Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Kompetens i fråga om ergoterapi: Efter avslutad praktik har studerande fördjupade teoretiska kunskaper inom ergoterapi och studerande har fördjupat sina praktiska färdigheter i arbetet med olika klienter inom ett specifikt verksamhetsområde inom ergoterapi. Kompetens i fråga om ergoterapiprocessen och professionellt resonemang Efter avslutad praktik kan studerande självständigt genomföra ergoterapiprocessen tillsammans med sina klienter. Studerande kan beakta det klientcentrerade arbetssättet i alla skeden av ergoterapiprocessen. Studerande har fördjupat sina färdigheter i att använda kliniskt resonemang klientarbetet. Kompetens i fråga om professionell självständighet och professionellt ansvar: Efter avslutad praktik har studerande kunskap om hur ergoterapeuten kan utveckla sin yrkesmässiga tillväxt genom fortbildning och livslångt lärande. Kompetens i fråga om forskning och utveckling i ergoterapi och aktivitetsvetenskap: Efter avslutad praktik har studerande fördjupade kunskaper i evidensbaserad ergoterapi och han/hon kan använda processen för evidensbaserat arbete i sitt klientarbete. Kompetens i fråga om administration och marknadsföring av ergoterapi: Efter avslutad praktik har studerande kunskap om den aktuella organisationen och dess ledningsstrategier. Han/hon har också kunskap om den lagstiftning som berör arbetsliv och yrkesverksamhet inom offentlig och privat social och hälsovård.

Läranderesultat

Studerande utnyttjar de olika stegen i ergoterapiprocessen i sitt klientarbete Opiskelija hyödyntää toimintaterapiaprosessin kaikkia vaiheita asiakastyössä Studerande redogör för ergoterapeutens möjligheter till fortbildning på den aktuella praktikplatsen Opiskelija selvittää toimintaterapeutin mahdollisuuksista jatkokoulutukseen kyseisellä työpaikalla Studerande söker och kritiskt granskar samt sammanställer forskningsresultat kring en specifik frågeställning som rör ergoterapin för en specifik klientgrupp på praktikplatsen Opiskelija muotoilee kysymyksen, joka koskee toimintaterapiaa tietylle asiakasryhmälle työpaikassa ja osaa hakea tutkimuksia jotka liittyy tähän asiakasryhmään ja tarkastelee löydöksiä kriittiseesti Studerande beskriver ergoterapeutens position i organisationen. Hon/han sammanfattar arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter utifrån tjänstekollektivavtalet Opiskelija kuvaa toimintaterapeutin asemaa organisaatiossa. Hän tekee yhteenvedon työntekijän ja työnantajan oikeuksista ja velvoitteista hyödyntäen tietoja työehtosopimuksessa

Innehåll

Yrkespraktik på sjukhus, hälsocentral eller annat verksamhetsområde för ergoterapeuter.

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi. Människan i aktivitet. Bedömning av människan i aktivitet. Kreativitet och hälsa. Aktivitet och delaktighet I,II och III. Aktivitet och delaktighet för barn och unga. Orienterande yrkespraktik. Godkänd prestation från YPI - YPIII. 45 sp godkända prestationer i tvärvetenskapliga ämnen.

Mer information

Fördjupad Yrkespraktik kan genomföras på valbar tidpunkt efter att förhandskraven är uppfyllda. Studerande informerar kursens examinator om tidpunkt och plats för sin fördjupade praktik, samt temat för den skriftliga uppgiften. Den fördjupade praktiken kan genomföras som 10 eller 15 sp. I 10 sp praktik (266 h - 7 veckor) ingår ett skriftligt utvecklingsarbete med omfattning på 40 h. I 15 sp fördjupad praktik (405 h - 10 veckor) är omfattningen på utvecklingsarbetet 60 h.

Litteratur

Litteratur från teorikurserna (se förkunskaper på ASTA)samt aktuella forskningsartiklar.

Studieaktiviteter

  • Tid för skriftligt arbete - 40 timmar
  • Praktik - 226 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Godkänd praktisk del. Godkänd skriftlig rapport.

Lärare

Peri Heidi

Examinator

Peri Heidi

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Genomförs enligt indivduell tidsplan Carried out according to an individual schedule

Kursanmälningstid

2019-08-18 till 2020-07-31

Kurs- och studieplansökning