Kursens undervisningsperiod

4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

 • studenten utvecklar med grund i perspektivet
  universal design en förståelse för det komplexa
  förhållandet mellan person,
  omgivning och aktivitet
 • studenten utvecklar en förståelse för de
  olika omgivningsfaktorerna i praxismodellerna
  CMOP-E, MOHO samt PEOP
 • studenten utvecklar förståelse för
  omgivningsrelaterade åtgärder som kan
  möjliggöra eller hindra livslångt boende,
  delaktighet i
  aktivitet och samhälle

Läranderesultat

 • studenten kan redogöra för den sociala-,
  fysiska- och kulturella omgivningens inverkan
  på personers
  vardagsaktivitet
 • studenten kan beskriva sambandet mellan
  omgivningsfaktorer och delaktighet
 • studenten kan bedöma hur omgivningen inverkan
  på en persons aktivitet och delaktighet och
  redogöra för hur omgivningsfaktorerna i
  praxismodellerna CMOP-E, MOHO samt PEOP kan
  användas i detta sammanhang
 • studenten bekantar sig med instrumentet
  Housing Enabler för objektiv bedömning av
  tillgänglighet i fysisk miljö
 • studenten kan beskriva processen och
  rekommendationerna för hjälpmedelsanskaffning
  och bostadsanpassning samt planera för
  delaktighetsfrämjande åtgärder i en definierad
  omgivning
 • studenten kan beskriva hur delaktighet och
  tillgänglighet i samhället kan ökas genom att
  produkter, service och tjänster utvecklas
  enligt
  principerna för universell design.

Innehåll

Begreppen delaktighet, rehabilitering,
Universal design och omgivning.
Introduktion i instrumentet Housing Enabler.
Bostadsanpassnings-, hjälpmedels- och
hembesöksprocessen.

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi
Ergoterapiprocessen

Kursen ersätter följande kurser

--

Mer information

Praktiska övningar, seminarium, workshops och
handledningar är obligatoriska och frånvaro
kompenseras.
Deltagande den internationella veckan är
obligatorisk och frånvaro kompenseras med
skriftlig rapport.

Litteratur

Litteratur för examination:

Autti-Rämö,I. Salminen, A-L. Rajavaara, M. Ylinen,
A.2016.Kuntoutuminen.Duodecim.ISBN 978-
951-656-464-0. Sidorna: 59-62; 206 -214; 247 -
274;347 - 363

Iwarsson, S & Slaug, B.(2000). Housing enabler:
ett instrument för bedömning och analys av
tillgänglighetsproblem i boendet. Lund : Veten &
Skapen HB & Slaug Data Management

Salminen A-L . (toim). 2003. Apuvälinekirja.
3.painos. Kehitysvammaliitto. Tammerpaino
2002.Sociaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus

Valtioneuvosto .2020. Valtakunnalliset
lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden
luovutusperusteet 2020 : Opas apuvälinetyötä
tekeville ammattilaisille ja ohjeita
asiakkaille. Sosiaali- ja terveysministeriön
julkaisuja 2020:23
Tillgänglig:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5601-8 Extern länk

http://www.enabler.nu Extern länk

Referenslitteratur:

Baum, C. M, & Christiansen, C. H. (2005).
Person- environment-occupation-performance: An
occupation- based framework for practice. In C.

H. Christiansen, C. M. Baum, and J. Bass-Haugen
(Eds.), Occupational therapy: Performance,
participation, and
well-being (3rd ed.). Thorofare, NJ: SLACK
Incorporated. Kapitel 11.

Kielhofner, G. 2008. Model of Human
Occupation.Theory and Application. Baltimore:
Lippincott Williams &
Wilkins.

Kielhofner, G. 2007. A model of human
Occupation: Theory and Application. 4rd ed.
Baltimore: Lippincott, Williams
& Wilkins

Tauria,T. , Tero, S. & Tulasalo, A. 2015 Opas
vaikeavammaisille aikuisille soveltuvista
toimintavälineistä ?
oikealla välineellä osallistuminen onnistuu.
Tammerfors: Kehitysvammaisten tukiliitto
tillgänglig:
https://www.tukiliitto.fi/malike/materiaalit/to Extern länk
imintavalineoppaat/

Molin, Martin (2004) Att vara i särklass - om
delaktighet och utanförskap i gymnasieskolan.
Studies from The
Swedish Institute for Disability Research No.
11; Doktorsavhandling. Linköpings Univeristet,
Umeå univeristet.
Tillgänglig: http://www.diva Extern länk-
portal.org/smash/get/diva2:20962/FULLTEXT01.pdf

STAKES (2004)ICF, toimintakyvyn,
toimintarajoitteiden ja tervyden kansanvälinen
luokitus.
Gummerus. Jyväskylä.

Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos (THL)/
terveysportt (2019) Toimia-tietokanta.
Tillgänglig:
https://www.terveysportti.fi/dtk/tmi/koti Extern länk

Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos (THL) Handbok
om funktionshinderservice. Tillgänglig:
https://thl.fi/sv/web/handbok-om Extern länk-
funktionshinderservice

Molin, M. (red.) 2018,
https://www.researchgate.net/profile/Anette_Bolin Extern länk
/publication/327622963_ocialpedagogisk_handling_-
_i_teori_och_praktik/links/5b9a1b87299bf14ad4d6a6
0a/ocialpedagogisk-handling-i-teori-och-
praktik.pdf
sidorna 19-41

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 14 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
 • Praktiska övningar - 14 timmar
 • Självstudier - 54 timmar
 • Nätbaserade - 25 timmar
 • Internationell vecka - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Studerande skriver parvis en uppsats i vilken
de presenterar en persons aktivitet i hens
omgivning utifrån en bedömning med Housing
Enabler. I uppsatsen redogör studerande också
för de omgivnings inriktade åtgärder som
blir aktuella i syfte att möjliggöra personens
aktivitet och delaktighet i hemmet samt dess
omgivning.

Bedöms 1-5 enligt kriterier presenterade på
Itslearning

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Werner Tove

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-08-31

Kursens tidtabell

Vänligen se bokningarna i ARBS

Kursanmälningstid

2021-03-08 till 2021-04-04

Examinationsformer

2021-05-14 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-03-23 13:00 - 16:00 Omgivning och delaktighet 13.00 - 14.30 Kursintroduktion (M A-S och TW) 14.45 - 16.00 Föreläsning: Omgivning i praxismodellerna (TW) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-03-24 09:00 - 12:00 Omgivning och delaktighet Självstudier: Grupparbete kring omgivningskomponenterna Arell-Sundberg Marina
2021-03-25 09:00 - 11:00 Omgivning och delaktighet Praxismodellernas omgivningskomponenter Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-03-26 10:00 - 11:00 Omgivning och delaktighet Online föreläsning:Omgivning,delaktighet, empowerment och brukarmedverkan (M A-S) Arell-Sundberg Marina
2021-03-26 12:00 - 16:00 Omgivning och delaktighet UN Workshop (TW): 12.00 - 12.30 Vad är Universal Design 12.30 - 13.30 Grupparbete kring de olika principerna 13.45 - 14.30 Inför färdighetsträningen Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-03-31 10:15 - 16:00 Omgivning och delaktighet Färdighetsträning UD perspektiv: 10.00 - 10.30 Start (TW) 10.30 - 12.00 Färdighetsträning Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-01 10:00 - 11:30 Omgivning och delaktighet Handledning Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-06 15:15 - 16:00 Omgivning och delaktighet Tidsreservering för självstudier: Rehabilitering - bandade föreläsningar på Itslearning Arell-Sundberg Marina
2021-04-08 09:00 - 12:00 Omgivning och delaktighet 09.00 - 10.00 Introduktion till Housing Enabler (obligatorisk närvaro) 10.00 - 10.15 Paus 10.15 - 11.00 Introduktion och genomgång av uppgiften 11.00 - 12.00 Eget arbete: Bedöming med HE Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-09 09:00 - 12:00 Omgivning och delaktighet 9.00 - 10.30 Dokumentering av HE-bedömningen : manuellt - Hur läser jag resultatet? (STRÖMMAD på Teams) Par-/ minigrupps arbete: 10.45 - 12.15 rapportering - skriva bedömningsutlåtande Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-14 08:30 - 12:00 Omgivning och delaktighet Tidsreservering för självstudier: Hembesök, hjälpmedel och bostadsanpassningar (ta del av inbandade föreläsningar) Arell-Sundberg Marina
2021-04-15 10:30 - 12:00 Omgivning och delaktighet Handledning Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-16 13:30 - 16:00 Omgivning och delaktighet Självstudier: Bekanta er med materialet i Workshop-mappen Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-21 08:30 - 15:00 Omgivning och delaktighet Workshop online - Observation av en äldre persons aktivitet i hemmet Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-27 14:30 - 16:00 Omgivning och delaktighet Handledning kring examinations-uppgiften (valbar) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-29 08:15 - 11:30 Omgivning och delaktighet Eget arbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-30 08:15 - 14:00 Omgivning och delaktighet Eget arbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
Werner Tove

Kurs och studieplanssökning