Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen bidrar till att utveckla studentens
kliniska kompetens i de vanligaste
hälsohindren,
problemen, behoven och begären hos patienter i
gynekologisk- och mödravård, barnsjukvård samt
inom psykiatrisk sjukvård.

De specifika målen för praktiken i psykiatrisk
vård är:

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
ha;

Teoretiskt kunnande:

- har kunskaper om det det psykiatriska hälso -
och sjukvårdssystemet
-har kunskaper i mental hälsa och i mentala
störningar

Handlingsförmåga i praktiska situationer:

- förstår den psykiatriska vårdprocessens
särdrag
och kan tillämpa dessa
-kan identifiera, bemöta och vårda patienter
med
olika psykiska problem och sjukdomar
-kan delta i vårdens planering, förverkligande
och utvärdering samt göra en skriftlig vårdplan
-inser vårdrelationens betydelse och kan
medvetet
använda sina egna färdigheter för att främja
patientens hälsa

Etiskt förhållningssätt:

- kan tillämpa etiska principer i den
psykiatriska kontexten
-är medveten om sitt eget kunnande och sina
egna
gränser samt kan använda handledning som stöd
för
sin professionella utveckling
-inser variationer i närhet/distans fenomenet i
den psykiatriska vården

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att känna till graviditetens och
förlossningens gång, de vanligaste
gynekologiska
sjukdomarna samt att kunna ingripa i akuta
situationer.
Den studerande förstår barnets speciella,
behov,
problem och begär i samband med
akutinsjuknande,
kan använda olika strategier i bemötande av
barnet och inser föräldrarnas betydelse i
barnsjukvården.
Den studerande har utvecklat sina färdigheter i
att förstå och stödja patienter med olika slag
av
psykiatriska problem. Den studerande förstår
betydelsen av att utveckla självkännedomen som
ett viktigt instrument i den psykiatriska
sjukvården.
Den studerande känner till de yrkesspecifika
etiska principerna och har en förmåga att
reflektera kring olika fenomen inom
mödra/gynekologisk, psykiatrisk och
barnsjukvård
.

Innehåll

- normal graviditet och förlossning samt till
dem
hörande akuta situationer
- barnpatientens speciella behov, problem och
begär vid akut insjuknande
- föräldrars roll i barnsjukvård
- den psykiatriska patienten
- olika typer av psykiatriska problem
- aspekter i självkännedom

Förkunskaper

Kurserna från studieåren 1 och 2

Litteratur

Storvik-Sydänmaa Stiina , Talvensaari Helena,
Kaisvuo Terhi 2012 lapsen ja nuoren hoitotyö
ISBN10: 9526302869, ISBN13: 9789526302867

Ranta, S., Peltola, K., Kaarne, M.,Leijala, M.,
Rautiainen, P., Rinntala, R. (toim) 2003
Pediatrinen Tehohoito Duodecim,Helsinki ISBN
951-
656-121-7

Crafoord C. 2005 Människan är en berättelse.
Falun. Natur och kultur

Punkanen, T. 2004 Mielenterveystyö ammattina.
Kustannusosakeyhtiö Tammi. Tampere. ISBN 951-
26-
4771-0 (kap.6-23)

Lindström, U. 1994 Psykiatrisk vårdlära. Liber
Tryckeri AB. Falköping. ISBN 91-634-0725-6.
(some
parts)

red. Haukkamaa 2000: Käytännöngynekologiaa.
Gummerus Kirjapaino oy. Jyväskylä 2000. ss; 30-
45, 214-233. ISBN 951-847-004-9

red. Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto,
Väyrynen, Äimälä 2007:Kätilötyö.3.2, 4, 5.1, ss
518-523. ISBN 978-951-37-5097-8
Oksanen, Turva 2001: Ensihoidon taskuopas.
Suomen
ensihoidon tiedotus Oy, Espoo. 9. uudistettu
painos. Forssan kirjapaino Oy. Forssa 2001.
Kappale 7. eller nyare upplaga.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Gemensam examination i barn, vården av kvinnan
och psykiatrisk vård.

(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

  • Ericsson Christoffer
  • Savolainen Jari
  • Silfver Jessica
  • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning (28 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

  • 2021-04-23
  • 2021-06-07

Kursanmälningstid

2020-11-16 till 2021-07-31

Examinationsformer

2019-03-15 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-13 10:00 - 12:15 Specialteman inom akutvård Mentalvård; Se Zoomadressen på kursens itslearningsida. Savolainen Jari
2021-01-22 09:15 - 12:00 Specialteman inom akutvård Mentalvård; Se Zoomadressen på kursens itslearningsida. Savolainen Jari
2021-01-25 12:30 - 15:30 Specialteman inom akutvård Jessica Silfver is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69072114714   Meeting ID: 690 7211 4714 One tap mobile +496950502596,,69072114714# Germany +496971049922,,69072114714# Germany   Dial by your location         +49 695 050 2596 Germany         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany         +49 69 3807 9883 Germany Meeting ID: 690 7211 4714 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbWzyrfcAZ   Join by SIP 69072114714@109.105.112.236 69072114714@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 690 7211 4714   ONLINE: vård av kvinnor, gyn. Silfver Jessica
2021-01-29 09:15 - 12:00 Specialteman inom akutvård Mentalvård; Se Zoomadressen på kursens itslearningsida. Savolainen Jari
2021-02-01 09:15 - 16:00 Specialteman inom akutvård Mentavård; arbete i grupper Savolainen Jari
2021-02-09 09:15 - 14:00 Specialteman inom akutvård Mentalvård,Seminarier:Se Zoomadressen på kursens itslearningsida. Savolainen Jari
2021-02-10 09:15 - 14:00 Specialteman inom akutvård Mentalvård,Seminarier:Se Zoomadressen på kursens itslearningsida. Savolainen Jari
2021-02-17 09:00 - 12:00 Specialteman inom akutvård Online föreläsning, information på Itslearning Stockmann-Broo Christine
2021-02-17 13:00 - 16:00 Specialteman inom akutvård Jessica Silfver is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68927754011   Meeting ID: 689 2775 4011 One tap mobile +496938079883,,68927754011# Germany +496950502596,,68927754011# Germany   Dial by your location         +49 69 3807 9883 Germany         +49 695 050 2596 Germany         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany Meeting ID: 689 2775 4011 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cdU2Mwybp9   Join by SIP 68927754011@109.105.112.236 68927754011@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 689 2775 4011   ONLINE: vård av kvinnor: graviditet och förlossning Silfver Jessica
2021-02-24 09:00 - 16:30 Specialteman inom akutvård Distanssimulering, se Zoomadressen på kursens itslearningsida Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2021-03-05 09:15 - 16:00 Specialteman inom akutvård Mentalvård; Tiden reserverat för individuellt/parvist arbete och inlämning av hemtentamen inom mentalvårdsdelen. Savolainen Jari
2021-03-08 10:00 - 12:00 Specialteman inom akutvård ONLINE TENTAMEN KVINNOR OCH BARN, Instruktioner kommer på itslearning Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2021-03-15 11:30 - 15:15 E491 Specialteman inom akutvård Skills Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
2021-03-15 11:30 - 15:15 E482 Specialteman inom akutvård Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
2021-03-15 11:30 - 15:15 E493 Specialteman inom akutvård skills Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
2021-03-15 11:30 - 15:15 E490 Specialteman inom akutvård Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
2021-03-17 08:30 - 16:00 E494 Specialteman inom akutvård Simulering i mindre grupper Herva Marja
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2021-03-17 08:30 - 16:30 E493 Specialteman inom akutvård Simulering i mindre grupper Herva Marja
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2021-03-17 08:45 - 13:00 E492 Specialteman inom akutvård Silfver Jessica

Kurs och studieplanssökning