Kursens undervisningsperiod

2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Efter avklarad kurs förväntas den
studerande vara
förmögen att jobba på vårdnivå
tillsammans med en
erfaren.

Läranderesultat

Studenten kan fungera professionellt i
kontakten
med patienter och anhöriga
Opiskelija osaa toimia ammatillisesti
oikein
potilaita ja omaisia kohdattaessa

Studenten kan undersöka alla olika
patienter i
det pre-hospitala kontextet
Opiskelija osaa tutkia kaikkia erilaisia
potilaita joita ensihoidossa tapaa.

Studenten kan känna igen störningar i de
vitala
funktionerna, utföra en tillförlitlig
primär-
och
sekundärbedömning av patientens
tillstånd och
kan
planera och genomföra de vårdåtgärder
som
patienten behöver
Opiskelija osaa tunnistaa häiriön
peruselintoiminnoissa, osaa tehdä
luotettavan
ensiarvion ja tarkennetun tilanarvion ja
osaa
suunnitella ja toteuttaa tarvittavat
hoitotoimenpiteet

Studenten kan fungera som en medlem i
vårdnivå
teamet och känner till ledarens roll
Opiskelija osaa toimia hoitotaso tiimin
jäsenenä
ja tietää johtajan roolin.

Studenten kan besluta om rätt vårdplats
för
patienten
Opiskelija osaa päättää oikea
hoitopaikka
potilaalle

Studenten kan avge rapport både
skriftligt och
muntligt
Opiskelija osaa raportoida suullisesti
ja
kirjallisesti

Studenten kan använda vård- och
förflyttningsutrustningen
Opiskelija osaa käyttää kaikkia hoito-
ja
siirtovälineitä

Studenten kan underhålla samt rengöra
ambulansens
vårdutrymme samt vårdutrustning
Opiskelija osaa huoltaa ja puhdistaa
hoitovälineet ja ambulanssin hoitotilan

Studenten kan använda
telekommunikationsutrustningen
Opiskleija osaa käyttää
viestintävälineitä

Studenten kan och förstår
skademekanismer och
typskador
Opiskelija osaa ja ymmärtää
vammamekanismin ja
tyyppivammat

Studenten vet de vanligaste läkemedlen
patienterna använder och kan söka
information
om
dem
Opiskelija tietää yleisimmät potilailla
käytössä
olevat lääkkeet ja soaa hakea niistä
lisätietoa.

Studenten kan de läkemedel som används

vårdnivå
Opiskelija osaa hoitotasolla käytettävät
lääkkeet

Studenten förstår den pre-hospitala
processen
(från alarm tillbaka till station)
Opiskelija ymmärtää ensihoitotehtävän
prosessina
(hälytyksestä takaisin asemalle)

Studenten förstår hur praktikplatsens
akutvård
fungerar som en del av sjukvården och
kan
vårddirektiven
Opiskelija ymmärtää miten
harjoittelupaikan
ensihoito on osa sairaanhoitoa ja osaa
hoito-
ohjeet.

Studenten känner till hur samarbetet med
polis,
räddningsverk, nödcentral och
vårdinstanserna
fungerar
Opiskelija tietää miten yhteistyö
poliisin,
pelastuslaitoksen, hätäkeskuksen ja
hoitolaitoksien kanssa toimii.

Studenten förstår grunderna om
funktionerna vid
flerpatientssituationer
Opiskelija ymmärtää
monipotilastilanteiden
tehtävien perusteet.

Studenten kan diskutera om
patofysiologin,
symptomen, fynden och vården kring de
vanligaste
sjukdoms- och olycksfallen
Opiskelija osaa keskustella yleisimpien
sairauksien ja vammojen
patofysiologiasta,
oireista, löydöksistä sekä hoidosta.

Studenten kan reflektera över sitt eget
agerande
i vårdsituationer och beskriva sina egna
målsättningar
Opiskelija osaa reflektoida omasta
toiminnastaan
potilaan hoitotilanteessa sekä kuvailla
omia
tavoitteita.

Innehåll

Praktisk träning.

Förkunskaper

Kursen akut insjuknad patients vård
avklarad.

Mer information

Ohjeita opiskelijalle ja ohjaajalle:

Toisen työvuoron aikana opiskelija:
- laatii omat tavoitteensa
- näyttää tavoitteet ohjaajalle
- näyttää harjoittelu /
opiskeluhistoriansa
ohjaajalle
- tulostaa arviointikaavakkeet
osoitteesta:
mentorskap.arcada.fi

Opiskelija aikatauluttaa
harjoittelujaksonsa,
toisen työvuoron aikana, jonka ohjaaja
varmentaa
- tehtävät H1 ja H2
- tarkemmat tutustumiset laitteisiin ja
varusteisiin
- eri aihepiirit
- väliarviointi
- loppuarviointi

Viimeisen kahden - neljän työvuoron
aikana
ohjaaja kiinnittää korostettua huomiota
opiskelijan osaamiseen ja vertaa
työsuorituksia
harjoittelujakson tavoitteisiin

Opiskelijan tulee pitää päiväkirjaa
kaikista
tehtävistä
Opiskelija seuraa päiväkirjan avulla
omaa
edistymistä

Täytetty ja allekirjoitettu arviointi
toimitetaan
opiskelijalle viimeistään kaksi viikkoa
jakson
päätyttyä

Jos kysyttävää, niin alkää epäröikö
häiritä!

Patrik Nyström E-post: patrik.nystrom@arcada.fi
050-3223630

Förhållningsdirektiv under yrkespraktik

För att alla parter skall trivas under
praktiken
och missförstånd skall kunna undvikas
finns det
en del saker som är viktiga att minnas
under
tiden i yrkespraktik

Klädsel
Klädseln bör vara i enlighet med och
följa
praktikplatsens regler. Skyddskläderna
ges av
praktikplatsen i de flesta fall. Där
kläder
inte
finns att ge studeranden bör de egna
kläderna
följa praktikplatsens reglementen.
Kläderna bör
vara hela och rena. Byxorna skall vara
uppdragna
så att underkläderna inte syns.

Smycken, piercing och tatueringar
Smycken och piercing är inte tillåtna på
någon
praktik med hänvisning till hygienen
samt den
egna säkerheten.
Tatueringar bör vara täckta av klädsel
vid
patientkontakt.

Social samvaro
Under praktiken är arbetstiderna ofta
långa och
gemenskapen är viktig. Social samvaro
och
gemenskap är naturliga företeelser i
arbetet
som
alla bör inneha ett professionellt
förhållningssätt till.
All intim kontakt under arbetstid är
förbjuden

arbetsplats.

I fall överenskomna principer inte
efterföljs
kan yrkespraktiken avbrytas.

Angående vaccinationskrav:
Infektioiden torjunta on keskeinen osa
hoidon
laatua ja
potilasturvallisuutta. Infektioiden
torjunnassa
esim.
henkilökunnan influenssarokotuksilla
voidaan
merkittävästi
vähentää potilaiden influenssaan
sairastumista
ja
potilaskuolemia. Työharjoitteluun
osallistuvalla
opiskelijalla on oltava päivitetyn
ohjeen
mukaisesti
tartuntatautilain 48§ mukaisesti joko
rokotuksen
tai
sairastetun taudin antama suoja
tuhkarokkoa,
vesirokkoa ja
hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan
tartuntatautilain 55
ja 56 §mukainen terveydentilan selvitys
keuhkotuberkuloosista ja salmonellasta.
Opiskelijoiden
terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen
kautta.
Opiskelijan
tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä
opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen
rokotussuojan ja
tartuntatautilain mukaisen
terveydentilan
varmistamiseksi.
Oireinen opiskelija ei saa aloitta
harjoittelua
ennen
oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Litteratur

Passlig litteratur.

Studieaktiviteter

Praktik - 245 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 245 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 245 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Godkänd utvärdering med handledaren.
Dagbok över
uppdragen och inlärningen.

kursen synkroniseras med engelska FV-
kursen SB-1-075(3) så att studenterna
skriver en rapport om praktiken på
engelska.

Lärare

  • Carstens Laura
  • Loimijoki Niko
  • Saarela Sami

Examinator

Carstens Laura

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Praktiken sker under vecka 45-51.

Kursanmälningstid

2020-05-18 till 2021-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-11-02 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-23 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-24 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-25 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-26 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-11-30 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-12-01 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-12-02 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-12-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-12-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-12-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-12-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-12-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-12-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-12-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-12-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-12-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-12-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-12-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I
2020-12-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I

Kurs och studieplanssökning