Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten kan
grunderna för visuell kultur och analys av konst

Läranderesultat

Studenten

- känner till kulturens och olika
konstgenrers aktuella trender samt historiska bakgrund.
- känner till konst & kulturupplevelser, och
upplevelseindutrin
- kan identifiera och
analysera kulturfenomen, upplevelser och sitt
personliga förhållande till dem

Innehåll

Det här är en studiehelhet om vad konst är, vad
den betyder och varför vi ger den värde. Vi kommer att granska många olika konstformer: musik,bildkonst, design, spel, arkitektur,
film osv. Bli inte förvånad om t.ex. musik
blandas med mode eller film. Karakteristiskt för vår tid är att konstformer och discipliner blandas och lånar. Du kommer att läsa texter, se
och höra material, bekanta dig med teorier som
har praktiska konsekvenser: de vägleder oss i det vi uppskattar (eller tycker illa om) bygger upp vår förståelse och introducerar nya generationer i vårt kulturarv.
Ett annat fenomen i vår tid är att vi ger konst
värde på olika sätt. Ur ett businessperspektiv (t.ex. turism) behandlas konst som upplevelser. Upplevelsedesign används i både
muséer, festivaler och i kulturlandskap. Det
finns olika kluster av upplevelser och de mest kända är kulturarv, konst och livstils upplevelser.

Konstvärlden har traditionellt uppdelats i
konstnärer och konsumenter. Konstnärer som skapar verk som andra människor ser och hör. En ny figur i vårt samhälle är den s.k. prosumern. Det vill säga en konsument som också är med om att producera upplevelserna eller konsten
som hon konsumerar. Den professionella amatören, eller Pro-am, är en annan ny intressant figur på konstscenen.
Amatören är någon som ”älskar” det hon gör, och nuförtiden kan man vara proffs på det. Dessutom är
kulturproducenten en tämligen ny figur på konstens scen.

Under kursen lär du dig dessutom att arbeta med
och analysera bilder, men också andra konster.
Samtidigt skall du vara medveten om hur kultur och konst förhåller sig till dagens samhällsutveckling. Huvudmålsättningen
med denna kurs är att du som studerande utvecklar och fördjupar ditt förhållande till de olika konstformerna, lär dig grunderna i visuell kultur både offline och online.

En hel del av kursen görs som
flerformsundervisning med
föreläsningar online, och exkursioner i grupp
och
självständigt.

Examination

1) Kursen Konst & kulturupplevelser:
inlämnade och
godkända hemtenter.

Förkunskaper

None

Kursen ersätter följande kurser

Kulturens veksamhetsområde

Mer information

None

Litteratur

H.W. Janson. Konsten. Bonniers förlag. (Alla
upplagor duger) Ni kan också använda t.ex. A World History of
Art av Hugh Honour, John Fleming
Cynthia Freeland.2006. Konstteori- en
introduktion. Sverige.
Raster Förlag (Cynthia Freeland, But is it Art?
Introduction to Art Theory. Kan också användas).
Elovirta, A. &
Lukkarinen,
V. (toim.).
1998 , Katseen rajat: Taidehistorian
metodologia. Gummerus
Kirjapaino, Jyväskylä

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Självstudier - 55 timmar
 • Nätbaserade - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
Examination: Hemtenter

Lärare

 • Ahonen Mirko
 • Nåls Jan
 • Träskman Tomas
 • Silin Richard

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning