Kursens undervisningsperiod

4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att;
På denna kurs fördjupar studerande sig i
barnmorskekunskap under förlossning, i
barnmorskans
professionalitet, familjecentrerad
barnmorskekunskap och samarbete
och ledarskap i barnmorskearbete vid vården av
avvikande
förlossning.
Studerande skall:
-kunna veta när förlossningen avviker från det
normala (avgöra vårdbehov och prioritering inom
vården)
-har förmåga till tvärprofessionellt team
arbete inom
förlossningsvården.

Praktik i simuleringsmiljö på Arcada i form av:
Övningar, simuleringar, work shop

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden vara
förmögen att under
handledning vårda den risk gravida föderskan
unde förlossning
Opiskelija osaa ohjattuna hoitaa riskiraskaana
olevaa synnyttäjää

Studerande skall kunna fungera som barnmorksa i
samarbete med sin
handledare i ett multiprofessionellt arbetsteam
Opiskelija osaa toimia moniammatillisesti

Studerande skall kunna handla etiskt vid alla
vårdsituationer under
en avvikande förlossning
Opiskelija osaa toimia eettisesti poikkeavan
synnytyksen aikana

Studerande skall känna till och upptäcka när
förlossningen avviker
från det normala och kan dela ansvaret med andra
inom arbetsteamet
samt dokumentera detta
Opiskelija osaa arvioida koska synnytys muuttuu
poikkeavaksi osaa
jakaa ja kirjata tämän tiedon moniamatillisesti

Studerande skall kunna handla under handledning
vid akuta situationer
under avvikande förlossning (ss. kapillar-
provtagning, sectio,
sugklocka, avstannad förlossnig, atonisk
blödning,
navelsträngprolaps, asfyxi eller hotande asfyxi)
Opiskelija osaa toimia akuuteissa tilanteissa
(esim MVN, sctio
valmistelu, imukuppi, pysähtynyt synnytys,
atooninen vuoto,
napanuoraprolapsi, asfyksia tai uhkaava
asfyksia)

Studerande skall kunna agera och förbereda för
det nyfödda barnet med
specialbehov omedelbart efter förlossningen, och
kunna förbereda och
färdigställa återupplivningsbordet för det
nyfödda
Opiskelija osaa toimia ja valmistella
erityistarpeita vaativan
vastasyntyneen hoidon, osaa valmistella
elvytyspöydän
vastasyntyneelle

Studerande skall kunna påbörja återupplivning av
den nyfödda vid
behov inom barnmorskans ansvarsområdet och
förbereda den nyfödda för
transport för vidare vård
Opiskelija osaa aloittaa vastasyntyneen
elvytyksen kätilön vastuu
alueella ja valmistella vastasynytyttä siirtoa
varten

Innehåll

Barnmorskans roll i vården vid avvikande
förlossningar:
- sectio och akut sectio
- sugklocksförlossning
- prematur förlossning
- tvillingförlossning
- sätesbjudning, bjudningsfel
- skulderdystoci
- beredskap att ta emot ett dåligt barn
- komplikationer i och efter förlossningen
- nöddop
- övningar och simuleringar
- skriftlig uppgift och seminarium

Förkunskaper

Avklarad teori i barnmorskearbete vid födsel
1,regelbunden förlossning och kursen
barnmorskearbete och ofödda/nyfödda barnet

Om det gått över två år sedan Barnmorskearbete under regelbunden
förlossning kurs/kurser avlagts, bör studenten innan praktiken
inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen
eller kursernas praktiska övningar med godkänt resultat.

Mer information

vecka 37-39 work shops, övningar och simulering i
klass (motsvarar 5 sp och kan avläggas separat
innom kursen)

Litteratur

ETENE 329538 v. 1 Synnytyksessä toteutettavan
hyvän hoidon eettiset perusteet
National Institute for Healt and Clinical
Exellence 2007: Intrapartum Care
WHO 2012: WHO recommendations for the
prevention and treatment of postpartum
haemorrhage
ISBN 978 92 4 154850 2
Paanannen et.al.2012 eller 2015: Kätilötyö.
Edita
Prima.Helsinki. ISBN 978-951-37-5097 Otava, ISBN
978-951-37-6604-7
eller
Ed. Tiran Denice. 1999.Maye's Midwifery. A
Textbook for Midwives. Twelf edition or later.
Part ten. eleven,
twelve, thirteen.
Ryttyläinen Katri. 2005. Naisten arvioinnit
hallinnasta raskauden seurannan ja
synnytyksen hoidon aikana. Väitöskirja. Kuopion
yliopisto.
http://www.uku.fi/vaitokset/2005/ISBN951-27 Extern länk-
0367-
Ryttylainen.htm Ylikorkala.Kauppila.2011
Naistentaudit ja synnytykset.Duodecim. ISBN
978-951-656-352-0X, XI

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Seminarier - 10 timmar
 • simulering - 25 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

-godkänd kliniksa övningar och rapport
-obligatoriska övningar, simuleringar och
seminarier
-skriftligt arbete se its learning
-frånvaro från seminarie kompenseras med extra
skriftlig uppgift,
- sätesläge- och skulderdystoci övningar enligt
EU direktiven.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Godkänd praktik i förlossningssalen (7 veckor)

Lärare

 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (9 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-03-08 till 2021-04-04

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-09 09:15 - 11:00 E491 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning, övning Stenbäck Pernilla
2020-09-09 16:15 - 18:00 E491 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning, övning Stenbäck Pernilla
2020-09-10 10:15 - 12:00 E491 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning, övning Stenbäck Pernilla
2020-09-10 16:15 - 18:00 E491 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning, övning Stenbäck Pernilla
2020-09-23 10:15 - 12:00 E491 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning, övning Stenbäck Pernilla
2020-09-23 16:15 - 18:00 E491 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning, övning Stenbäck Pernilla
2020-09-24 09:15 - 12:00 E482 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning, övning Stenbäck Pernilla
2020-09-24 16:15 - 18:00 E491 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning, övning Stenbäck Pernilla
2020-11-17 08:15 - 15:00 E482 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-11-17 09:15 - 14:30 D4110 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning, övning Stenbäck Pernilla
2020-11-24 08:15 - 15:00 E482 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-11-24 09:15 - 14:00 E491 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning, övning Stenbäck Pernilla
2021-04-26 09:15 - 12:00 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/2386029037   Meeting ID: 238 602 9037 Stenbäck Pernilla
2021-04-27 09:15 - 14:00 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/2386029037   Meeting ID: 238 602 9037 Stenbäck Pernilla
2021-04-28 09:15 - 14:00 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/2386029037   Meeting ID: 238 602 9037 Stenbäck Pernilla
2021-04-29 09:15 - 14:00 E491 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Föreläsning och övning på campus Stenbäck Pernilla
2021-05-04 13:15 - 16:00 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/2386029037   Meeting ID: 238 602 9037 One tap mobile +496971049922,,2386029037# Germany +493056795800,,2386029037# Germany   Dial by your location         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany         +49 69 3807 9883 Germany         +49 695 050 2596 Germany Meeting ID: 238 602 9037 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/ceyCotneU2   Join by SIP 2386029037@109.105.112.236 2386029037@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 238 602 9037   Stenbäck Pernilla
2021-05-05 09:15 - 15:00 E491 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2021-05-06 09:15 - 15:00 E491 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2021-05-10 09:15 - 12:00 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/2386029037   Meeting ID: 238 602 9037 One tap mobile +496971049922,,2386029037# Germany +493056795800,,2386029037# Germany   Dial by your location         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany         +49 69 3807 9883 Germany         +49 695 050 2596 Germany Meeting ID: 238 602 9037 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/ceyCotneU2   Join by SIP 2386029037@109.105.112.236 2386029037@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 238 602 9037   Stenbäck Pernilla
2021-05-11 09:00 - 12:00 E482 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2021-05-11 09:00 - 12:00 E491 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2021-05-12 08:45 - 15:30 E482 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2021-05-12 09:15 - 15:30 E491 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning