Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studerande får en
realistisk bild av den äldre personens
livssituation i samhället ur ett individ,
grupp och samhällsperspektiv. Studerande skall
kunna tillämpa sin tidigare förvärvda kunskap
från aktivitetsvetenskapen och sin
kompetens, för att skapa möjligheter för äldre
att få en meningsfull vardag samt möjlighet till
delaktighet och engagemang i samhället.

Studerande övar att kunna förmedla information,
idéer, problem och lösningar inom ergoterapins
område, till lekmän samt till nuvarande och kommande ergoterapistuderande.

Läranderesultat

Studerande kan integrera kunskap gällande den
åldrande människans förändrade livsuppgifter
och livssituation utgående från ett
hälsofrämjande förhållningssätt.

Studerande integrerar teoretisk kunskap och
erfarenheter om hur äldre personer erfar
åldrande i sitt vardagsliv.

Studerande ser sambandet mellan möjlighet till
meningsfulla aktiviteter i vardagen och den
äldre personens välbefinnande.

Studerande kan reflektera kring sin egen
människosyn och kulturella bakgrund och dess
inverkan på arbetet med äldre.

Studerande kan visa på alternativa lösningar på
hur ergoterapeuter kan tillämpa ett
personcentrerat perspektiv för att stöda äldres
hälsa, aktiviteter och delaktighet i vardagen
genom hälsofrämjande och rehabiliterande
åtgärder.

Studerande har en förståelse för hur
ergoterapeutens kompetens kan användas på
samhällsnivå för att möjliggöra delaktighet för
den äldre befolkningen.

Studerande kan analysera olika omgivningar så
att det stöder äldres aktivitet och delaktighet i
samhället.

Studerande skriver ett blogginlägg för
inside.arcada för att förmedla sitt lärande.

Innehåll

Ergoterapeuten verksamhetsområde inom förebyggande
och hälsofrämjande verksamhet samt inom
äldreomsorgen.

Förkunskaper

Grundstudier och ämnesstudier år 1, Aktivitet och
delaktighet I, Aktivitet och delaktighet för mental
hälsa

Mer information

Kursen inkluderar international week 1-5.2.2021 i
period 3, obligatoriskt deltagande. Pga Covid-19 situationen kommer kursens läraktiviteter att genomföras tidvis online. Mera information senare.

Litteratur

Referenslitteratur:

Arola, L. A., Dellenborg, L., & Häggblom-Kronlöf,
G. (2017). Occupational perspective of health
among persons ageing in the context of migration.
Journal of Occupational Science, Volume 25, 2018

 • Issue 1 1-11.

Arola, L. A., Mårtensson, L., & Häggblom Kronlöf,
G. (2016). Viewing oneself as a capable person ?
experiences of professionals working with older
Finnish immigrants. Scandinavian journal of
caring sciences.Volume31, Issue4 December 2017
Pages 759-767

Bryant et.al.2001.In their own words: a model of
healthy ageing. I: Social science & Medicine
53(2001)927-941

Bundon, A. et al. (2011). Frail older adults
and patterns of exercise engagement:
understanding exercise behaviours as a means of
maintaining continuity of self. Qualitative
Research in Sports, Exercise and Health. Vol 3,
no 1, march, 33-47

Ekelund, C. et al. (2014). Self-determination
and older people ? A concept analysis. SJOT,
21: 116-124

Ekman et.al.2011.Person centered care.I: European
journal of cardiovasuclar nursing 10(2011)248-251

Ekman,I.214.Personcentrering inom hälso-och sjukvård. Från filosofi till praktik. Liber

Gallagher,Ann et.al.2008.Dignity in the care of
older people ? a review of the theoretical and
empirical literature.BMC Nursing. 2008, Vol. 7, Special section p1-12. 12p.

Lindgren de Groot, G.C., Fagerström, L. (2011)
Older adults´ motivating factors and barriers
to exercise to prevent falls. SJOT, 18: 153-160

Nordenfelt,L. 2011.Om mänslig värdighet. (Elektronisk). Våralinstitutets Temtatiska rum: Att leva ed demens. Tillgäglig: www.vardalinstitutet.net Extern länk

Provencher, V. et al. (2012). Frailty: A
concept under-utilised by occupational
therapists. AOTJ, 59: 328-331

Robeyns, I. 2003. The Capability Approach: An
Interdisciplinary Introduction. Journal of Human
Development. 6 (1), 93-114.

Turcotte, P-L. et al. (2015). Are
healthpromotion and prevention interventions
integrated into occupational therapy practice
with older adults having disabilities? Insights
from six community health settings in Quebec,
AOTJ, 62: 56-67

Szanton, S. (2011). Community Aging in Place,
Advancing Better Living for Elders: A Bio-
Behavioral-Environmental Intervention to
Improve. Function and Health-Related Quality of
Life in Disabled Older Adults, Vol. 59 Issue
12, 2314-2320.

Adams;Roberts;Cole.2010.Changes in activity and
interest in the third and fourth age: Associations
with health, functioning and depressive symptoms.
Occupational Therapy International.18(2011)4-17

Bondevik, M., Nygaard, H. 2005. Geriatrik ur
ett tvärproferssionellt perspectiv.
Studentlitteratur, Lund.

Bromseth & Siverskog.2013.LHBTQ personer och åldrande.
Studentlitteratur.

Byers-Connon, S. Lohman, H. Padilla. R. 2004.
Occupational therapy with elders : strategies
for the COTA. 2:nd edition.St Louis: Mosby.

Ekvall, A. 2010. Äldres hälsa och ohälsa. Kap
1,2,3,8.Studentlitteratur. Lund.

Gitlin, L., Corcoran, M. 2005. Occupational
Therapy and Dementia Care:the home environmental
skills-building program for individuals and
families AOTA. NY Albany. Boyd printing.

Hallberg&Hallberg.2018. Delaktighet för personer med
funktionsnedsättning. Studentlitteratur.

Mackey, H., Nancarrow, S. 2006. Enabling
independence: a guide for rehabilitation
workers. Blackwell publishing Ltd.

Mandel, Jackson, Zemke, Nelson, Clark. 1999.
Lifestyle Redesign, Implementing the well
elderly Program. AOTA inc.

Perrin,T., May,H. 2003. Wellbeing in dementiaan
occupational approach for therapists and carers.
Churchill Livingstone

Söderback, I. 2009. International Handbook of
Occupational Therapy Interventions. Springer
Ltd.
Kap.4, 5, 18, 19, 43, 45, 46, 51, 52

Turner, A., Foster, M., Johnson, S. 2007.
Occupational Therapy and Physical Dysfunction,
5 th ed. Churchill Livingstone.

Björk E-S. A Nordic Charter for Universal
Design. Scand J Public Health 2013.
DOI: 10.1177/1403494813500860

Handisam, myndigheten för handikappolitisk
samordning. Riv hindren. Riktlinjer för
tillgänglighet.2012

Jönsson, B. (ed). Design side by side.
Studentlitteratur, Lund, 2006. Elektronisk
version
på:http://www.arkiv.certec.lth.se/doc/designsid Extern länk
ebyside/

Jönsson.B.2011.När horisonten flyttar sig. Att
bli gammal i en ny tid. Brombergs bokförlag.
Finns att låna på e-lib.

Nelson,T.D.2004. Ageism: Stereotyping and
prejudice against older persons. MIT press.(e-
book Arcada)

Pesola K. Esteettömyysopas. Mitä, miksi, miten.
Invalidiliiton julkaisuja. 2009.
Finns på adressen:
http://www.esteeton.fi/portal/fi/julkaisut/esken_ Extern länk
julkaisut/oppaita_ja_suunnitteluohjeita/

Ruskovaara A (eds). 2009. Rakennetun ympäristön
esteettömyyskartoitus. Opas kartoituksen
tilaajalle ja toteuttajalle. Invalidiliiton
julkaisuja 2009.

Tahkokallio P. Tulevaisuus on saavutettava. THL
julkaisuja ja DfA- verkosto. 2009

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Basgruppsarbete - 35 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Seminarier - 6 timmar
 • International Week 2021 - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Obligatorisk närvaro vid basgrupp, workshop,
studiebesök och seminarier. Inlämningsuppgifter/smågruppsarbeten/presentationer bedöms godkänd/underkänd.
Kursvitsord 1-5 examinationsuppgift.

Lärare

 • Arola Annikki
 • Heidi Peri
 • Werner Tove

Examinator

Werner Tove

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-02-28

Kursens tidtabell

Se ASTA. Förändringar i tidtabell kan förekomma med kort varsel pga Covid-19.

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

2020-10-12 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-02 09:45 - 11:45 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Valfritt! Webinaari: Monikulttuuristen vammaisten ihmisten osallisuus yhteiskunnassamme Anmäln. senast 1.9 kl. 13 via länken https://yhteistyolla.fi/webinaari-monikulttuuristen-vammaisten-ihmisten-osallisuus/ Peri Heidi
Werner Tove
2020-09-03 09:15 - 11:00 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Online Teams: Kursintroduktion: genomgång av upplägg och examination Peri Heidi
Werner Tove
2020-09-04 11:30 - 13:00 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Online Teams: Föreläsningserbjudande: Den äldre personen (TW) Werner Tove
2020-09-08 10:15 - 12:00 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Online Teams: Föreläsningserbjudande: Den äldre personen (TW)se IL Werner Tove
2020-09-16 12:30 - 14:00 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Online Teams: Föreläsningserbjudande: Sårbarhet och beroende: äldre och psykisk ohälsa(TW) Werner Tove
2020-09-18 09:15 - 16:00 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder DIAK Förflyttning / Handledning Se registering IL Peri Heidi
Werner Tove
2020-09-22 12:30 - 14:00 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Online Teams: Föreläsningserbjudande (HP) Ergoterapeutens arbetsuppgifter och Lifestyle redesign programmet. Peri Heidi
2020-09-23 13:15 - 16:00 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder NÄRVARO ONLINE zoom: Återkopplande workshop om intervju (HP, TW) Länk till mötet på ItsLearning. + Frågor, svar, funderingar om examinationsuppgiften i slutet av workshopen Peri Heidi
Werner Tove
2020-09-24 10:15 - 12:00 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Online föreläsningserbjudande: Kapabilitet (AA) Arola Annikki
2020-09-25 12:00 - 14:00 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Bekräftad tid kl. 12-14! Ergoterapeut Nina Berglund berättar om sitt arbete för Esbo stad. Tillfället hålls online. Peri Heidi
Werner Tove
2020-09-28 10:00 - 12:00 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Online uppföljning/presentation smågruppsarbete: Sårbarhet och beroende (TW) Werner Tove
2020-09-29 13:00 - 14:45 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Online föreläsningserbjudande: Den äldre i samhället Peri Heidi
2020-09-29 15:00 - 16:00 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Online: Frågor, funderingar, svar. Vi träffas i kursens Teams grupp Peri Heidi
Werner Tove
2020-09-30 13:00 - 16:00 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Online: Förbundet Finlands Svenska Synskadade (ffss) arrangerar utbildningstillfälle och expertföreläsning. Närmare information om programmet meddelas via ItsLearning. Logga in i god tid före kl. 13. Peri Heidi
Werner Tove
2020-10-06 13:00 - 15:00 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Online zoom: Tematräff och diskussion; människosyn och kulturell bakgrund (TW, HP) + Frågor, funderingar och svar Peri Heidi
Werner Tove
2020-10-13 09:00 - 15:00 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Tidsreservation, grupparbete förberedelse inför seminarium. Opponens och presentation. Peri Heidi
Werner Tove
2020-10-15 09:15 - 16:00 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Examinationsseminarium (TW, HP) Peri Heidi
Werner Tove

Kurs och studieplanssökning