Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

I kursen utvecklar studenten: 

 • en förståelse för den "nordiska modellen"
  för
  kulturproduktion
  och lär även känna de olika stödordningarna som
  existerar på den
  nordiska arenan.

 • vikten av konst och kultur i samhället och
  känner till både
  nationella och internationella nätverk
  inom kulturfältet.

 • Förståelse kring strukturerna inom det
  kulturpolitiska fältet
  internationellt och förståelse för
  skillnaderna på de olika processerna i olika delar
  av världen

 • tillämpar dessa kunskaper genom att göra
  en
  stipendieansökan
  till en organisation som arbetar
  med och för kulturutbyte

 • Förståelse hur SDG (Agenda 2030) kopplas
  till den kreativa
  branschen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att :

 • känna till centrala aktörer som arbetar
  med kulturutbyte och -
  finansiering

 • planera internationella produktioner

 • göra en finansieringsansökan för
  internationella produktioner

 • vara en aktiv del av fältets framtid och
  kan även förutse
  verksamhetsförutsättningarna och påverkar dem
  också
  globalt

 • vara en respektfull del av kulturens
  ekosystem och låter
  konsten
  och kulturen stå i centrum både nationellt och
  internationellt

Innehåll

Kursen innehåller möjliga exkursioner, webinarier och
självständigt
arbete

Förkunskaper

Kurserna Kulturpolitik och kulturindustri samt
Kulturekonomi och
ledarskap

Kursen ersätter följande kurser

Kulturexport

Mer information

Kursen kommer att justeras under hösten beroende på
både
utveckling av ny kurs, studieplansarbete och
Coronasituation

Kursen kommer att hållas på svenska/engelska/finska

Litteratur

Arts/Cultural Management in International Contexts
? a study by
Birgit Mandel:
https://www.tandemforculture.org/stories/arts Extern länk-
cultural-
management-in-international-contexts/

Material som publiceras på itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 140 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Ansökan enligt NKK modell

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:

 1. Inlämnad och godkänd ansökan: 30/100

Uppgiften bedöms på basen av
Hur övertygande är den sökande inom sitt
konstområde?
Uppfyller ansökan givna ansökningskriterier?
Är den sökande professionell ?
Hurdana konstnärliga utmaningar eller
professionell utveckling
innebär projektet?
Innehåller planen nya idéer, handlingssätt och
risktagande?
Verksamhetens omfattning och genomslag
Har den konstnärliga verksamheten internationell
betydelse?
Uppmuntrar verksamheten till bredare förståelse om
konst eller
debatt om konst?
Är verksamheten välplanerad och genomförbar?

 1. Tentamen som mäter förståelse och tillämpning
  av material som
  tilldelats kursen 20/100

 2. En omvärldsanalys om branschen och det
  internationella
  samarbetet. Publiceras på itslearning 20/100

 3. Uppgifter och reflektioner under kursens gång
  30/100

För godkänd kurs (vitsord 1) krävs 50/100 p

Lärare

 • Bäck Maria
 • Silin Richard
 • Träskman Tomas

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Det kommer ännu att bokas in studiebesök och
gästföreläsningar

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • 2021-12-15 - Tentamina
 • 2021-10-09 - Rapporter och produktioner
 • 2021-12-13 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-09 10:00 - 12:00 A311 Internationell kulturverksamhet Bäck Maria
Silin Richard
2021-09-23 10:00 - 12:00 A309 Internationell kulturverksamhet Bäck Maria
Silin Richard
2021-09-30 09:15 - 10:00 Internationell kulturverksamhet Sessionen hålls på Zoom Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63222518964?from=addon Meeting ID: 632 2251 8964 Join by SIP 63222518964@109.105.112.236 63222518964@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 632 2251 8964 Bäck Maria
2021-10-07 10:00 - 12:00 A309 Internationell kulturverksamhet Bäck Maria
Silin Richard
2021-10-11 08:45 - 12:30 D4106 European diploma KP Bäck Maria
Träskman Tomas
2021-10-11 11:45 - 12:30 A309 Internationell kulturverksamhet
2021-10-21 10:00 - 12:00 Internationell kulturverksamhet Bäck Maria
Silin Richard
2021-11-03 13:00 - 16:00 Internationell kulturverksamhet Studiebesök till Nordisk kulturkontakt Sveaborg Bäck Maria
Silin Richard
2021-11-04 10:00 - 12:00 B326 Internationell kulturverksamhet Bäck Maria
Silin Richard
2021-11-15 09:45 - 11:00 Internationell kulturverksamhet Studiebesök till de bilaterala fonderna - Hanaholmen Bäck Maria
Silin Richard
2021-11-18 10:00 - 11:30 A311 Internationell kulturverksamhet Bäck Maria
Silin Richard
2021-11-19 13:00 - 14:30 A311 Internationell kulturverksamhet Gästföreläsning - Tove Ekman från Kulturinstituten Bäck Maria
Silin Richard
2021-11-26 12:00 - 13:00 Internationell kulturverksamhet Gästföreläsning med Marcin Poprawski över Zoom Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67350414624?from=addon Meeting ID: 673 5041 4624 Join by SIP 67350414624@109.105.112.236 67350414624@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 673 5041 4624 Bäck Maria
Silin Richard
2021-12-02 10:00 - 12:00 A311 Internationell kulturverksamhet Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62511472597?from=addon Meeting ID: 625 1147 2597 Join by SIP 62511472597@109.105.112.236 62511472597@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 625 1147 2597 Bäck Maria
Silin Richard
2021-12-07 10:00 - 11:30 A311 Internationell kulturverksamhet Tomas berättar om sina internationella projekt  Tomas Träskman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63426991583?from=addon Meeting ID: 634 2699 1583 Join by SIP 63426991583@109.105.112.236 63426991583@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 634 2699 1583 Bäck Maria
Träskman Tomas
2021-12-08 10:00 - 11:30 Internationell kulturverksamhet https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ2MjJiM2QtOWJlZC00MWI3LTlhZDMtYmE1YmRkYWU1OGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%22e00f3bf1-fdde-4f26-b6a7-db2210f60ed7%22%7d Bäck Maria
Silin Richard
2021-12-16 10:00 - 12:00 A309 Internationell kulturverksamhet Bäck Maria
Silin Richard

Kurs och studieplanssökning