Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att orientera studerande i socialpedagogik med fokus på lärande. Kursen ingår i studiehelheten Människan i välfärdssamhället och stöder följande yrkesspecifika kompetensutveckling: Studeranden känner till det sociala områdets värderingar och yrkesetiska principer. Han/hon kan identifiera yrkesetiska principer i Socionomens (YH) arbete och kan bedöma och beskriva deras betydelse. Studeranden inser betydelsen av att reflektera samt har grundläggande färdigheter i att reflektera. Studeranden känner till olika människosyner och är medveten om sin egen. Studeranden känner till olika skeden i människans normala utveckling. Han/hon förstår olika livssituationers betydelse för individens tillväxt och utveckling. Studeranden känner till servicesystem som stöder välfärd och social trygghet. Studeranden känner till grundläggande välfärdsteorier och förstår välfärdssamhällets förändringar. Studeranden förstår att begreppet socialt är mångdimensionellt. Studeranden förstår samhälleliga strukturers och processers betydelse för individers liv och samfunds existens. Studeranden har kunskap om förfaringssätt inom samhälleligt beslutfattande. Studeranden förstår betydelsen av medborgarnas delaktighet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna - arbeta enligt grundprinciperna i problembaserat lärande - beskriva socionomens kärnkunnande - förklara socialpedagogikens grundbegrepp - reflektera över den människosyn och samhällssyn som till grund för socialpedagogiken

Innehåll

Lärande och introduktion till socialpedagogik

Mer information

Basgruppsträffarna har obligatorisk närvaro. Tiderna för de olika basgruppernas basgruppsträffar hittas via ARBS. It´s learning kommer att användas under kursen.

Litteratur

Boud, D., Feletti, G.I. (toim.) 1999. Ongelmalähtöinen oppiminen . Uusi tapa oppia. Helsinki: Terra Cognita. Brantberg, B. 2001. Problembaserat lärande: en introduktionsbok för studerande. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. Egidius, H. 1999. Problembaserat lärande – en introduktion för lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. Eriksson, L. & Markström, A-M. 2000. Den svårfångade socialpedagogiken. Lund: Studentlitteratur. Hård af Segerstad, H., Helgesson, M., Ringborg, M. & Svedin, L. 1997. Problembaserat lärande. Idén, handledaren och gruppen. Stockholm: Liber. Hämäläinen, J. & Kurki, L. 1997. Sosiaalipedagogiikka. Porvoo: WSOY. Launonen, L. & Puolimatka, T. 1999. Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka. Kuopio: Kuopion yliopisto. Madsen, B. 2001. Socialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. Madsen, B. 2006. Socialpedagogik. Integration och inklusion i det moderna samhället. Lund: Studentlitteratur. Poikela, E. 2004. Ongelmaperustainen pedagogiikka, teoria ja käytäntöä. Tampere: Tampereen yliopistopaino. Ranne, K. 2002. Sosiaalipedagogiikan ydintä etsimässä: sosiaalipedagogiikka suomalaisten ja ruotsalaisten asiantuntijahaastattelujen sekä dokumenttien valossa. Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Basgruppsarbete - 12 timmar
 • Självstudier - 96 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Brantberg Bettina
 • Cederberg Arla
 • Kiukas Carina
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Sigfrids Ingmar

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2013-09-24 - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning