Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

 1. Studenten känner till och kan implementera
  företagshälsovårdslagstiftningen i sitt arbete.
 2. Studenten kan planera, utföra och utvärdera
  hälsofrämjande och rehabiliterande arbete samt
  upprätthållande av arbetsförmågan hos den
  arbetsföra människan, arbetsplatsen och -
  gemenskapen.
 3. Studenten kan utvärdera arbetets,
  arbetsgemenskapens och miljöns inverkan på
  hälsan.
 4. Studenten kan förklara principerna för god
  företagshälsovårdspraxis.
 5. Studenten förstår principerna för det
  mångprofessionella samarbetet i
  företagshälsovården.
 6. Studenten kan beakta olika faktorer i miljön
  som stärker eller hotar hälsan.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten behärska de
centrala principerna för hälsofrämjande och
förebyggande arbete bland den arbetsföra
befolkningen samt miljön som de befinner sig i.

Innehåll

Företagshälsovård 2 sp
Arbetsmedicin 1 sp
Folkhälsovetenskap för människor i arbetsför
ålder 1 sp
Miljöhälsovård 1sp

Förkunskaper

De tre första studieårens kursinnehåll avklarade.

Kursen ersätter följande kurser

Befolkningsinriktad hälsovård (2013)

Mer information

Obligatorisk närvaro vid simuleringar, övningar och
studiebesök

Litteratur

Material på Oppiportti, specificeras vid kursstart
Forskningsartiklar, meddelas senast vid
kursstart.
Edling, C.; Nordberg, G.; Albin, M. & Nordberg,
M. 2010. Arbets- och miljömedicin. En lärobok om
hälsa och miljö. Studentlitteratur.
alt. Starck, Jukka et al. 2008. Työhygienia.
Työterveyslaitos.
Karvala, Kirsi; Leino, Tiina; Oksa, Panu;
Santonen, Tiina; Sainio, Markku; Latvala, Jari;
Uitti, Jukka (red.). 2019. Exponeringsbaserad
uppföljning avhälsa i arbetet.
Arbetshälsoinstitutet. ISBN 978-952-261-886-3
Martimo, Kari-Pekka; Antti-Poika, Mari; Uitti,
Jukka (red.). 2012. Työstä terveyttä. Duodecim.
Uitti, Jukka. 2016. God företagshälsovårdspraxis.
Arbetshälsoinstitutet.
alt. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (2014)
Työterveyslaitos. 2006. Terveystarkastukset
työterveyshuollossa.
finlex.fi

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Självstudier - 75 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Seminarier - 8 timmar
 • Miljöhälsodagen den 9.4.2021. Digitalt studiebesök till Arbetshälsoinstitute t de 13.4.2021 kl. 12-16. - 12 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
Examination 1: förhandsuppgift, lämnas in den
11.1.2019 på ItsLearning (30%)(kompetensmål
1,2,4)
Examination 2: 2st rapporter från perjantai-
meetings, deadline den 2.3.2019 (30%)
(kompetensmål 3,5)
Examination 3: Hemtentamen i arbetsmedicin.
Deadline den 5.4.2019. (20%) (kompetensmål 3,6)
Examination 4: Aktivt deltagande i
obligatoriska moment i
kursen. (20%)(kompetensmål 1,2,3,5)

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Hellstén Kati

Examinator

Grönlund Anu

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-12-02 till 2021-07-31

Examinationsformer

 • 2021-04-11 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-11 09:00 - 11:30 A510 Arbete och hälsa Introduktion till kursen, genomgång av förhandsuppgift. Nyberg Anu
2021-01-14 09:00 - 11:30 B522 Arbete och hälsa Arbetsplatskartläggningar och hälsoundersökningar. Nyberg Anu
2021-01-18 09:00 - 12:00 A510 Arbete och hälsa Arbeten med speciell fara för hälsan. Planering av hälsoundersökningar. Arbete i mindre grupper. Nyberg Anu
2021-01-20 08:30 - 12:00 A510 Arbete och hälsa Arbetsmedicin. Nyberg Anu
2021-01-25 09:00 - 12:00 Arbete och hälsa Ergonomi (Susanna Tallqvist) kl. 9-1030. Hälsoundersökningar för arbetslösa, ledande socialarbetare Auri Lyly-Falck samt hälsovårdare som jobbar med detta tema kl. 11-12 Nyberg Anu
Tallqvist Susanna
2021-01-26 14:30 - 16:00 Arbete och hälsa/ergonomi Ergonomiföreläsning med Susanna Tallqvist på Zoom. Tallqvist Susanna
2021-01-28 08:45 - 16:00 E486 Arbete och hälsa Obligatorisk simulering i företagshälsovård. Ekman Petra
Nyberg Anu
2021-01-28 09:00 - 16:00 E492 Arbete och hälsa Ekman Petra
Nyberg Anu
2021-04-06 12:00 - 13:30 Arbete och hälsa/Virtuellt studiebesök Virtuellt studiebesök till Arbetshälsan Esbo. Click here to join the meeting Nyberg Anu

Kurs och studieplanssökning