Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten lär sig att identifiera och producera
olika typer av medietexter. Studenten behärskar
grunderna i intervjuteknik.

Är bekant med begreppen text, genre, målgrupp,
funktion, kontext, kultur, kommunikation,
journalistik.

Läranderesultat

Efter avklarad kursen förväntas studenten kunna
redogöra för några centrala begrepp som relaterar
till medier och kommunikation.
Hen kan producera olika typer av medietexter. Hen
kan arbeta målmedvetet och
beakta deadlines. Hen kan ge, ta emot och
tillämpa respons.
Studenten kan analysera medietexter ur t.ex. ett
funktionellt
perspektiv, men också peka på styrkor och
svagheter
hos olika medietexter.

Innehåll

Studenten läser texter som bidrar med insikter om
medietexternas roll i samhället.
Studenten förbereder frågor för ett
genrespecifikt v-program och gör intervjuövningar
i en tv-studio.
Studenten skriver olika medietexter.
Studenten ger och tar emot feedback och lär sig
därigenom att
se på texter som processer respektive processer.

Förkunskaper

-

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

inga

Litteratur

Itslearning fungerar som materialbank

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 45 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För avklarad kurs krävs:
80% närvaro
För vitsordet 5: Har lämnat in samtliga uppgifter
i tid.
Kan tillämpa teori och instruktioner i de
praktiska övningarna. Bidrar till den kollektiva
inlärningen.
Kan ge och tillämpa konstruktiv kritik.
För vitsordet 4: Har lämnat in samtliga uppgifter
i tid. Förstår innebörden i de begrepp som
diskuteras på kursen. Kan ge och tillämpa
konstruktiv kritik.
För vitsordet 3: Har lämnat in samtliga uppgifter
i tid. Kan tillämpa de instruktioner som ges på
kursen.
För vitsordet 2: Har lämnat in alla uppgifter i
tid. Kan ta emot konstruktiv kritik.
För vitsordet 1: Närvarat på kursen. Lämnat in
alla uppgifter.

Lärare

Räisä Tiina

Examinator

Räisä Tiina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning