsforskningssällskapet
Nätpublikation 35
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkais Extern länk
uja/nivala__saastamoinen__ungdomsfostrans_teori.pd
f

Ergoterapi litteratur:

Case-Smith, J. 2010. Occupational Therapy for
Children. 6th ed. Mosby. ISBN: 978-0-323-05658-8,
delar av kapitel:
9: Application of motor control/ motor learning
to practice (s.245-274),
10: Evaluation and intervention to develop hand
skills(s.275-289),
11: Sensory integration (s.325-333),
12: Visual perception (s.373-380)

Edwards,S. Buckland,D. McCoy-Powlen, J. (2002)
Developmental & functional hand grasps.
Thorofare, Slack cop.
kapitel: 4, 5, 6

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 25 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Veckouppgifter, basgruppsarbete, seminarium 16.12 (dagstudenter), hemtentamen, professionsspecifik uppgift. Gruppuppgift (separat för ergo och sosionom) Hemtentamen, flexstudenter 19.12 Seminarium 16.12 dagstudenter, 18.12 flexstudenter

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1: Hemtentamen som bedöms med vitsord
1-5

Examination 2: Seminarium online i form av
paneldiskussion som spelas in. Bedömning godkänt-
underkänt.

Examination 3: Basgruppsarbete som bl.a. sker på
Itslearnings diskussionsforum. Fem teman totalt;
ett tema per vecka.
Minst fyra kvalitativa inlägg per tema, varav
minst två inlägg skall
hänvisa till kurslitteratur eller annan
motsvarande vetenskaplig
litteratur. Diskussionen bedöms som ett vanlig
basgruppsarbete med godkänt/underkänt.

Frånvaro från veckovisa diskussionsforum eller
avsaknad av två
källhänvisningar för det aktuella temat,
kompenseras med skriftlig
uppgift. Max två av fem teman kan kompenseras.

Exmamination 4: Den professionsspecifika delen
bedöms
godkänt/underkänt. För tilläggsinformation; se
anvisningar på It´s
learning.

För godkänt vitsord i kursen bör alla fyra delarna
av examinationen vara godkända.

Lärare

 • Ahlroth Linda
 • Blomqvist Boel
 • Werner Tove
 • Kiukas Carina

Examinator

Blomqvist Boel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-03-19

Examinationsformer

 • 2020-12-10 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning