Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)
 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Denna kurs är en del av kurshelheten Aktivt och
kritiskt
medborgarskap, där du har möjligheten att välja
tre (3) helheter av
fyra (4) med max. antal studiepoäng 15.

Följande kompetensmål är gemensamma för samtliga
kurser inom
kurshelheten.

Målsättningen med kursen är att ge studerande en
inblick i både
föreningsverksamhet och intressebevakning samt
påverkningsarbete
inom studiepolitiken.

Kompetensmålen faller inom ramen för Arcadas
allmänna
kompetenser. Under mandatperioden förväntas du
fokusera på några
av dessa kompetensmål på basen av ditt
ansvarsuppdrag och
reflektera över din utveckling genom
mandatperioden.

Du:

 • känner till föreningsverksamhetens grunder och
  relaterad
  lagstiftning
 • känner till de olika aktörerna inom
  högskolevärlden och
  studiepolitiken
 • kan planera och utföra verksamhet inom ramen av
  verksamhetsplan,
  budget samt övriga styrande dokument
 • känner till ekonomiplaneringens och
  uppföljningens grunder
 • kan planera sitt arbete självständigt och även
  delegera och leda
  andra i deras arbete
 • kan agera i grupper av olika storlek och med
  individer av varierande
  bakgrund på åtminstone svenska och engelska
 • känner till olika informationskanaler och hur
  dessa kan utnyttjas för
  att nå relevanta målgrupper
 • kan utvärdera sitt agerande inom ramen för
  kursen och reflektera
  över sin personliga utveckling
 • förstår hur samhälleliga strukturer och
  processer påverkar
  individers liv och diverse samfund
 • känner till förfaringssätt och praxis inom
  samhälleligt
  beslutsfattande
 • förstår betydelsen av medborgares delaktighet

Läranderesultat

Denna kurs är en del av kurshelheten Aktivt och
kritiskt
medborgarskap, där du har möjligheten att välja
tre (3) helheter av
fyra (4) med max. antal studiepoäng 15.

Följande kompetensmål är gemensamma för samtliga
kurser inom
kurshelheten.

Under mandatperioden förväntas du fokusera på
några av dessa
läranderesultat på basen av ditt ansvarsuppdrag
och reflektera över
din utveckling genom mandatperioden:

 • indentifiera de processer och den dynamik som
  sker i olika grupper
 • redogöra för centrala begrepp inom
  föreningsverksamhet samt inom
  studiepolitik
 • känna till olika former av ledarskap samt sina
  egna styrkor och
  svagheter som ledare
 • känna till föreningsverksamhetens grunder
 • förstå grunderna av ekonomiplanering och -
  styrning
 • behärska mötesteknik och -praxis
 • arbeta både självständigt och i varierande
  grupper för att nå
  gemensamt överenskomna mål
 • agera ansvarsfullt i varierande sammanhang och
  i kontakt med olika
  intressentgrupper
 • utnyttja informations- och
  kommunikationstekniker enligt målgrupp
  och behov
 • planera och utföra projekt
 • reflektera över och utveckla eget agerande inom
  ramen för kursen

Innehåll

Kursen fokuserar på aktivt deltagande, ledarskap,
kritiskt tänkande,
kommunikation och samhälleligt påverkande.

Förkunskaper

För att kunna välja denna kurs måste du ha blivit
vald till ASKs
fullmäktige. För information om fullmäktige gå till
www.asken.fi/fullmaktige Extern länk.

Litteratur

Märkväl att litteraturlistan fungerar som förslag
på eventuell läsning,
och att kursen inte ersätter andra kurser där
samma litteratur
används. Dessa källor kan användas som stöd för
ditt lärande.

www.finlex.fi Extern länk (relaterad lagstiftning)
www.prh.fi Extern länk (föreningsverksamhet)
www.asken.fi Extern länk (studerandekårens styrande dokument)
Loimu, Kari: Yhdistystoiminnan käsikirja
Loimu, Kari: Johda yrityksesi menestykseen -
puheenjohtajan
käsikirja
Harju, Aaro: Järjestön kehittäminen
SAMOK julkaisu: Opas ammattikorkeakoulun
opiskelijakunnan
hallintoon
SAMOK julkaisu: Ammattikorkeakoulu opiskelijan
silmin ?tutkimus
Harris, Philip R& Morran, Robert T: Managing
cultural differences
Austin, Nancy: A passion for Excellence: The
Leadership Difference
Schein, Edgar H: Organizational Culture and
Leadership
Koestenbaum, Peter: Ledarskapsdiamanten: En
filosofi för ledare
Kakabadse, Andrew & Kakabadse, Nada: Essence of
leadership
Nahavandi, Afsaneh: Art and science of leadership
Rosen, Ronald: Strategic management
Wolvén, Lars-Erik: Att utveckla Mänskliga
Resurser: Om Ledarskap
Organisering Kultur och Kompetens
Berggren, Curt (red.): Praktiskt ledarskap: en
bok om hur man gör när
man leder människor
Ehrenright, Barbara: Nickel and dimed 2001
Larsson, Reidar: Politiska ideologier i vår tid
2005
Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma: Suomalaista
sosiaalipolitiikkaa
(2000)
Kanaoja, Aulikki; Niiranen, Vuokko & Jokiranta,
Harri: Kunnallinen
sosiaalipolitiikka - Osallisuutta ja yhteistä
vastuuta (2008)
Heikkilä, Matti & Kautto, Mikko: Welfare in
Finland (2004)
Hirdman, Yvonne: Genus - Om de stabilas
föränderliga former (2002)
Halford, Susan & Leonard, Pauline: Gender Power
and Organisations
(2000)
Halko, Marja-Liisa: Naiset, miehet ja talous
(2010)
Jönhill, Jan Inge: Inklusion och exklusion (2012)
Prechter, Robert R: Pioneering Studies in
Socionomics (2003)
Restivo, Sal: Den sociologiska världsbilden
(1995)
Chirkov, Valery; Ryan, Richard & Sheldon, Kennon
M: Human
Autonomy in Cross-Cultural Context (2011)
Goffman, Erving: Jaget och maskerna: en studie I
vardagslivets
dramatik (2009)
Stenaasen, Svein & Sletta, Olav: Grupprocesser:
on inlärning och
samarbete i grupper
Ting-Toomey, Stella: Sommunicating Across
Cultures (1999)
Gelder, Ken: The Subcultures Reader (2005)
Fabos, Bettina: Media & Culture - An Introduction
to Mass
Communication (2009)
Conway, D G: The event manager's Bible

Studieaktiviteter

Deltagande på ASKs
utbildningar 15-60h
Deltagande på
fullmäktigemöten,
inklusive
förbredelse 20-40h
Deltagande som
studeranderepresent
ant
inom Arcada 0-50h
Deltagande inom
ASKs
interna organ 0-35h
Marknadsföring av
ASK 10-
40h
Deltagande i
ordnandet av
fullmäktigeval 5-
30h
Personlig rapport
inklusive
relaterad
litteratur och
reflektion över
egen
utveckling samt
utvärderingsdiskuss
ion. 30h - 135 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

Självutvärdering - kursdagbok (portfolie) samt
reflekterande
rapport på eget arbete i slutet av
mandatperioden. Raporten
levereras till ASKs generalsekreterare senast 1
månad efter
mandatperiondens slut. Till rapporten bifogas en
tidsuppföljning
över mandatperioden.
Reflekterande diskussion över egen inlärning
tillsammans med
fullmäktigeordförande och generalsekreteraren.
Fullmäktigeordförande går sin diskussion med
styrelseordförande
och generalsekreterare.
Studiepoäng beviljas på basen av utlåtande efter
personlig
diskussion.

Lärare

Lohse Andreas

Examinator

Kiukas Carina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-04-25 till 2023-07-31

Kurs och studieplanssökning