Kursens undervisningsperiod

4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

- studenten utvecklar med grund i perspektivet universal design en förståelse för det komplexa förhållandet mellan person, omgivning och aktivitet - studenten utvecklar en förståelse för de olika omgivningsfaktorerna i praxismodellerna CMOP-E, MOHO samt PEOP - studenten utvecklar förståelse för omgivningsrelaterade åtgärder som kan möjliggöra eller hindra livslångt boende, delaktighet i aktivitet och samhälle

Läranderesultat

- studenten kan redogöra för den sociala-, fysiska- och kulturella omgivningens inverkan på personers vardagsaktivitet - studenten kan beskriva sambandet mellan omgivningsfaktorer och delaktighet - studenten kan bedöma hur omgivningen inverkan på en persons aktivitet och delaktighet och redogöra för hur omgivningsfaktorerna i praxismodellerna CMOP-E, MOHO samt PEOP kan användas i detta sammanhang - studenten bekantar sig med instrumentet Housing Enabler för objektiv bedömning av tillgänglighet i fysisk miljö - studenten kan beskriva processen och rekommendationerna för hjälpmedelsanskaffning och bostadsanpassning samt planera för delaktighetsfrämjande åtgärder i en definierad omgivning - studenten kan beskriva hur delaktighet och tillgänglighet i samhället kan ökas genom att produkter, service och tjänster utvecklas enligt principerna för universell design.

Innehåll

Begreppen delaktighet, rehabilitering, Universal design och omgivning. Introduktion i instrumentet Housing Enabler. Bostadsanpassnings-, hjälpmedels- och hembesöksprocessen.

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi Ergoterapiprocessen

Kursen ersätter följande kurser

--

Mer information

Praktiska övningar, seminarium, workshops och handledningar är obligatoriska och frånvaro kompenseras. Deltagande den internationella veckan är obligatorisk och frånvaro kompenseras med skriftlig rapport.

Litteratur

Litteratur för examination: Autti-Rämö,I. Salminen, A-L. Rajavaara, M. Ylinen, A.2016.Kuntoutuminen.Duodecim.ISBN 978- 951-656-464-0. Sidorna: 59-62; 206 -214; 247 - 274;347 - 363 Iwarsson, S & Slaug, B.(2000). Housing enabler: ett instrument för bedömning och analys av tillgänglighetsproblem i boendet. Lund : Veten & Skapen HB & Slaug Data Management Salminen A-L . (toim). 2003. Apuvälinekirja. 3.painos. Kehitysvammaliitto. Tammerpaino 2002.Sociaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Valtioneuvosto .2020. Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2020 : Opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:23 Tillgänglig: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5601-8 Extern länk http://www.enabler.nu Extern länk Referenslitteratur: Baum, C. M, & Christiansen, C. H. (2005). Person- environment-occupation-performance: An occupation- based framework for practice. In C. H. Christiansen, C. M. Baum, and J. Bass-Haugen (Eds.), Occupational therapy: Performance, participation, and well-being (3rd ed.). Thorofare, NJ: SLACK Incorporated. Kapitel 11. Kielhofner, G. 2008. Model of Human Occupation.Theory and Application. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. Kielhofner, G. 2007. A model of human Occupation: Theory and Application. 4rd ed. Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins Tauria,T. , Tero, S. & Tulasalo, A. 2015 Opas vaikeavammaisille aikuisille soveltuvista toimintavälineistä ? oikealla välineellä osallistuminen onnistuu. Tammerfors: Kehitysvammaisten tukiliitto tillgänglig: https://www.tukiliitto.fi/malike/materiaalit/to Extern länk imintavalineoppaat/ Molin, Martin (2004) Att vara i särklass - om delaktighet och utanförskap i gymnasieskolan. Studies from The Swedish Institute for Disability Research No. 11; Doktorsavhandling. Linköpings Univeristet, Umeå univeristet. Tillgänglig: http://www.diva Extern länk- portal.org/smash/get/diva2:20962/FULLTEXT01.pdf STAKES (2004)ICF, toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja tervyden kansanvälinen luokitus. Gummerus. Jyväskylä. Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos (THL)/ terveysportt (2019) Toimia-tietokanta. Tillgänglig: https://www.terveysportti.fi/dtk/tmi/koti Extern länk Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos (THL) Handbok om funktionshinderservice. Tillgänglig: https://thl.fi/sv/web/handbok-om Extern länk- funktionshinderservice Molin, M. (red.) 2018, https://www.researchgate.net/profile/Anette_Bolin Extern länk /publication/327622963_ocialpedagogisk_handling_- _i_teori_och_praktik/links/5b9a1b87299bf14ad4d6a6 0a/ocialpedagogisk-handling-i-teori-och- praktik.pdf sidorna 19-41

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 14 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
 • Praktiska övningar - 14 timmar
 • Självstudier - 54 timmar
 • Nätbaserade - 25 timmar
 • Internationell vecka - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Studerande skriver parvis en uppsats i vilken de presenterar en persons aktivitet i hens omgivning utifrån en bedömning med Housing Enabler. I uppsatsen redogör studerande också för de omgivnings inriktade åtgärder som blir aktuella i syfte att möjliggöra personens aktivitet och delaktighet i hemmet samt dess omgivning. Bedöms 1-5 enligt kriterier presenterade på Itslearning

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Werner Tove

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-08-31

Kursens tidtabell

Vänligen se bokningarna i ARBS

Kursanmälningstid

2021-03-08 till 2021-04-04

Examinationsformer

2021-05-14 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-03-23 13:00 - 16:00 Omgivning och delaktighet 13.00 - 14.30 Kursintroduktion (M A-S och TW) 14.45 - 16.00 Föreläsning: Omgivning i praxismodellerna (TW) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-03-24 09:00 - 12:00 Omgivning och delaktighet Självstudier: Grupparbete kring omgivningskomponenterna Arell-Sundberg Marina
2021-03-25 09:00 - 11:00 Omgivning och delaktighet Praxismodellernas omgivningskomponenter Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-03-26 10:00 - 11:00 Omgivning och delaktighet Online föreläsning:Omgivning,delaktighet, empowerment och brukarmedverkan (M A-S) Arell-Sundberg Marina
2021-03-26 12:00 - 16:00 Omgivning och delaktighet UN Workshop (TW): 12.00 - 12.30 Vad är Universal Design 12.30 - 13.30 Grupparbete kring de olika principerna 13.45 - 14.30 Inför färdighetsträningen Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-03-31 10:15 - 16:00 Omgivning och delaktighet Färdighetsträning UD perspektiv: 10.00 - 10.30 Start (TW) 10.30 - 12.00 Färdighetsträning Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-01 10:00 - 11:30 Omgivning och delaktighet Handledning Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-06 15:15 - 16:00 Omgivning och delaktighet Tidsreservering för självstudier: Rehabilitering - bandade föreläsningar på Itslearning Arell-Sundberg Marina
2021-04-08 09:00 - 12:00 Omgivning och delaktighet 09.00 - 10.00 Introduktion till Housing Enabler (obligatorisk närvaro) 10.00 - 10.15 Paus 10.15 - 11.00 Introduktion och genomgång av uppgiften 11.00 - 12.00 Eget arbete: Bedöming med HE Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-09 09:00 - 12:00 Omgivning och delaktighet 9.00 - 10.30 Dokumentering av HE-bedömningen : manuellt - Hur läser jag resultatet? (STRÖMMAD på Teams) Par-/ minigrupps arbete: 10.45 - 12.15 rapportering - skriva bedömningsutlåtande Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-14 08:30 - 12:00 Omgivning och delaktighet Tidsreservering för självstudier: Hembesök, hjälpmedel och bostadsanpassningar (ta del av inbandade föreläsningar) Arell-Sundberg Marina
2021-04-15 10:30 - 12:00 Omgivning och delaktighet Handledning Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-16 13:30 - 16:00 Omgivning och delaktighet Självstudier: Bekanta er med materialet i Workshop-mappen Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-21 08:30 - 15:00 Omgivning och delaktighet Workshop online - Observation av en äldre persons aktivitet i hemmet Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-27 14:30 - 16:00 Omgivning och delaktighet Handledning kring examinations-uppgiften (valbar) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-29 08:15 - 11:30 Omgivning och delaktighet Eget arbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-30 08:15 - 14:00 Omgivning och delaktighet Eget arbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
Werner Tove

Kurs och studieplanssökning