Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning för kursen är att studenten -kan bedöma klientens behov av krisarbete och kan skapa en professionell relation präglad av växelverkan och samarbete. - kan fungera som stöd i krissituationer för individer, familjer och samfund

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna: - identifiera olika kriser och krisförlopp - bilda sig en helhetsuppfattning om krisens betydelse i människans totala livssammanhang - tillämpa ökad kunskap om hur man kan bemöta människor i olika åldrar som befinner sig i en kris - redogöra för och reflektera över innebörden i akut krisarbete, krisintervention, psykosocial stöd-och service

Innehåll

Centrala begrepp: Trauma Situationsbundna livskriser Traumatiska kriser Krisförlopp Krisarbete Barn i kris Flyktingskap/Invandring Bemötande av människor i kris Psykosocial första hjälp

Förkunskaper

Första årets studier i delaktighet, aktivitet och medbogarskap ur ett socialpedagogiskt perspektiv (25 sp) och andra årets studier i klientcentrerat arbete och professionalitet (25 sp)

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kursens tidtabell 7.1.-14.2 2020 Obligatorisk närvaro i basgruppsträffar, studiebesök, tematräff och gästföreläsningar - se närmare tidtabell i ARBS.

Litteratur

Brolin, M,Callerberg, P, Westrell, M. 2011- Krishantering i arbetslivet. Nya perspektiv. Malmö. Studentlitteratur. Dyregrov, A.2002. Katastrofpsykologi. Lund.Studentlitteratur. Handbok för beredskapsplanering inom socialväsendet. Social-och hälsovårdsministeriets publikationer 2008:13. (finns på nätet/Itslearning: länkar) Psykosocialt stöd och tjänster vid traumatiska situationer. Handbok för kommuner och samkommuner. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:23. (finns på nätet/Itslearning: länkar) Handbok i säkerhetsplanering för verksamhetsenheter inom social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2001:10 Saari, S. 2000. Kuin salama kirkkaaltataivaalta - Kriisit ja niistä selviytyminen. Helsinki.Otava. Alternativt Dyregrov. A. 2007. Sorg hos barn: en handledning för vuxna. Lund.Studentlitteratur. Eller Dyregrov, A. 2010. Barn och trauma. Lund. Studentlitteratur. Referenslitteratur Borge, A. Resiliens. Risk och sund utveckling. 2011. Lund. Studentlitteratur Cleve, E. 2010. En stor och en liten är borta:kristerapi med en tvåårig pojke.Stockholm. W&W.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 28 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 90 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs: Godkänd insats i basgruppsarbetet(se ARBS för tidtabell) Godkänd tematräff (31.1.2020) Godkänd skriftlig uppgift (bedömning 1-5), inlämning 14.2.2020 Deltagandet i obligatoriska moment under kursen, dvs Introduktion till kursen (8.1 kl 10.15) studiebesök (20.1.kl 9), tematräff 31.1, gästföreläsningar(29.1 och 5.2.)

Lärare

 • Cederberg Arla
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor

Examinator

Cederberg Arla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (44 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-07-31

Kursens tidtabell

7.1-14.2.2020

Kursanmälningstid

2019-12-12 till 2020-01-15

Examinationsformer

 • 2020-02-14 - Tentamina
 • 2020-01-31 - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-08 10:15 - 11:45 D4106 Krisarbete Introduktion till kursen+ föreläsning . Obligatoriskt närvaro. Cederberg Arla
2020-01-08 12:30 - 14:00 D4104 Krisarbete -basgrupp 2 med handledare Cederberg Arla
2020-01-09 08:30 - 10:00 E380 Krisarbete. Basgrupp 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-01-09 12:45 - 14:15 E380 Krisarbete. Basgrupp 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-01-09 13:00 - 14:30 B517 Krisarbete - basgrupp 1 med handledare Cederberg Arla
2020-01-10 08:30 - 10:00 E380 Krisarbete - basgrupp 5 Med handledare Söderström Eivor
2020-01-14 13:15 - 14:45 E377 Krisarbete - basgrupp 6 Med handledare Söderström Eivor
2020-01-15 09:15 - 12:00 B518 Krisarbete Krisförlopp och bemötande Cederberg Arla
2020-01-15 12:45 - 14:15 E381 Krisarbete. Basgrupp 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-01-15 13:00 - 14:30 D4104 Krisarbete - basgrupp 1 utan handledare Cederberg Arla
2020-01-15 13:00 - 14:30 D4103 Krisarbete -basgrupp 2 utan handledare Cederberg Arla
2020-01-15 13:00 - 14:30 E380 Krisarbete. Basgrupp 4 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-01-17 10:15 - 11:45 E380 Krisarbete - basgrupp 5 Med handledare Söderström Eivor
2020-01-20 09:00 - 11:00 Krisarbete Studiebesök till krisjour för unga. Albertsgatan 33 00180 Helsingfors. Obligatoriskt. Cederberg Arla
2020-01-21 13:00 - 14:30 B517 Krisarbete -basgrupp 2 med handledare Cederberg Arla
2020-01-21 13:00 - 14:30 E380 Krisarbete. Basgrupp 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-01-22 10:15 - 11:45 D4103 Krisarbete - basgrupp 6 Med handledare Söderström Eivor
2020-01-22 10:15 - 11:45 D4104 Krisarbete. Basgrupp 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-01-22 10:15 - 11:45 B517 Krisarbete - basgrupp 1 med handledare Cederberg Arla
2020-01-22 10:15 - 11:45 E380 Krisarbete - basgrupp 5 Utan handledare Söderström Eivor
2020-01-22 12:30 - 14:00 D4106 Krisarbete Barn i kris/ES Söderström Eivor
2020-01-23 13:00 - 14:30 B326 Krisarbete Särskilda metoder i krisarbete/AC Cederberg Arla
2020-01-27 10:15 - 11:45 D4104 Krisarbete - basgrupp 1 med handledare Cederberg Arla
2020-01-27 12:30 - 14:00 B517 Krisarbete -basgrupp 2 med handledare Cederberg Arla
2020-01-29 08:30 - 10:00 E381 Krisarbete. Basgrupp 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-01-29 08:30 - 10:00 E380 Krisarbete. Basgrupp 4 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-01-29 10:15 - 11:45 B518 Krisarbete Gästföreläsning: Lotta Carlsson. Centret för psykotraumatologi. Obligatoriskt. Cederberg Arla
2020-01-29 12:30 - 14:00 E377 Krisarbete - basgrupp 6 utan handledare Söderström Eivor
2020-01-30 13:00 - 14:30 D4103 Krisarbete - basgrupp 1 utan handledare Cederberg Arla
2020-01-30 13:00 - 14:30 D4104 Krisarbete -basgrupp 2 utan handledare Cederberg Arla
2020-01-30 13:00 - 14:30 E377 Krisarbete - basgrupp 5 Med handledare. Söderström Eivor
2020-01-31 10:15 - 11:45 B522 Krisarbete Tematräff: Basgrupperna 1, 3 och 5 Cederberg Arla
2020-01-31 12:30 - 14:00 B522 Krisarbete Tematräff; Basgrupperna 2, 4 och 6 Cederberg Arla
2020-02-05 08:30 - 10:00 E381 Krisarbete. Basgrupp 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-02-05 08:30 - 10:00 E380 Krisarbete. Basgrupp 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-02-05 10:15 - 11:45 B518 Krisarbete Gästföreläsning SOS-kriscenter Annika Kihlman. Obligatoriskt Cederberg Arla
2020-02-05 13:00 - 14:30 A311 Krisarbete Sekundär traumatisering /AC Cederberg Arla
2020-02-06 13:00 - 14:30 E381 Krisarbete - basgrupp 5 Utan handledare. Söderström Eivor
2020-02-06 13:00 - 14:30 E380 Krisarbete - basgrupp 6 Med handledare Söderström Eivor
2020-02-10 12:30 - 14:00 D4103 Krisarbete - basgrupp 1 Tillämpning (med handledare) Cederberg Arla
2020-02-11 09:00 - 10:30 E381 Krisarbete - basgrupp 6 Utan handledare Söderström Eivor
2020-02-11 10:15 - 11:45 D4103 Krisarbete -basgrupp 2 Tillämpning (med handledare) Cederberg Arla
2020-02-11 10:15 - 11:45 B517 Krisarbete. Basgrupp 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-02-11 12:30 - 14:00 E381 Krisarbete - basgrupp 5 Tillämpning med handledare. Söderström Eivor
2020-02-11 12:30 - 14:00 E380 Krisarbete. Basgrupp 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-02-14 09:15 - 10:45 D4104 Krisarbete - basgrupp 6 Tillämpning med handledare Söderström Eivor

Kurs- och studieplansökning