Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Högre yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Färdighet och förmåga Du kan proaktivt och multiprofessionellt arbeta för att bidra till smart tjänsteutveckling och digital kommunikation, som placerar personen i centrum. Kunskap och förståelse Du kan jämföra och utvärdera kunskaper om, och förstår prinicperna för ett användarorienterat tjänsteutvecklingsarbete för att tillämpas i arbetslivet. Värderingsförmåga och förhållningssätt Du arbetar på ett personcentrerat sätt för att främja hälsa och social delaktighet i relation till rådande samhällsförändringar inom drott, social och hälsovården.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du vara förmögen att: Kunskapsutveckling (modul 1): - systematiskt söka litteratur, hänvisa till källor som används samt kritiskt granska vetenskaplig litteratur - tillämpa olika former av kunskap samt få beredskap att utveckla ny kunskap - känna till och förstå de trender och framtidsbilder som existerar inom din bransch och genom detta väcka nya kreativa tankar för utveckling och forskning. Samhällsutveckling (modul 2) - granska förutsättningarna för individers och gruppers hälsa och sociala delaktighet på olika nivåer i samhället i relation till rådande samhällsutveckling. Tjänsteutveckling (modul 3): - tillämpa strukturen för jänsteutvecklingsprocessen - förstå betydelsen av smart tjänsteutveckling - inkludera personens medverkan i hela tjänsteutvecklingsprocessen

Innehåll

Kursen består av tre moduler: Kunskapsutveckling Samhällsutveckling Tjänsteutveckling

Förkunskaper

En yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen och minst tre års arbetserfarenhet efter att examen erhållits

Litteratur

se ITS learning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 180 timmar
 • Nätbaserade - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att du avlägger följande examinationer: Visad regelbunden gruppaktivitet Tre inlämnade gruppuppgifter via Padlet, som bedöms godkänd/underkänd. En inlämnad skriftlig individuell uppgift. Denna bedöms med vitsord (0-5) Deadline för inlämning 22.11.2019

Lärare

 • Arola Annikki
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Rosengren Åsa
 • Gray Pamela

Examinator

Rosengren Åsa

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning