Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/903000/2020-2021/574">Det sociala området 2018 - Fördjupning och utveckling av yrkeskompetens med fokus på människor i utsatta livssituationer</a>

Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2020-08-01 till 2020-10-25)
 • 2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande
efter
en genomgången kurs har kunskap om hur man:

 • bedömer klientens behov av service och
  skapar en professionell relation präglad av
  växelverkan och samarbete.
 • stöder individens tillväxt och utveckling
  samt
  fungerar som stöd i familjens vardag och
  familjemedlemmarnas inbördes relationer.
 • tillsammans med klienten planerar,
  förverkligar
  och utvärderar serviceprocessen.
 • identifierar välfärdsrelaterade skydds- och
  riskfaktorer samt vet hur man tillämpar
  principerna för förebyggande arbete samt tidigt
  stöd
 • på ett klientcentrerat sätt utvärderar och
  dokumenterar klientarbetet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande kunna:

 • reflektera över och analysera barns, ungas
  och familjers levnadsvillkor samt visa kunskap
  om risk-och skyddsfaktorernas betydelse
  -visa kunskap om klientprocessen inom
  barnskyddsarbete och hur man utreder
  servicebehov hos familjerna
  -reflektera över hurdana stödåtgärder är
  aktuella och relevanta i olika situationer inom
  barn-och familjeorienterade tjänster och
  barnskyddets öppna vård
 • reflektera över hur man kan främja barnets
  bästa och delaktighet inom vård utom hemmet
  utgående från socialpedagogiskt
  förhållningssätt
  och barncentrerat arbetssätt
  -redogöra för hur den aktuella lagstiftningen
  reglerar barns, ungas och familjers rättighet
  och trygghet
  -öka sin kunskap om hur man utgående från ett
  socialpedagogiskt förhållningssätt kan använda
  kreativa och andra funktionella metoder i
  arbete med barn, unga och familjer
  -kritiskt granska och reflektera över
  betydelsen av yrkesroll, makt och etik i
  barnskyddsarbete

Innehåll

Kursen handlar om socialpedagogiskt arbete med
utsatta barn och familjer. Kursen ger kunskap
om syfte och mål med barnskyddsarbete,
hur olika lagar styr och reglerar
barnskyddsarbetet, vilken typ av stöd och hjälp
som kan ges inom barnskyddet
samt metoder som kan användas utgående
från ett socialpedagogiskt förhållningssätt.

Centrala begrepp och teorier:
Risk-och skyddsfaktorer
Omsorgssvikt
Barnskyddslagen
Barnets bästa
Delaktighet
Förebyggande arbete
Tidigt stöd
Öppna vårdens stödåtgärder
Familjearbete
Professionellt förhållningssätt
Resiliens
Brukarperspektiv
Relationskompetens
Placering
Omhändertagningsprocess
Vård utom hemmet
Institutionsvård

Förkunskaper

Socialpedagogiska begrepp och verksamhetsområden,
Socialpedagogisk handlingskompetens,
Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta
livssituationer

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Obligatoriska seminarium:

 • Socialpediatriskt
  seminarium: 30.9.2020
 • Workshop och seminarium om funktionella
  metoder

Tiderna för de olika
basgruppernas basgruppsträffar,
föreläsningar, tematrffar och workshops hittas
via ARBS, inklusive
obligatoriska föreläsningar.

Litteratur

Litteratur:

Cameron, C., Moss, P. (2011) Social Pedagogy
and Working With Children and Young People. Kapitel 4-7.
Cederlund, C & Berglund, S-A.(2014)
Socialpedagogik -
pedagogiskt socialt arbete. Stockholm. Liber.
Christensen, R., Boqvist, A-K. (2009) Att leva
i en utsatt situation- med barnet i fokus. Lund.
Studentlitteratur.
Hyvärinen, Sauli &Pösö, Tarja (toim.). 2018. Lasten
haastattelu lastensuojelussa. PS-Kustannus.
Höjer, I. et al. (2012) När samhället träder
in- barn, föräldrar och social barnavård. Lund.
Studentlitteratur.
Killén, K.(2000) Barndomen varar i generationer.
Om förebyggande arbete med de utsatta familjerna. Stockholm.
W&W.
Segerström, Eva.2019. Barnets rättigheter:
helhetssyn i praktisk och systematisk tillämpning.
Studentlitteratur.
Storö, J. (2013) Practical Social Pedagogy.
Theories, values and tools for working with children and young
people. The Policy Press.

Särskilt tema 1:
Eriksson, E & Arnkil, T-E. (2005) Ta upp oron:
En handbok i tidiga dialoger. Helsingfors. THL.

Hämäläinen, U. & Kangas, O. (toim.) ( 2010 )
Perhepiirissä. Helsinki: Kansaneläke-laitoksen
tutkimusosasto. Luettavissa:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/han Extern länk-
dle/10138/17471/Perhepiirissa.pdf

Järvinen, R. (toim). (2012). Perheen parhaaksi;
Perhetyön arkea. Helsinki. Edita.

Lainiala, L. (2014) Perhepolitiikka kriisin
aikana. Perhebarometri 2014. Väestöliitto,
Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 48
http://vaestoliitto-fi Extern länk
bin.directo.fi/@Bin/ce12234e5e6f00665a12faf4b2e
c3
d13/1477654603/application/pdf/4915996/Perhebar
om
etri%202014_web.pdf

Lammi-Taskula J., Karvonen S. (toim.) (2014)
Lapsiperheiden hyvinvointi. THL, Teema 21,
2014.

Nordens barn. Tidiga insatser för barn och
barnfamiljer. Nordens välfärdscenter.
http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/415/Insp Extern länk
ir
ationsh%C3%A4ften/1%20TidigaInsatser_enk.pdf

Pasanen, K.E (2014) PERHETYÖ OSANA
PÄIHDEPALVELUJA Vanhempien kertomuksia
ylisektorisen perhetyön merkityksestä
päihdeongelmasta toipumisessa. Helsingin
yliopisto. Pro gradu.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/1013 Extern länk
8/
153085/Perhetyo_osana_paihdepalveluja.pdf?
sequence=1

Särskilt centralt i tema 2
Andersson, G. (2008). Socialvetenskapligt
tidsskrift. Barndomens placeringar och ungas
tillbakablick.

Eronen, T. & Laakso,R. (2016) Lastensuojelun
laitoshoidon kasvatukselliset ja kuntouttavat
orientaatiot ja niiden vaikuttavuus. THL .
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/1 Extern länk
31
499/URN_ISBN_978-952-302-780-0.pdf?sequence=1

Hämäläinen, K . (2012) Perhehoitoon
sijoitettujen
lasten antamat merki-
tykset kodilleen ja perhesuhteilleen.
Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja
filosofian laitos, Sosiaalityön yksikkö.
Väitöskirja 2012
http://vaestoliitto-fi Extern länk-
bin.directo.fi/@Bin/3cb9d84e714a36c0263e10ba440
75
686/1509015620/application/pdf/3231118/H%C3%A4m
%C
3%A4l%C3%A4inen_Perhehoitoon%20sijoitettujen_ne
t.pdf

Ovreeide, H. (2001). Samtal med barn. Metodiska
samtal med barn i svåra livssituationer. Lund.
Studentlitteratur.

Timonen- Kallio, E. (red.) 2010. Lasten ja
nuorten osallisuuden tukeminen
lastensuojelutyössä. Turun ammattikorkeakoulu.

Tjersland O . & al (red)(2011). Allianser.
Värderingar, teorier och metoder i socialt
arbete. Lund. Studentlitteratur. Del 2.

Lagstiftning
Socialvårdslag 1310/2014

Barnskyddslag (417/2007)
Barnskyddsförordning (417/2007)
Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt
(361/1985)
Lag om underhållstrygghet (672/1998)
Lag om klientens ställning och rättigheter inom
socialvården (812/2000)Lag om besöksförbud
(898/1998)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 9 timmar
 • Basgruppsarbete - 28 timmar
 • Självstudier - 159 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 13 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Basgruppsarbete Seminarium

Examinationskrav

 • Godkänt basgruppsarbete
 • närvaro vid obligatoriska moment (se
  ItsLearning och
  ARBS för tidtabell),
 • aktivt deltagande i arbete inför seminarium
  (examination 1, 50% av vitsord)
 • individuell skriftlig uppgift (examination 2,
  50%av
  vitsord).
  Examinationerna bedöms med vitsord 1-5.

OBS Godkänt deltagande krävs i obligatoriska
moment.

Lärare

 • Blomqvist Boel
 • Cederberg Arla
 • Söderström Eivor

Examinator

Söderström Eivor

Antal kursplatser

Ingen begränsning (42 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-03-22

Kursens tidtabell

Kursens tidtabell: 3.9.2020- 31.12.2020

Introduktion till kursen 3.9 samt uppstart med
basgruppsarbete. Se andra tider i ARBS.

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

 • 2020-12-09 - Demonstrationer och presentationer
 • 2020-11-27 - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-03 09:00 - 12:00 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Välkommen med på kursintroduktion till kursen Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer! Klockan 9-10.30 Kursintroduktion och temat Barnets rättigheter Klockan 10.30-12 Uppstart av basgruppsarbetet för alla basgrupper. Länk till Zoom hittar du nedan. Obligatorisk närvaro./ES     Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +358972522471,,7636117417# Finland +358341092129,,7636117417# Finland   Dial by your location         +358 9 7252 2471 Finland         +358 3 4109 2129 Finland         +358 9 4245 1488 Finland Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Söderström Eivor
2020-09-07 09:15 - 10:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer, Bas 3. Basgrupp 3, online - länken skickas senare, handledare med. Blomqvist Boel
2020-09-09 10:15 - 11:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer - basgrupp 1 Basguppsträff sker online- länken skickas senare Cederberg Arla
2020-09-09 12:30 - 14:00 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Föreläsning: Risk-och skyddsfaktorer /AC länk : https://arcada.zoom.us/j/68767848805?pwd=RkR3clhWaStoMHViZzFQRFBjdkFmUT09 passcode:Passcode: 696379 Cederberg Arla
2020-09-09 14:15 - 15:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer- basgrupp 2 Basgruppsträff med handledaren. Länken skickas senare Cederberg Arla
2020-09-10 10:15 - 11:45 B522 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer - basgrupp 5 Basgruppträff, med handledare. IRL Söderström Eivor
2020-09-11 09:30 - 11:00 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Basgrupp 4, online med handledare, länk delas senare. Blomqvist Boel
2020-09-11 12:30 - 14:00 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: metoden Ta upp oron som ett exempel på dialogisk metod Metoden Ta upp oron som ett exempel på en dialogisk metod/ES   Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +358972522471,,7636117417# Finland +358341092129,,7636117417# Finland   Dial by your location         +358 9 7252 2471 Finland         +358 3 4109 2129 Finland         +358 9 4245 1488 Finland Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Söderström Eivor
2020-09-14 12:45 - 14:15 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Barnskyddsanmälan: När och hur görs den och vad händer sedan? /ES Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +358972522471,,7636117417# Finland +358341092129,,7636117417# Finland   Dial by your location         +358 9 7252 2471 Finland         +358 3 4109 2129 Finland         +358 9 4245 1488 Finland Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417   Söderström Eivor
2020-09-16 09:15 - 10:45 E380 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer - basgrupp 5 Basgruppsträff utan handledare. Jag har bytt utrymmet till ett större med tanke på  att säkerställa tillräcklig distans mellan medlemmarna. h. Eivor Söderström Eivor
2020-09-16 10:00 - 11:30 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer, bas 3. Bas 3, online - länken skickas senare, utan handledare. Blomqvist Boel
2020-09-16 10:00 - 11:30 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer, bas 4. Bas 4, utan handledare, online.
2020-09-16 12:30 - 14:00 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69626730836?pwd=am8xZllWTTdnamtWTUZnWGFMWXcwdz09   Meeting ID: 696 2673 0836 Passcode: 530738   Join by SIP 69626730836@109.105.112.236 69626730836@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 696 2673 0836 Passcode: 530738   Föreläsning: Stöd till familjen och föräldraskapet i samband med en skilsmässa /AC Cederberg Arla
2020-09-22 10:15 - 11:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Föreläsning Stödåtgärder inom barnskyddets öppna vård/ES On line, länk nedan!   Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +358972522471,,7636117417# Finland +358341092129,,7636117417# Finland   Dial by your location         +358 9 7252 2471 Finland         +358 3 4109 2129 Finland         +358 9 4245 1488 Finland Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Söderström Eivor
2020-09-22 12:00 - 16:00 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Tidsreservering. Bekanta er basgruppsvis med casen inför Socialpediatriskt seminarium. Casen finns på itslearning.
2020-09-24 08:30 - 10:00 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer - basgrupp 5 Basgruppsträff on line, med handledare. ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 151 658 49# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-09-24 09:30 - 11:00 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer, bas 3. Bas 3, med handledare, online - länken skickas senare. Blomqvist Boel
2020-09-24 12:30 - 13:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Föreläsning om familjearbete Cederberg Arla
2020-09-28 10:15 - 11:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Gästföreläsning: Socialhandledare Helena Boxström från Helsingfors stad svarar på era frågor om familjearbete inom barnskyddets öppna vård. Ni förbereder frågor inför tillfället, skriv in dem på Padlet på Itslearning! Obligatorisk närvaro.     Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +358972522471,,7636117417# Finland +358341092129,,7636117417# Finland   Dial by your location         +358 9 7252 2471 Finland         +358 3 4109 2129 Finland         +358 9 4245 1488 Finland Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417   Söderström Eivor
2020-09-30 09:00 - 16:00 Hälsa för barn och unga Socialpediatriskt seminarium klockan 9-16. Länk nedan!   Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +358972522471,,7636117417# Finland +358341092129,,7636117417# Finland   Dial by your location         +358 9 7252 2471 Finland         +358 3 4109 2129 Finland         +358 9 4245 1488 Finland Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417   Socialpediatriskt seminarium on line, via Zoom Ekman Petra
Söderström Eivor
2020-10-01 10:15 - 11:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer - basgrupp 1 Basgruppsträff: Tillämpning utan handledare. Länken skickas senare Cederberg Arla
2020-10-01 10:15 - 11:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer- basgrupp 2 Basgruppsträff. Tillämpning.Utan handledare Cederberg Arla
2020-10-02 09:00 - 10:30 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer - basgrupp 5 Tillämpning tema 1, med handledare ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 391 569 501# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-10-06 12:00 - 14:30 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Hej, här kommer länk till tematräffen på tisdag 6.10!   Tematräff om hörande och intervjuande av barn för att öka barns delaktighet. Du hittar info om förhandsmaterial på itslearning, vilket du ska bekanta dig med innan tillfället. /ES     Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +436703090165,,7636117417# Austria +431206093072,,7636117417# Austria   Dial by your location         +43 670 309 0165 Austria         +43 120 609 3072 Austria         +43 12 535 501 Austria         +43 12 535 502 Austria Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Söderström Eivor
2020-10-15 12:30 - 15:00 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Tematräff: Nätverksarbete- systemiskt barnskyddsarbete och familjerådslag som metoder. Du bekantar dig med ett material på itslearning innan tillfället, och jobbar vidare i grupp på tematräffen./ES   Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +496971049922,,7636117417# Germany +493056795800,,7636117417# Germany   Dial by your location         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany         +49 69 3807 9883 Germany         +49 695 050 2596 Germany Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417   Söderström Eivor
2020-10-27 14:15 - 15:45 Intro till tema 2 och Kvalitetsrekommendationer för barnskyddet Introduktion till tema 2 och föreläsning Kvalitetsaspekter inom barnskyddsarbetet och vård utom hemmet/ES Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +496971049922,,7636117417# Germany +493056795800,,7636117417# Germany   Dial by your location         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany         +49 69 3807 9883 Germany         +49 695 050 2596 Germany Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417   Söderström Eivor
2020-10-28 10:15 - 11:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer -basgrupp 1 Basgruppsträff. Med handledaren. Cederberg Arla
2020-10-28 10:15 - 11:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer - basgrupp 5 Ny utgångspunkt för tema 2. Med handledare   ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 233 241 323# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-10-28 12:30 - 14:00 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer - basgrupp 2 Basgruppsträff. Med handledaren Cederberg Arla
2020-10-30 10:15 - 11:45 B326 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer, bas 4. Basgrupp 4, tema 2, på campus med handledare.
2020-11-05 10:00 - 11:30 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer, bas 4. Bas 4, online utan handledare.
2020-11-05 10:15 - 11:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer, bas 3. Basgrupp 3, online, utan handledare, länken skickas senare. Blomqvist Boel
2020-11-05 10:15 - 11:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer -basgrupp 1 Basgruppsträff. Utan handledare. Cederberg Arla
2020-11-05 10:15 - 11:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer - basgrupp 2 Basgruppsträff.Utan handledare. Cederberg Arla
2020-11-05 10:15 - 11:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer - basgrupp 5 Basgruppsträff on line,  utan handledare ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,105279843#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 105 279 843# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-11-05 12:30 - 14:00 Föreläsning vård utom hemmet Välkommen till föreläsning om Placering av barn i vård utom hemmet. https://arcada.zoom.us/j/68292300217 Meeting ID: 682 9230 0217 Häls Arla Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68292300217 Meeting ID: 682 9230 0217 Join by SIP 68292300217@109.105.112.236 68292300217@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 682 9230 0217 Föreläsning om Placering av barn i vård utom hemmet /AC Cederberg Arla
2020-11-11 09:00 - 10:30 A510 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer - basgrupp 5 Basgruppsträff på campus, med handledare Söderström Eivor
2020-11-11 10:15 - 11:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer -basgrupp 1 Basgruppsträff. Med handledaren. ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,564034336#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 564 034 336# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2020-11-11 10:15 - 11:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer, Bas 3. Basgrupp 3, online med handledare, länk kommer senare. Blomqvist Boel
2020-11-11 12:30 - 14:00 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Föreläsning: Vård utom hemmet utgående från ett socialpedagogiskt förhållningssätt AC Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68174775877 Cederberg Arla
2020-11-11 14:15 - 15:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer - basgrupp 2 Basgruppsträff. Med handledaren. ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,135293617#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 135 293 617# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2020-11-11 14:30 - 16:00 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer, bas 4. Blomqvist Boel
2020-11-18 10:00 - 11:30 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer - basgrupp 5 Basgruppsträff on line, utan handledare ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,980319757# Finland, Helsinki Phone Conference ID: 980 319 757# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-11-18 10:15 - 11:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer -basgrupp 1 Basgruppsträff. Utan handledare. Cederberg Arla
2020-11-18 10:15 - 11:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer, Bas 3. Bas 3, utan handledare, online, länk kommer senare. Blomqvist Boel
2020-11-18 10:15 - 11:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer, basgrupp 4. Basgruppsträff 4 utan handledare, online.
2020-11-18 12:30 - 15:45 Föreläsning om hur stöda bran och unga inom vård utom hemmet och fr o m 14.15 Praktiska erfarenhet av arbetet Föreläsning: Hur kan man/socionom stöda barn och unga inom vård utom hemmet? /AC Vi håller en paus mellan kl 14- 14.15 och efter det berättar Carina Svennblad om sina erfarenheter av arbetet på ett ungdomshem Hemboet på basen av era frågor. Välkommen! H Arla ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68686431455?pwd=UEdzdDNMSUk2TWh6NGFwOG92SXRXdz09 Meeting ID: 686 8643 1455 Passcode: 992797 Join by SIP 68686431455@109.105.112.236 68686431455@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 686 8643 1455 Passcode: 992797 Cederberg Arla
2020-11-23 10:15 - 11:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer -basgrupp 1 Basgruppsträff. Tillämpning. Med handledare. Cederberg Arla
2020-11-23 12:30 - 13:30 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Introduktion till funktionella och kreativa metoder. Info om workshop och gruppexamination. Obligatorisk närvaro.   Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Time: Nov 23, 2020 12:30 PM Kiev   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Söderström Eivor
2020-11-23 14:15 - 15:45 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer - basgrupp 2 Basgruppsträff. Tillämpning. Med handledare. Cederberg Arla
2020-11-24 12:00 - 15:00 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Workshop Skönlitteratur som utgångspunkt för granskning av funktionella metoder. Obligatorisk närvaro. ES Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Time: Nov 24, 2020 12:00 PM Kiev Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417 Meeting ID: 763 611 7417 Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Söderström Eivor
2020-11-25 09:30 - 11:30 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer - basgrupp 5 Hej! Pga nya riktlinjer får vi tyvärr ändra på träffen från fysisk till on line. Här kommer länk! h. Eivor   Tillämpning, tema 2. Med handledare ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,293865804#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 293 865 804# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-11-30 09:00 - 13:30 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Tidtabell Klockan 9-11 Ellen Holmström Länk: https://zoom.us/j/96258673752 (mötes-ID: 962 5867 3752). Lösenordet är: 984387. 11-12 Lunch 12-13.30 Johanna Baarman Länk: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417 Meeting ID: 763 611 7417 Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Ellen Holmström, Familjelinjen Bf: Aktiverande metoder i arbetet med familjer i skilsmässa JOhanna Baarman, Om arbetet på Sveps Obligatoriskt tillfälle. Söderström Eivor
2020-12-09 09:00 - 16:00 D4107-08 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Gruppseminarium. Tillfället sker on line. Obligatorisk närvaro. Söderström Eivor
2021-03-23 10:00 - 11:30 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Hej!   Jag har hört att basgruppen inte syns i TUUDO just nu, men här kommer bokning och länk till morgondagens basgrupp med mig! Vi ska försöka åtgärda utmaningen med TUUDO.   Bas 1 Utgångspunkt tema 1 med handledare   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64031983130   Hälsningar Boel Blomqvist Boel
2021-04-01 13:00 - 14:30 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Basgruppsträff 2 tema 1: för Basgrupperna 3 och 4 (ingen handledare) Arell-Sundberg Marina
2021-04-15 09:00 - 10:30 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Basgruppsträff 4 tema 1: för basgrupperna 3 och 4 ( ni jobbar givetvis i separata basgrupper och denna gång utan handledare) Arell-Sundberg Marina
2021-05-06 13:00 - 14:30 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Basgruppsträff 2 tema 2: för basgruperna 3 och 4 (basgrupperna träffas givetvis separat och denna gång utan handledare) Arell-Sundberg Marina
2021-05-20 09:00 - 10:30 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Basgruppsträff 4 tema 2: för basgrupperna 3 och 4 ( basgrupperna träffas givetvis separat men denna gång utan handledning) Arell-Sundberg Marina
2021-05-20 11:00 - 12:30 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer

Kurs och studieplanssökning