Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Studerande kan med hjälp av den teoretiska referensram, som de erhållit i föregående kurs analysera olika typer av sociala problem. Studerande kan redogöra för aktuell lagstiftning, samt vilken service som finns tillgänglig för olika klientgrupper. Studerande ska kunna se sambandet mellan klientens behov och livssituation samt de (socialpedagogiska) arbetssätt som används i olika serviceformer och verksamhetsmiljöer. Studerande kan kritiskt granska den service som erbjuds klienter.

Mer information

Projektarbete: Denna kurs förverkligas som projekt (inget vanligt basgruppsarbete). Gruppen ansvarar själv för tidsplanering av projektet. Introduktion i samband med föreläsningen den 5.10.07 kl. 9.15-11.45 (IS/RNS) Förslag på teman som ni jobbar med inom projektet (max. 7 i varje grupp): • Kriminalitet • Missbruk • Mental hälsa • Arbetslöshet • Fattigdom Beskriv fenomenet och analysera det utgående från kunskap ni fått i del I. Redogör för lagstiftningen och koppla in stödåtgärder och service inom området. Kom ihåg att använda ett kritiskt perspektiv och se sambandet mellan behoven och existerande service. Gruppen kan göra studiebesök samt intervjua sakkunniga inom området. Gruppen har minst två handledarträffar (AC, RNS, IS) under projektarbetets gång! Handledartiderna bokas i ARBS. Projektet presenteras i en seminariepresentation. Seminarium: v. 48: Ti. 27.11.07 kl. 9.00-16.00, samt Ons. 28.11.07 kl. 9.00-16.00 Bedömningskriterier: 1. Hur aktuell och relevant avgränsning som gruppen valt 2. Materialgrund: - Har det gjorts studiebesök / intervju? - Mångsidiga källor 3. Omväxlande presentation och förmedlande av sakinnehållet mångsidigt 4. Gruppen kan leda, inspirera och avgränsa diskussionen Bedömning: Vitsord (1-5) med skriftlig feed-back samt självutvärdering. Självutvärdering: Studeranden utvärderar både sin grupp och de andra grupperna skriftligt. Ta fasta på vad ni lärde er utgående från kriterierna. Basgrupperna har tid reserverad för självutvärderingen torsd. 29.11.07 kl. 9.15-11.15.

Litteratur

Denvall, V. & Jacobson, T. (red.). 1998. Vardagsbegrepp i socialt arbete. Ideologi, teori och praktik. Stockholm: Norstedts Juridik AB. OBS! Kapitel av Swärd, H. Ungdomsproblem, samt kap. av Svensson, B. Missbrukare Ehrenreich, B. 2002. Barskrapad. Konsten att hanka sig fram. Stockholm: Leopold Giddens, A. 2007. Sociologi. Lund: Studentlitteratur. Kap. 19: Brottslighet och avvikelse. Heikkilä, M, & Lahti, T. (red.). 2007. Sosiaali ja terveydenhuollon palvelukatsaus. Kananoja, A., Lähteinen, M., Marjamäki, P. m.fl. 2007. Sosiaalityön käsikirja. Jyväskylä: Tietosanoma Johansson, K. & Wirbing, P. 2005. Riskbruk och missbruk. Alkohol – läkemedel - narkotika. Uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, soicaltjänst och psykiatri. Stockholm: Natur och kultur. Laine, M. 2007. Kriminologia ja rankaisun sosiologia. Helsinki: Tietosanoma. Laitinen, A. & Aromaa, K. 2005. Rikollisuus ja kriminologia. Tampere: Vastapaino. Meeuwisse, A, Sunesson, S., Swärd, H. 2000. Socialt arbete. En grundbok. Falköping: Natur och kultur Skönlitteratur inom området: Alakoski, S. 2007. Svinalängorna. Stockholm: Bonnier Audio Jackson, P. 2005. Vi är skit för er. Ett reportage om utanförskap i två akter. Malmö: Fosie Stadsdelsförvaltning Tikkanen, M. 1978. Århundradets kärlekssaga.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 4 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 25 timmar
 • Självstudier - 86 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 111 timmar
 • Varav schemalagda studier: 22 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer

Lärare

 • Arla Cederberg
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Sigfrids Ingmar

Examinator

Rut Nordlund-Spiby

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Föreläsningar: 1.Psykosociala utgångspunkter för psykisk hälsa – ohälsa (AC) On.7.11 kl. 10.15-12.00 2.Psykisk hälsa - ohälsa (AC) On. 7.11 kl. 12.30-14.00 3.Lagstiftningen inom mentalvården och vårdformer (AC) On. 8.11 kl. 12.30-14.00 4.Missbruk och beroende (RNS)Ti. 13.11 kl. 10.15-12.00 5.Lagstiftning inom missbrukarvården (RNS) Ti. 13.11 kl. 12.30-14.00 6.Interventioner och vårdmöjligheter inom missbrukarvården (RNS) On. 14.11 kl. 12.30-14.00 7. Kriminologi (IS)On. 14.11 kl.14.15-15.45 8. Ungdomsbrottslighet (IS) Ti. 20.11 kl. 10.15-12.00 9. Brott och straff (IS)Ti. 20.11 kl. 12.30-14.00

Examinationsformer

 • 2007-11-28 - Tentamina
 • 2007-11-28 - Demonstrationer och presentationer

Kurs- och studieplansökning