Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Kursen stödjer kompetensutveckling i klientarbetet och medarbetaskap, ledarskap och företagsamhet. Målsättningen med kursen är att ge kompetens för behörighet för lärare och socionom inom småbarnspedagogik i arbete med barn under 5 år.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - visa på förståelse för barndomen ur ett historiskt och samtida perspektiv och reflektera över vad ett barnperspektiv betyder i relation till detta. - visa förmåga att diskutera och motivera småbarnspedagogisk verksamhet och tillämpa metoder för att uppnå uppställda mål. - visa på fördjupad kunskap om hur man identifierar barns socialpedagogiska behov och hur man tillsammans med andra kan stöda barns utveckling och lärande genom lek. - reflektera över hur ett förhållningssätt där mångfald och genus förankras i en barnpedagogisk verksamhet då ett jämlikhets och jämställdhetsperspektiv beaktas. - planera, förverkliga, utvärdera och utveckla småbarnspedagogisk verksamhet. - förstår betydelsen av ett fungerande samarbete med vårdnadshavarna, känner igen situationer då familjen kan vara belastad och kan på ett professionellt sätt ta till diskussion och hänvisa vidare till behövliga stödtjänster. - visar förmåga att diskutera alternativa barnpedagogiska inriktningar - kunna förklara socionomens och lärarens roller inom småbarnspedagogik och ansvar i arbetsgruppen

Förkunskaper

Kursen är i första hand avsedd för socionomer som eftersträvar behörighet som socionom och lärare inom småbarnspedagogik i arbete med barn under 5 år. Studenterna bör ha avlagt minst 100 sp/ 2 års studier inom det sociala utbildningsprogrammet för att kunna delta.

Litteratur

Allmän litteratur som studerande förväntas använda under kursen: Grunderna för planen för småbarnspedagogik https://www.oph.fi/sv/statistik-och- publikationer/publikationer/grunderna-planen-smabarnspedagogik-2018 Lag om småbarnspedagogik 2018/540. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180540 Pape, K. (2016). Lekfullt samspel i förskolan. Stockholm: Lärarförlaget Skolverket (2011): Möten för lärande. Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan https://www.skolverket.se/publikationer?id=2694 Kanninen, K., Backman, A. & Sigfrids, A. (2009). Med barnaögon: Egenvårdarmodellen - ett verktyg till en trygg och trivsam dagvård. Helsingfors: Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området. Varje tema har spesifika litteraturerbjudanden, som finns på Itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 100 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 55 timmar
 • Självstudier - 220 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs godkänd prestation i : 1) Basgruppsarbete (gk/underk), minimikrav 8 ILU:n + kamratresponser och närvaro på 10 dagar 2) Basgruppsvis presentation av pedagogisk inriktning och planering, genomförande och utvärdering av undervisning i ett givet tema (skala 0-5) 3) Individuell portfolie (skala 0-5) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: 50 % basgruppsvis planering, genomförande och utvärdering av undervisning (skala 1-5) 50 % individuell portfolio (skala 1-5)

Lärare

 • Brantberg Bettina
 • Lohi Noora

Examinator

Lohi Noora

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-12-31

Kursens tidtabell

1.8.-27.10.2019

Kursanmälningstid

2019-05-16 till 2019-09-18

Examinationsformer

 • 2017-10-27 - Rapporter och produktioner
 • 2019-10-27 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 09:00 - 15:00 F367 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-08-30 09:00 - 15:00 F367 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-09-03 09:00 - 12:00 A311 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-09-03 12:00 - 15:00 F367 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-09-09 09:00 - 15:00 D173 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-09-12 09:00 - 14:00 B522 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-09-17 09:00 - 15:00 F367 Småbarnspedagogisk verksamhet Samarbete med föräldrar Brantberg Bettina
Lohi Noora
2019-09-19 09:00 - 15:00 B522 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-09-24 09:00 - 12:00 D4106 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-09-24 12:00 - 15:00 F367 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-09-26 09:00 - 12:00 F367 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-09-26 12:00 - 14:00 D4110 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-10-01 09:30 - 15:00 F367 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-10-09 09:00 - 13:00 A311 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-10-15 09:00 - 15:00 F367 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-10-17 09:00 - 15:00 A503 Småbarnspedagogisk verksamhet Att skapa en bra grupp och motarbeta mobbning Theraplay Brantberg Bettina
Lohi Noora
2019-10-25 09:00 - 15:00 B518 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-10-25 12:45 - 15:00 Småbarnspedagogisk verksamhet Diskussion Socionomens roll i småbarnspedagogiken Rum B518 Brantberg Bettina
Lohi Noora

Kurs- och studieplansökning