Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om ergoterapi genom att: - förstå hur mental ohälsa inverkar på personens aktivitet och delaktighet - tillämpa olika referensramar och modeller samt praxismodeller i arbetet med personer inom mentalvården. - förstå betydelsen av samt hur gruppaktivitet kan främja mental hälsa - redogöra för det aktivitetsvetenskapliga begreppet aktivitetsrättvisa med koppling till mentalvården Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om ergoterapiprocessen och professionellt resonemang genom att: - tillämpa ergoterapiprocessens olika delar i ett givet case - identifiera aktivitetsrättvisa och dess innebörd i ett givet case Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om professionellt förhållande och kompanjonskap genom att: - känna till riktlinjerna för mångprofessionellt arbete inom mentalvården i Finland - förmedla information, idéer, problem och lösningar inom ergoterapins område interdisciplinärt, till lekmän samt till ergoterapistuderande Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om professionell självständighet och professionellt ansvar genom att: - känna till rådande lagstiftning gällande klientens rehabilitering med fokus på förebyggande samt upprätthållande insatser inom mentalvården Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om forskning och utveckling i ergoterapi och aktivitetsvetenskap genom att: - kritiskt använda forskningsresultat i planeringen av ergoterapin för ett givet case

Läranderesultat

Efter avklarad kurs: - kan studerande redogöra för hur mental ohälsa samt psykiatrisk- och missbrukarproblematik påverkar aktivitetsutförandet - kan studerande välja ut och använda lämplig referensram/modell/metod som bas för ergoterapiprocessen - kan studerande motivera sitt resonemang och val av instrument/metod, vad gäller bedömning inom mentalvården - kan studerande visa på sitt professionella resonemang i förhållande till planering och målformulering samt på ett ändamålsenligt sätt använda perspektivet aktivitetsrättvisa i ett givet case - kan studerande använda sig av ett evidensbaserat arbetssätt i arbetet med personer med mental ohälsa - kan studerande planera, genomföra och motivera för aktivitetsval samt evaluera en aktivitetsgrupp, vilka omfattar psykoedukativa-, färdighetstränings- eller skapande grupper, då målsättningen är att främja den mentala hälsan. - skriva ett blogginlägg för Inside Arcada för att förmedla sitt lärande

Innehåll

Aktivitet, delaktighet och mental hälsa Gruppens och gruppaktiviteternas betydelse för mental hälsa Lagstiftning och rekommendationer för rehabiliteringen inom mentalvården Professionellt resonemang Psykatrisk problematik och aktivitetsutförande

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi, Ergoterpiprocessen, Aktivitet, hälsa och samhälle Omgivning och delaktighet, Medicin 2

Kursen ersätter följande kurser

Ergoterapi vid psykiatriska nedsättningar, aktivitet och delaktighet II

Mer information

Alla workshops, handledningar och färdighetsträningar samt seminarium innebär obligatorisk närvaro. Frånvaro kompenseras genom ett referat på en artikel som behandlar det ämne som varit aktuellt (teoretisk del). Artikelns innehåll diskuteras också i förhållande till den egna professionen (subjektiv del) Ett referat/ frånvaro.

Litteratur

Obligatorisk litteratur för examination: Creek, J.(ed.) 2002,3 uppl. Occupational Therapy and Mental Health. Philadelphia: Elsevier Churchill & Livingstone. China. 0443- 06447-4 Speciellt sektion 2,4 och 5 ELLER: Creek, J & Lougher L. 2008, 4 uppl. Occupational Therapy and Mental Health. Philadelphia: Elsevier Churchill & Livingstone. Speciellt sektion 2,5 samt valda delar av sektion 6 (ex. 21 och 29) OCH: Eklund, M. & Gunnarsson, B. & Leufstadius Ch. 2010. Aktivitet och relation. Mål och medel inom psykosocial rehabilitering. Studentlitteratur: Lund. ISBN 978-91-44-04868-0. Kapitel: 3,4,6,8,11 Referenslitteratur ex: Borg, B. Giroux Bruce, M.A 2002. Psychosocial Frames of Reference - Core for Occupation-Based Practice. 3rd ed. Thorofare: Slack. ISBN 1- 55642-494-9 Brown, C. & Stoffel, V. 2011. Occupational Theraphy in Mental Health. A Vision for Participation. Philadelphia: F.A Davis Company. ISBN-13: 978-0-8036-1704-9. 2.811 Christansen, Charles. H & Townsend, Elizabeth. A. 2010. 2:dra uppl. Introduction to Occupation. The Art and Science of Living. New Jersey: Pearson Cole, M.B. 2005. 3 uppl. eller 4 uppl. Group Dynamics in Occupational Therapy. The Theoretical Basis and Practice Application of Group Treatment. Slack Inc. Thorofare.1-55642-687-9 Early, M. B. 2017, 5:de uppl. Mental Health Concepts & Techniques for the Occupational Thearpy Assistant. Philadelphia: Wolters Kluwer Finlay,L. 2004. The Practice of Psychosocial Occupational Therapy. Cheltenham:Nelson Thornes Ltd. ISBN: 074877257x. Kapitel 10 Koffert,T. Kuusi, K. 2007. 11 uppl. Koskisuu, J. 2004. Eri tietä perille, mitä melenterveyskuntoutus on? Edita. Helsingfors. ISBN 951-37-4119-2 Koskisuu, J. 2004. Oman elämänsä puolesta, mielenterveyskuntoutujan työkirja. Edita. Helsingfors. ISBN 951-37-3765-9 Manville, C.A, & Keough J.L. 2016. Mental Health Practice for the Occupational Therapy Assistant. Thorofare:Slack Incorporated. Kapitlen: 12,13,14 Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa: Paloma- hankeen käsikirja http://www.julkari.fi/handle/10024/136193 Pierce, Doris (red.)2014.Occupational Science for Occupational Therapy. Thorofare:Slack Incorporated. Kapitel 13 Salo-Chydenius, S. 2003. Yhdessä harkittu toiminta - mitä asiaksakeskeisyys on toimintaterapian mielenterveystyössä. Pro Gradu tutkielma. Terveystieteen laitos/ Jyväskylän Yliopisto. http://selene.lib.jyu.fi:8080/gradu/v03/G000015 7.pdf Schell & Schell.2018. Clinical and professional reasoning in Occupational Therapy. Wolters Kluwer. Second edition. Turpin, M. & Iwama, M.K. 2011. Using Occupational Therapy Models in Practice - a field guide. Churchill Livingstone. Elsevier

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 16 timmar
 • Praktiska övningar - 4 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 23 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examination (Paruppgift) Case rapport: Et- processen för en klient inom mentalvården. Se instruktioner på ItsLearning Bedöms i vitsord: skala 1-5. Blankett för kriterierna för bedömningen finns synliga på ItsLearning

Lärare

 • Marina Arell-Sundberg
 • Werner Tove

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-03-17

Kursens tidtabell

Vänligen se de bokningar som är gjorda i ARBS

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

2019-12-20 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-23 09:15 - 11:15 B516 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Kursintro + pretask + info om högskoledagen 31.10 Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-10-29 10:15 - 15:00 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Tidsreservation grupparbete med pretask Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-10-31 09:00 - 16:00 B328 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Högskoledagen Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-01 09:15 - 11:45 B516 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Föreläsning/Lecture (TW): Mental hälsa/ohälsa. Mentalvårdens organisation i Finland + Aktivitetsorättvisa / Mental health and illness, mental health care in Finland and occupational justice Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-01 13:00 - 16:00 D4106 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Föreläsning/Lecture (M A-S) 13.00 - 13.30 The Occupational Therapy Process 13.45 - 14.30 The CMCE-model and the Therapeutic Relationship 14.45 - 15.15 The Assessment Process in Mental Health 15.20 - 16.00 The Assessment Tools - a walk-through Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-04 09:15 - 11:15 A510 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Studiebesök, erfarenhetsexpert: Klubbhus Fontana i Karis Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-08 09:15 - 11:00 D4107-08 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Lecture:(MAS): 9.15 - 10.00 Activity-analyze by Pierce 10.15 - 11.15 Group work as a method within the OT-process Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-08 12:00 - 15:00 M702 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Tematräff 1: Opening up the Case 12.00 - 13.00 Grupp C 13.00 - 14.00 Grupp A 14.00 - 15.00 Group B ( in English) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-12 13:15 - 16:00 DIAK Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Erbjudande: Olika sätt att främja mental hälsa i yrkeslivet + posterpresentation pretask (MAS,TW) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-13 08:30 - 12:00 B516 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa AMK kampuspäivä, presentation av ergoterapiutbildningen (studenter, lärare, tutorer)Klockslag fastställs senare. Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-14 13:00 - 14:00 A510 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Erbjudande: Gruppaktivitet - att leda grupper inom mental hälsa Arell-Sundberg Marina
2019-11-15 09:15 - 11:15 B516 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Lecture (TW): Demanding situations in OT-work Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-15 12:00 - 15:00 M702 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Tematräff 2: Starting the OT-process/assessment process 12.00 - 13.00 Group A 13.00 - 14.00 Group B - English 14.00 - 15.00 Grupp C Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-25 13:00 - 16:00 D275 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Workshop: Gruppverksamhet inom ergoterapin (MA, TW) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-26 08:30 - 11:00 M702 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Tematräff 3: Att sätta upp mål och Planera för ergoterapi Kl 08.30 - 9.30 Grupp A Kl. 9.45 - 11.00 Grupp C Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-12-02 14:15 - 16:00 B516 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Erbjudande: Sexualitet och psykisk ohälsa Werner Tove
2019-12-09 13:00 - 15:00 M602 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Workshop: Gruppaktiviteter i praktiken Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-12-10 12:00 - 15:00 M602 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Workshop: Gruppaktiviteter i praktiken Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-12-13 12:00 - 15:00 M702 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Tematräff 4: Handledning/Tutorial Kl 12.00 - 13.00 Grupp C Kl. 13.00 - 14.00 Grupp A Kl. 14.00 - 15.00 Group B ( in English) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove

Kurs- och studieplansökning