Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att studerande förstår barnet som subjekt och som en del av familjen. Studeranden förstår uppväxtmiljön ur ett samhälleligt och historiskt perspektiv samt reflekterar över miljöns inverkan på barnet.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs förväntas studeranden - diskutera uppväxttiden/uppväxtmiljön ur ett historiskt och samhälleligt perspektiv. - beskriva den syn på barn som råder i olika samhälleliga sammanhang. -resonera kring vad kontextuell fostran innebär och ge exempel på samarbete med familjen och övriga samarbetspartners.

Innehåll

Social pedagogik/barnpedagogik Centrala begrepp barnasyn och värdegrund integritet och respekt barndom barnet som subjekt barnperspektiv sociokulturell kontext kontextuell fostran, fostrings gemenskap

Förkunskaper

Människan i välfärdssamhället: Lärande och introduktion till socialpedagogiken Sambandet mellan människan och hennes omgivning Människans välfärd och det finländska samhället Livscykelpsykologi

Mer information

Skriftlig rapport, basgruppsarbete och schemalagt arbete i grupp är obligatoriskt.

Litteratur

Bäck-Viklund, M. & Lundström, T. 2001. Barns vardag. Stockholm: Natur & Kultur. FN:s konvention om barnets rättigheter. 20.11.1989. Hundeide, K.2006. Sociokulturella ramar för barns utveckling – barns livsvärldar. Lund:Studentlitteratur Kaskela, M. & Kekkonen, M. 2007. Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta – opas varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Helsinki: sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Oppaita 63. Lunneblad, J. 2009. Den mångkulturella förskolan. Motsägelser och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. S. 9-70, 93-130 Markström, A-M. 2007. Att förstå förskolan - vardagslivets institutionella ansikten. Lund: Studentlitteratur. Stakes. 2005. Grunderna för planen för småbarnsfostran. Stakes. Andra upplagan. Kan hämtas elektroniskt på adressen http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/2e130087-8320-4be7-b07d-218aa17e6873

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 33 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Obligatorisk närvaro i basgruppsarbete (6 tillfällen med handledare, 5 tillfällen för gemensamt arbete på projektuppgift). Utvärdering på basen av: Basgruppsvitsord 60%(skala 1-5) Individuella skriftlig uppgift 40%(skala 1-5) Gruppuppgift kring Barn i medier kan höja sltuvitsordet.

Lärare

 • Brantberg Bettina
 • Cederberg Arla
 • Kiukas Carina
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Silius-Ahonen Ellinor
 • Wickholm Linda

Examinator

Kiukas Carina

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Meddelas senare

Examinationsformer

 • 2014-02-21 - Tentamina
 • 2014-02-14 - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-02-21 - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning