Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2021-01-01 till 2021-03-21)
 • 4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
det egna yrkesområdet genom att:
-uppvisa kunskap om innebörden i begrepp,
definitioner, synsätt och principer i relation
till hälsa, hälsans bestämningsfaktorer och
hälsofrämjande
-känna till evidensbaserade teorier och
modeller för hälsofrämjande verksamhet
-tillägna sig kunskap om planering,
genomförande och utvärdering av hälsofrämjande
verksamhet
-uppvisa kunskap i ergonomi
-Förstår idrottsgrenarna som en möjlighet och
redskap för att utveckla och motoriska
färdigheter, fysiska egenskaper, självuttryck
och främja hälsa
-Känner till grunder i anatomi och fysiologi
och kan tillämpa det kunnande i befrämjande av
hälsa och fysisk aktivitet för olika målgrupper
-Kan målmedvetet och mångsidigt använda olika
modeller och stilar för instruktion och
undervisning till olika målgrupper.
-Kan planera, utföra, utvärdera samt utveckla
fysiska aktiviteter.
-Kan utnyttja fysiska aktivitetens möjligheter
att stöda människans utveckling

Studerande utvecklar sin etiska kompetens genom
att
-tillägna sig kunskap för att i sitt yrke kunna
handla rättvist, jämlikt, solidariskt och
hälsofrämjande med utgångspunkt i det egna
yrkets värdegrund

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:

Inom temaområdet hälsofrämjande
-kunna förklara innebörden i begreppen hälsa
och hälsofrämjande samt begrepp som relaterar
till dessa.
-känna till hur hälsa kan mätas och
hälsofrämjande verksamhet kan utvärderas
-känna till hälsofrämjande teorier, modeller
och strategier och förstå sambandet med
hälsofrämjande i praktiken
-känna till de etiska riktlinjerna inom
hälsofrämjande
-känna till hur man kan planera, genomföra och
utvärdera hälsofrämjande projekt för en viss
målgrupp

Inom temaområdet ergonomi
-kunna identifiera ergonomiska faktorer som
inverkar på belastningen hos människan i
arbetslivet

Inom temaområdet hälsofrämjande motionspass
-Kan grundläggande begrepp gällande hälsomotion
-Känner till motionens betydelse i
hälsofrämjande verksamhet
-Förstår hur fysisk aktivitet kan främja hälsan
och på basis av det planera ändamålsenlig
motion ur ett hälsofrämjande perspektiv
-Förstår målgruppens betydelse när man planerar
och instruerar och väljer alternativa övningar
-Kan skapa och genomföra ändamålsenliga
hälsofrämjande motionspass för olika målgrupper
och kan använda musik och motivera sitt
rörelseval vid instruktion av olika
motionsformer
-Förstår energi- och ämnesomsättning vid fysisk
aktivitet och hur muskeln arbetar under fysisk
belastning

Inom temaområdet "gym"
-förstår individens/målgruppens betydelse i
planering och instruering
-blir förtrogen med muskelvård och gym
-kan planera ett ändamålsenligt gym program och
analysera resultatet
-kan förklara betydelsen av muskelvård för sina
grupper
-kan skapa och genomföra ändamålsenliga
lektioner i olika motionsformer för olika
målgrupper

Innehåll

Inom temaområdet hälsofrämjande och ergonomi
-centrala begrepp inom hälsa och hälsofrämjande
-den hälsofrämjande idén och dess historia
-mål, värderingar och etiska aspekter i samband
med hälsofrämjande
-hälsofrämjande arbete ur ett systemteoretiskt
perspektiv
-evidensbaserade hälsofrämjande teorier och
modeller
-behov och prioriteringar för att främja hälsa
-planering och utvärdering av hälsofrämjande
arbete

Inom temaområdet hälsofrämjande motionspass
-Centrala begrepp inom hälsomotion och
hälsokondition
-Rekommendationer för hälsofrämjande motion
-Muskelarbete och energi- och ämnesomsättning
under fysisk belastning
-Planering av hälsofrämjande motionspass
-Instruktion och evaluering av hälsofrämjande
motionspass

Inom temaområdet "gym"
-Teori av muskelvård
-ledarskapsövningar i att leda gympas
-Grunderna i gymträning, säkerhet och teknik

Litteratur

Hälsofrämjande - valda delar ur:
Ringsberg K. (2014)Health literacy Teori och
raktik i hälsofrämjande arbete.
(Studentlitteratur)Kapitel 1-3
Scriven A. 2013. Ewles & Simnet Hälsoarbete.
Studentlitteratur. (eller den äldre versionen;
Ewles Linda, Simnett Ina. (2009) Hälsoarbete.
Studentlitteratur) Kapitel 1-6,kap.14
Winroth Jan, Rydqvist Lars-Göran (2008). Hälsa
och hälsopromotion. Sisu Idrottsböcker.ss. 9-
87, ss.158-195, ss.231-257
Ergonomi: Launis Martti och Lehtelä Jouni
(2011) Ergonomia. Työterveyslaitos (valda
delar).

Referenslitteratur
Korp Peter(2004). Hälsopromotion.
Studentlitteratur
Medin Jennie, Alexandersson Kristina (2000)
Begreppen Hälsa och hälsofrämjande- en
litteraturstudie. Studentlitteratur
Nutbeam Don (2005). Theory in a Nutshell.
McGraw-Hill. Australia
Savola E, Koskinen Ollonqvist P.(2005)
Terveyden edistäminen esimerkein. Käsitteet ja
selitykset. Terveyden edistämis keskus ry.
Ladda ner: http://www.tekry.fi/index.php Extern länk?
page=jul_julkaisu&i=100311
Social- och hälsovårdsministeriet. Hälsa 2015.
Se:
http://www.stm.fi/sv/under_arbete/utvecklingspr Extern länk
ojekt/halsa_2015
Social- och hälsovårdsministeriet. KASTE. Se:
http://www.stm.fi/sv/under_arbete/utvecklingspr Extern länk
ojekt/kaste
Statsrådet. Politikprogrammet för
hälsofrämjande. Se:
http://valtioneuvosto.fi/tietoarkisto/politiikk Extern länk
aohjelmat-2007-2011/terveys/sv.jsp
WHO. Health Promotion Glossary. 1998. Ladda
ner:
http://www.who.int/hpr/NPH/docs/hp_glossary Extern länk
WHO. Ottawa Charter. Se:
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/ Extern länk
previous/ottawa/en/
Hälsofrämjande - Stödlitteratur
Antonovsky. A (2001) Hälsans mysterium, 2001
Natur& Kultur
Faresjö (2007) Kan man vara sjuk och ändå ha
hälsa. Studentlitteratur.
Klockars K,& Österman B.( 1995) Begrepp om
hälsa. Filosofiska och etiska perspektiv på
livskvalitet, hälsa och värd. Liber.
Naidoo j., Willis J. (2005) Folkhälsa och
hälsofrämjande insatser. Stundetlitteratur.
Lund
Seedhouse David (2001). The foundation for
achievement. Wiley 2001
Tones Keith, Tilford Sylvia (2001). Health
Promotion - effectiveness, efficency and
equity. Third edition. Nelson Thornes

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 100 timmar
 • Självstudier - 100 timmar
 • Seminarier - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Idrottsfysiologi och hälsomotion
uppgift, presentation och seminarium (GK/UK)
Examination 2 Tentamina
(Hälsofrämjande,Ergonomi) (40%)
Examination 3 Jumppa (deltagande,planering och
drag (40%)
Examination 4 Gym (deltagande, planering och
genomförande) (20%)

(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Examination 1 GK/UK
Examination 2 40%
Examination 3 40%
Examination 4 20%

Lärare

 • Hellstén Kati
 • Olkinuora Hanna
 • Ruutu Katri
 • Tapio Pauliina
 • Törnblom Cia
 • Vaappo Marko
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Vaappo Marko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (62 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-01-01 till 2021-01-13

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-11 09:00 - 10:30 Hälsofrämjande, idrott och motion Kursintro Hellstén Kati
Ruutu Katri
Tapio Pauliina
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2021-01-25 09:30 - 11:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Diskussion kring videoföreläsningarna och tentamens teman (Zoom, länken på Itslearning) Ruutu Katri
2021-01-28 09:00 - 14:00 F249 Hälsofrämjande, idrott och motion Seminariet - Målgruppsanalys (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2021-02-02 09:00 - 10:30 Hälsofrämjande, idrott och motion Physiotools introduktion (ni hittar zoom länken på ItsLearning och instruktioner för att skapa ett eget konto, som bör göras före lektionen) Physiotools är ett professionellt verktyg för att skapa personliga tränings- och rehabiliteringsprogram. Hellstén Kati
2021-02-03 08:00 - 10:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Hemtent Ruutu Katri
2021-02-09 10:00 - 11:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Intro Gymdelen (Marko) Länken publiceras på Itslearning Vaappo Marko
2021-02-11 09:30 - 11:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Introduktion till Hälsofrämjande teori (Cia) Törnblom Cia
2021-02-17 13:00 - 15:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Hälsofrämjande teori (Cia) Törnblom Cia
2021-02-24 08:00 - 10:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Hemtent - Omtent 1 Ruutu Katri
2021-03-01 10:00 - 15:00 M602 Hälsofrämjande, idrott och motion Lärarledd träningspass Genomförs i smågrupper. Grupperna och tiderna meddelas på Itslearning Vaappo Marko
2021-03-02 10:00 - 15:00 M602 Hälsofrämjande, idrott och motion Lärarledd träningspass Genomförs i smågrupper. Grupperna och tiderna meddelas på Itslearning Vaappo Marko
2021-03-03 09:30 - 11:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Hälsofrämjande teori (Cia) Törnblom Cia
2021-03-09 09:30 - 11:30 Hälsofrämjande, idrott och motion Hälsofrämjande teori (Cia) Törnblom Cia
2021-03-10 09:00 - 13:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Lärarledd träningspass Genomförs i smågrupper. Grupperna och tiderna meddelas på Itslearning Vaappo Marko
2021-03-16 13:00 - 15:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Studerande ledd aktivitet grupperna 1 och 2 Vaappo Marko
2021-03-17 08:00 - 10:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Hemtent - Omtent 2 Ruutu Katri
2021-03-17 13:00 - 15:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Hälsofrämjande toeri (Cia) Törnblom Cia
2021-03-18 13:00 - 15:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Studerande ledd aktivitet grupperna 3 och 4 Vaappo Marko
2021-03-23 09:00 - 11:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Timlärare Hanna Olkinuora
2021-04-06 10:00 - 15:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Studerande ledd aktivitet kl. 10.00- 12.00 grupp 1, 3 och 4 kl. 13.00-15.00 grupp 2, 5 och 6 Vaappo Marko
2021-04-07 10:00 - 12:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion grupp 7 och 8 Vaappo Marko
2021-04-07 12:00 - 14:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Grupp 1 och 2 Vaappo Marko
2021-04-08 10:00 - 15:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion kl. 9-11 grupp 3 och 4 kl. 12-14 grupp 5 och 6 Vaappo Marko
2021-04-12 09:00 - 11:30 Hälsofrämjande, idrott och motion Ergonomi: Teori (zoom) Hellstén Kati
2021-04-12 12:00 - 14:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Studerande ledd aktivitet grupperna 5 och 6 Vaappo Marko
2021-04-13 09:00 - 11:30 Hälsofrämjande, idrott och motion Ergonomi: teori (zoom), genomgång av ergonomiuppgift Hellstén Kati
2021-04-13 12:00 - 15:00 M602 Hälsofrämjande, idrott och motion Lärarledd träningspass Genomförs i smågrupper. Grupperna och tiderna meddelas på Itslearning Vaappo Marko
2021-04-14 10:00 - 14:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion kl. 10-12 grupp 7 och 8 kl. 12-14 grupp 1 och 2 Vaappo Marko
2021-04-15 10:00 - 15:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Lärarledd träningspass Genomförs i smågrupper. Grupperna och tiderna meddelas på Itslearning Vaappo Marko
2021-04-16 10:00 - 15:00 M602 Hälsofrämjande, idrott och motion Lärarledd träningspass Genomförs i smågrupper. Grupperna och tiderna meddelas på Itslearning Vaappo Marko
2021-04-19 10:00 - 12:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Studerande ledd aktivitet grupp 7 och 8 Vaappo Marko
2021-04-19 13:00 - 15:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion grupp 3 och 4 Vaappo Marko
2021-04-20 10:00 - 15:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion kl.10-12 grupp 5 och 6 kl. 13-15 grupp 7 och 8 Vaappo Marko
2021-04-21 10:00 - 11:00 M602 Hälsofrämjande, idrott och motion Lärarledd träningspass Genomförs i smågrupper. Grupperna och tiderna meddelas på Itslearning Vaappo Marko
2021-04-21 12:00 - 14:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Studerande ledd aktivitet grupperna 1 och 2 Vaappo Marko
2021-04-22 10:00 - 15:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Studerande ledd aktivitet kl. 10-12 grupp 3 och 4 kl. 13-15 grupp 5 och 6 Vaappo Marko
2021-04-23 10:00 - 15:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Studerande ledd aktivitet kl. 10-12 grupp 7 och 1 kl. 12-14 grupp 2 och 3 Vaappo Marko
2021-04-26 10:00 - 15:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion kl. 10-12 grupp 4 och 5 kl. 13-15 grupp 6 och 7 Vaappo Marko
2021-04-28 10:00 - 15:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion kl. 10-12 grupp 1 och 2 kl. 13-15 grupp 3 och 4 Vaappo Marko
2021-05-03 10:00 - 12:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion grupp 5 och 6 Vaappo Marko
2021-05-03 12:00 - 16:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Ergonomiseminariet (zoom). Länken och tidtabellen hittar ni på ItsLearning. Hellstén Kati
2021-05-04 09:00 - 12:30 Hälsofrämjande, idrott och motion Ergonomi seminariet (zoom) Hellstén Kati
2021-05-04 13:00 - 15:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion grupp 7 och 1 Vaappo Marko
2021-05-06 10:00 - 15:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion kl.10-12 grupp 2 och 3 kl.13-15 grupp 4 och 5 Vaappo Marko
2021-05-07 09:00 - 14:30 Hälsofrämjande, idrott och motion FYS: studentledda hälsomotionspass på Zoom von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-05-07 10:00 - 12:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion grupp 6 och 7 Vaappo Marko
2021-05-10 13:00 - 16:00 Hälsofrämjande, idrott och motion FYS: studentledda hälsomotionspass på Zoom von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-05-10 14:30 - 15:00 M602 Hälsofrämjande, idrott och motion Tapio Pauliina
2021-05-11 14:30 - 15:00 M602 Hälsofrämjande, idrott och motion Tapio Pauliina
2021-05-14 13:00 - 15:00 M602 Hälsofrämjande, idrott och motion Tapio Pauliina

Kurs och studieplanssökning