Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kunskap och förståelse:

 • Studerande fördjupar sina kunskaper i
  jourpoliklinisk vård
  -Studerande kan på ett fördjupat sätt förstå hur
  vårdvetenskapen är en del av den kliniska
  verkligheten, med patientens behov och situation
  i centrum

Färdighet och förmåga:
-Studerande kan självständigt bedöma en patients
tillstånd i en akut situation, samt observera
förändringar i vitala livsfunktioner och avgöra
behovet av vård
-Studerande kan i akuta situationer självständigt
påbörja vården av en patient
-Studerande har en förmåga att förstå
patientsäkerhets aspekter inom jourpoliklinisk
vård
-Studerande förstår vikten av att arbeta i team i
akuta situationer
-Förmåga att lyssna och möta patienters och
närståendes frågor och oro.
-Ta ansvar över sitt eget lärande och sin egen
utveckling i sin profession, detta genom ett
aktivt deltagande

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
-Förmå ta individen i beaktande och visa empatisk
förmåga i vårdandet
-Studerande kan värdera sina egna behov av
ytterliga kunskap inom området
-Studerande kan reflektera över hur hållbarheten
kan beaktas i vården

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studernade ha
fördjupat sitt eget kunnande, både
teoretiska och praktika kompetenser, inom
jourpolikliniks vård

Innehåll

Kursen är den första delen av krävande vård.
Under denna del behandlas innehållet ABC i
patientbedömning.
Följande teman tas upp ur ett jourpolikliniskt
perspektiv:

 • Jourpoliklinisk vård, bedömning av vårdbehov
  NEWS Triage HLR
 • Andning
 • Cirkulation
 • Inremedicinska-, neurologiska-,
  infektionspatienten

Förkunskaper

För att delta i kursen ska studenten ha utfört
alla första, andra och tredje årets kurser med
godkänt resultat.

Mer information

Många av teoriföreläsningarna hålls på finska.
Studenten
kan använda sitt eget modersmål under
kursen.
Studenten bör ha kunskaper i finska på
medelnivå.

Litteratur

Övrigt materil hittas på Itslearning.
Akuuttihoidon laitteet. 2013. Pölönen,
P., Ala-
Kokko, T., Helveranta, K., Jäntti, H.,
Kokko,
A. (toim.). Duodecim.

Akuuttihoidon lääkkeet. 2017.
Parviainen, I.,
Ala-Kokko, T., Bendel, S., Kaukonen, M.,
Koivula, I. (toim.). Duodecim.

Teho- ja valvontahoitotyön opas. 2017.
Ritmala-
Castrén, M., Lönn, M., Lundgrén-Laine,
H.,
Meriläinen, M., Minna Peltomaa (toim.)
2.,
uudistettu painos. Duodecim.

Verensiirto-opas. Eeva-Riitta
Savolainen, Anri
Tienhaara, Tomi Koski, Eija Mahlamäki,
Susanna
Sainio, Katja Salmela (toim.) 1. painos
2018.
Duodecim.

EKG-tulkinnan työkirja. 2016. Mäkijärvi,
M.,
Parikka, H., Raatikainen, P., Heikkilä,
J.
(toim.) Duodecim

EKG. 2003. Heikkilä, J., Mäkijärvi, M.
(toim.)
Duodecim Duodecimin kirjat ovat myös
verkkokirjoina, www.terveysportti.fi Extern länk,
vaatii
oston.

Ensihoito. 2017. Kuisma, M., Holmström,
p.,
Porthan, K. Sanoma Pro.

Oireista työdiagnoosiin. 2016. Kosonen,
A.,
Saikko, S., Alanen, P., Jormakka, J.
Sanoma
Pro.

Övrigt material och artiklar delas på Itslearnin

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 45 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studerande avklara
följande:
Delta i praktiska övningar och
simuleringar.
Delta i teoristudier/aktiviteter på
itslearning.
Avklara examinations uppgifter.

Lärare

 • Ericsson Christoffer
 • Karbin Daniela
 • Loimijoki Niko
 • Paakkonen Heikki
 • Stockmann-Broo Christine
 • Takala Sami

Examinator

Stockmann-Broo Christine

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursens närundervisning pågår under tiden 31.8-
13.9.

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-08-31 09:00 - 16:00 D173 Krävande vård: Poliklinisk vård, del I Teori Ericsson Christoffer
Loimijoki Niko
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Stockmann-Broo Christine
2020-08-31 14:00 - 16:00 E488 Krävande vård: Poliklinisk vård, del I
2020-08-31 14:00 - 16:00 E490 Krävande vård: Poliklinisk vård, del I
2020-09-02 09:00 - 16:00 D4107-08 Krävande vård: Poliklinisk vård, del I Teori Stockmann-Broo Christine
Takala Sami
2020-09-02 12:45 - 16:00 E482 Krävande vård: Poliklinisk vård, del I Stockmann-Broo Christine
Takala Sami
2020-09-02 12:45 - 16:00 E487.2 Krävande vård: Poliklinisk vård, del I Stockmann-Broo Christine
Takala Sami
2020-09-03 09:00 - 16:00 E487.3 Krävande vård: Poliklinisk vård, del I Simulering Karbin Daniela
Paakkonen Heikki
Stockmann-Broo Christine
2020-09-03 09:00 - 16:00 E491 Krävande vård: Poliklinisk vård, del I Simulering Stockmann-Broo Christine
2020-09-04 09:00 - 16:00 E491 Krävande vård: Poliklinisk vård, del I Simulering Karbin Daniela
Paakkonen Heikki
Stockmann-Broo Christine
2020-09-04 09:00 - 16:00 E487.2 Krävande vård: Poliklinisk vård, del I Simulering Stockmann-Broo Christine
2020-09-07 09:00 - 16:00 F143 Krävande vård: Poliklinisk vård, del I Teori Stockmann-Broo Christine
Takala Sami
2020-09-07 12:45 - 16:00 D4107-08 Krävande vård: Poliklinisk vård, del I
2020-09-09 09:00 - 16:00 F249 Krävande vård: Poliklinisk vård, del I Teori Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Stockmann-Broo Christine
2020-09-10 09:00 - 16:00 E490 Krävande vård: Poliklinisk vård, del I Simulering Karbin Daniela
Paakkonen Heikki
Stockmann-Broo Christine
2020-09-10 09:00 - 16:00 E487.3 Krävande vård: Poliklinisk vård, del I Simulering Stockmann-Broo Christine
2020-09-11 09:00 - 16:00 E491 Krävande vård: Poliklinisk vård, del I Simulering Karbin Daniela
Paakkonen Heikki
Stockmann-Broo Christine
2020-09-11 09:00 - 16:00 E487.3 Krävande vård: Poliklinisk vård, del I Simulering Stockmann-Broo Christine

Kurs och studieplanssökning