Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

12 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden

...bekantar sig med konstnärens roll i ett kulturprojekt och vilka
krav
och utmaningar som konstnären tvingas att möta


...framställer ett eller flera konstverk och får under processens
gång
ikläda sig en eller flera konstnärsroller. Dessa konstverk kan vara
teaterprojekt, musikprojekt eller bildkonstrelaterade
projekt.Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

...lyssna till andra och utnyttja olika
kommunikationsstilar (skriftliga, muntliga och visuella)

...behärska de branschtypiska kommunikationssituationerna och
förmår
arbeta i ett mångprofessionellt arbetsteam

...kunna analysera och utveckla sin professionella identitet som
kulturproducent i förhållande till konstnärligt skapande

...känna till etiska frågor inom kulturen

Innehåll

Studiehelheten är uppbyggd på följande sätt: en undersökande
period, en
skapande period och en gestaltande period. Under hela
processen ska den
studerande föra dagbok.
De två-tre första veckorna undersöker de studerande genom
olika
metoder sina konstnärliga viljor och ambitioner. Det blir
verkstäder i
dramatiskt berättande, bildskapande, röstarbete och
gruppdynamik. I
slutet av perioden formas arbetsgrupper kring olika projekt.
Under den tredje och fjärde veckan ägnar sig de studerande åt
den
konstnärligt skapande processen, och i slutet av perioden
även åt produktionsprocessen kring projekten.
Under de två följande veckorna går projekten in i den
gestaltande
slutfasen. De studerande har tillgång till en s.k. "black box" med
ljud- och
ljusmöjligheter, och där ges föreställningar/ performances under
vecka 7.
Den sista veckan ägnas åt sammanställning av dokumentationen
av
arbetsprocessen och utvärdering av modulen.
Den studerande kan alltså välja att skapa ett på dramatiskt
berättande
baserat musikprojekt, scenkonstverk, en film, ett bildspel...
Han/hon kan
välja roller som dramatiker, dramaturg,
aktör, musiker, scenograf, regissör etc. Det väsentliga är att
varje
studerande får pröva ett eget konstnärligt uttryck och ta ansvar
för den
skapande processen i samarbete med andra.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

Gästföreläsningarna har obligatorisk närvaro. Produktionsprocessen
kräver hög aktivitet och full närvaro.

Litteratur

Börje Stålhammars: "Musiken tar gestalt - professionella
tonkonstnärers musikskapande" (Gidlunds förlag 2009).
Artiklar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 70 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 195 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 320 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 320 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:

Examination 1: Förverkligandet av det gemensamma
konstnärliga projektet där det egna projektet ingår

Examinantion 2: Portfolio

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:
Examination 1 70%, Examination 2 30%.

Utvärdering och vitsord:
De medverkande lärarna utvärderar den studerandes arbete
utifrån följande kriterier:

 • Aktivitet - Närvaro - Samarbetsförmåga
 • Kreativitet - Ansvarstagande - Analysförmåga
 • Presentationsteknik

Vitsord ges på en skala 1-5.

Lärare

Öhman Elisabeth

Examinator

Öhman Elisabeth

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

7.1-15.2.2013

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning