Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Studerande uppvisar förståelse och färdighet för att utvärdera och reflektera över sitt eget arbete utgående från brukarperspektiv, aktivitetsperspektiv och evidensbaserad kunskap. Studerande uppvisar förståelse och färdighet för att beakta personers hälsa, sociala sammanhang och rätten till att få vara aktiv i samhället i sitt processarbete Studerande uppvisar förståelse och färdighet för att resonera professionellt Opiskelija osoittaa ymmärrystä sekä valmiutta arviomaan ja pohtimaan omaa työskentelyään suhteessa käyttäjien-, toiminnan- ja näyttöön perustuvaa tiedon näkökulmasta. Opiskelija osoittaa toimintaterapiaprosessissa ymmärrystä ja valmiutta ottaa huomioon henkilöiden terveys, sosiaalisen kontekstin ja oikeuden saada olla aktiivinen yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa ymmärrystä ja valmiutta pohtia ammatillisesti.

Läranderesultat

Efter avslutad praktik kan studerande: - i samråd med klient, professionella och anhöriga välja aktiviteter och aktivitetsbaserade åtgärder för att möjliggöra deltagande i meningsfulla aktiviteter, vardagsaktiviteter och/ eller aktiviteter i samhället - yhdessä asiakkaan, ammattilaisten ja perheen kanssa valita toimintalähtöisesti mielekkäitä tehtäviä, jotka mahdollistaa osallisuuden arjen- ja/ tai yhtiskuntaan toimintaan - planera, genomföra och utvärdera aktivitetsbaserade åtgärder för att möjliggöra aktivitet och delaktighet - suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintalähtöisesti tehtäviä ja toimenpiteitä, mahdollistaakseen toimintaa ja osallisuutta - argumentera för och motivera sina professionella val i processarbetet - keskustella ja perustella ammatillisia valintoja prosessityössä - dokumentera genomförda åtgärder och utvärdera sitt eget arbete - kirjata toteutuneita toimenpiteitä ja arvioida omaa työtään - marknadsföra ergoterapiservice för en valbar intressent genom att kontakta, besöka och redogöra för vad ergoterapeutens arbetsområde kunde vara i det sammanhanget - valita sopiva yhteistyötaho ja aihe toimintaterapian työtehtävistä, sekä ottaa yhteyttä ja käydä tapaamassa yhteistyötahon, jolle markkinoi toimintaterapiapalveluita - stöda en studerande på orienterande praktik att utgående från hens behov komma igång med sin praktik samt handleda studerande i utformandet av en handlingsplan för praktiken - tarvelähtöisesti tukea orientoivaa opiskelijaa, tämän aloittaessa ensimmäisen työharjoittelun, sekä ohjata opiskelijaa toimintasuunnitelman muotoilussa

Innehåll

Yrkespraktik på sjukhus, hälsocentral eller annat verksamhetsområde för ergoterapeuter

Förkunskaper

Godkända prestationer i första och andra årets studier samt tredje årets kurser: Aktivitet och social innovation samt Aktivitet och delaktighet i senvuxen ålder

Litteratur

Litteratur från teorikurserna (se förkunskaper på ASTA)samt aktuella forskningsartiklar

Studieaktiviteter

  • Skriftligt arbete - 35 timmar
  • Praktik - 235 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd praktik och godkänd praktikrapport

Lärare

  • Arell-Sundberg Marina
  • Enoksson Maria
  • Peri Heidi
  • Werner Tove

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-12-20

Kursens tidtabell

Yrkespraktik 2: 06.04.-29.05.2020 Bindande anmälan till yrkespraktik 2 är 14.2.2020

Kursanmälningstid

2019-12-09 till 2020-02-28

Examinationsformer

2020-05-31 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-30 09:00 - 12:00 Yrkespraktik II Jobiili öppnar praktikplatserna för våren 2020 Arell-Sundberg Marina
Peri Heidi
Werner Tove
2020-04-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-22 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-23 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-23 09:00 - 11:00 Yrkespraktik II Grupphandledning via Teams Werner Tove
2020-04-24 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-29 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-30 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-22 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-25 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-26 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II

Kurs- och studieplansökning