Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
- förbättra förmågan att verka/fungera tillitsfullt i olika rutinmässiga yrkesrelaterade talsituationer.
- att utveckla förmågan att behandla autentisk engelsk text.
- att utveckla ett flytande språk i tal och skrift för olika ändamål, med huvudvikt på det egna branschområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
Läsa
- kunna förstå, tolka och förklara ItT-relaterad yrkesterminologi utan större problem.
- ha utvecklat sin läsförmåga och erhållit för branschen viktig terminologi.
Lyssna
- kunna förstå huvudsaken i talat standardspråk om bekanta ämnen som regelbundet förekommer på arbetet, i skolan och på fritiden.
Tala (produktion)
- kunna ge klara, relativt detaljerade beskrivningar av IT teknologi och processer i anknytning till den egna branschen.
Tala (samverkan)
- att relativt flytande kunna samverka med infödda talare i kundbetjäning, förhandlingar och diskussioner.
Skriva
- klara av att uppge sina personalia och redogöra för sin utbildning och sin arbetserfarenhet.
- klara av att skriva en platsansökan och CV.
- vara förtrogen med etikett rörande e-post och affärskorrespondens.
- kunna skriva grundläggande för branschen typiska dokument.

Innehåll

Sociala kontakter, din arbetsplats, arbetsetik, aktuella artiklar i branshen.

Förkunskaper

Kompetensnivå B 1.1 (Common European Framework)

Mer information

Inlämningstider bör hållas!
Närvaro obligatorisk.

Litteratur

Material tillhandahålls av föreläsaren.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 18 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 25 timmar
 • - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 Tillräcklig närvaro i närundervisningstillfällen.
Examination 2 Skriva en rapport med riktig struktur.
Examination 3 Producera ett välstrukturerat sammandrag.
Examination 4 Hålla en presentation.
Examination 5 Skriva en arbbetsansökan och CV i för branshen lämpligt format.
Examination 6 Klara av en läsförståelseuppgift
Ytterligare mindre muntliga och skriftliga uppgifter kan inkluderas enligt behov

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:
Skriftliga uppgifter enligt uppgiftens omfattning upp till 25% var.
Läsförståelse upp till 20%
Åtminstone en muntlig presentation bör hållas för att bli godkänd.
Närvaro upp till 20%, betygsätts enligt:

40-45% 1
46-51% 1,5
52-58% 2
59-65% 2,5
66-73% 3
74-80% 3,5
81-87% 4
88-93% 4,5
94-100% 5

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-06-01

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning