Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Yrkespraktikens mål är att studerande tillämpar och utvecklar sin kunskap, färdighet och sitt förhållningssätt inom de olika yrkesspecifika kompetenserna: kompetens i fråga om ergoterapi och aktivitetsvetenskap, ergoterapiprocessen och professionella resonemang, kompetens i fråga professionellt förhållande och kompanjonskap, kompetens i fråga om professionell självständighet och professionellt ansvar samt kompetens i fråga om forskning och utveckling i ergoterapi. Detta innebär att studerande använder aktivitetsvetenskap, tvärvetenskap, relevant forskning samt rådande lagstiftning som grund för sitt professionella resonemang i förhållande tillpersonens/personernas problem i aktivitetsutförande samt i planerad och genomförd intervention. Studerande inservikten av eget ansvar i olika arbetssituationer samt handledningens betydelse för den egna kompetensutvecklingen. PÄTEVYYTEEN LIITTYVIÄ TAVOITTEITA Käytännön kenttähajoittelun tavoitteena on, että opiskelija hyödyntää ja kehittää tietojansa sekä suhtautumistaansa eri ammattikohtaisten pätevyyksien sisällä: pätevyys suhteessa toimntaterapiaan ja toiminnan tieteeseen, toimintaterapiaprosessiin sekä kliiniseen harkintaan, pätevyys suhteessa ammatilliseen vuorovaikutukseen ja kumppanuuteen, pätevyys suhteessa ammatilliseen itsenäisyyteen ja vastuuseen sekä pätevyys suhteessa toimintaterapian ja toiminnantieteen, tutkimukseen ja kehittämiseen. Tämä tarkoittaa että opiskelija hyödyntää toiminnan tiedettä, poikkitieteitä, alan tutkittua tietoa sekä lainsäädäntöä pohjana omalle ammatilliselle harkinnalle suhteessa henkilön ongelmiin toiminnan suoriutumisessa sekä toimintaterapian suunnitteluun ja suoritettuun interventioon. Opiskelija tunnustaa oman vastuunsa tärkeyden erilaisissa työtehtävissä sekä ohjauksen merkityksen oman henkilökohtaisen pätevyytensä kehitykseen.

Läranderesultat

Efter avslutad praktik kan studerande: - resonera professionellt utifrån relevant forskning, kunskap samt utgående ifrån ett aktivitetsperspektiv för att förklara klientens problem i aktivitetsutförande samt för att motivera val i ergoterapiprocessen - tutkimuksia, tieteitä sekä ammatillista harkintaa käyttäen selittää asiakkaan ongelmia toiminnallisessa suoriutumisessa, toiminnan näkökulmasta, sekä perustella valintojaan toimintaterapiaprosessissa -använda ergoterapeutiska metoder och principer i syfte att kartlägga , bedöma och förhandla fram mål utgående från GAS; Goal Attainment Scaling- metoden - hallita toimintaterapeuttisia menetelmiä ja periaatteita kartoittaessa, arvioidessa sekä tavoitteiden asettelussa GAS; Goal Attainment Scaling-menetelmää käyttäen -delta i uppgörande av behandlingsplan, deltar i att genomföra interventioner samt skriva utlåtande över den egna personens ergoterapi - osallistua terapiasuunnitelman kehittämisessä,interventioiden toteuttamisessa sekä kirjoittaa lausuntoa omasta asiakkaastaan -skapa och upprätthålla ett kompanjonskap med personen samt med betydelsefulla personer i hens närmiljö - luoda ja ylläpitää kumppanuutta asiakkaaseen sekä hänen omassa elinympäristössä oleviin tärkeisiin ihmisiin -använda rådande rekommendationer och lagstiftning för att motivera/visa på personens rättigheter till vård och/eller rehabilitering - tukeutua voimassa oleviin säädöksiin sekä lakeihin motivoidakseen/osoittaakseen henkilön oikeuden hoitoon ja/tai kuntoutukseen -delta i det multiprofessionella teamarbetet genom att konsultera andra professioner och rapportera angående personens ergoterapi - osallistua moniammatilliseen tiimityöhön konsultoimalla muita ammattiryhmiä henkilön kuntoutuksesta, sekä raportoida tiimissä henkilön toimintaterapiasta -ansvara för sina arbetsuppgifter gällande den egna klientens ergoterapi - ottaa vastuun omista tehtävistään suhteessa omaan asiakkaaseen toimintaterapiassa -använda sig ändamålsenligt av handledning som ett stöd för sin professionlla utveckling - hyödyntää ohjausta asianmukaisesti tukeakseen omaa ammatillista kehittymistään -följa de förordningar och de samarbetsstrategier som råder inom organisationen - noudattaa organisaatiossa vallitsevia sääntöjä sekä yhteist yöstrategioita -kan utvärderasin egen kunskap, färdighet och attityd i klientarbetet - osaa arvioida omaa osaamistaan, valmiuksiaan sekä asenteitaan asiakastyössä

Innehåll

Yrkespraktik på sjukhus, hälsocentral eller annat verksamhetsområde för ergoterapeuter

Förkunskaper

Godkända prestationer i följande kurser: Grundkurs i ergoterapi, Ergoterapiprocessen, Omgivning och delaktighet, Aktivitet och samhälle, samt orienterande praktik. Utöver detta krävs 20 sp godkända prestationer i tvärvetenskapliga ämnen.

Mer information

Yrkespraktik 1 27.1-13.3.2020 Deadline för bindande anmälan till yrkespraktik I är 21.10.2019. Se ItsLearning för inlämning av godkända prestationer av förhandskrav. Praktikplatsen söks i första hand via Jobiili, som öppnar vårens praktikplatser 30.10.2019.

Litteratur

Litteratur från teorikurserna (se förkunskaper på ASTA)samt aktuella forskningsartiklar

Studieaktiviteter

  • Skriftligt arbete - 35 timmar
  • Praktik - 235 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd slutbedömning samt godkänd praktikrapport.

Lärare

  • Arell-Sundberg Marina
  • Arola Annikki
  • Enoksson Maria
  • Peri Heidi
  • Werner Tove

Examinator

Werner Tove

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-07-30

Kursanmälningstid

2019-08-22 till 2020-04-30

Examinationsformer

2019-03-15 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-30 09:00 - 12:00 Yrkespraktik I Tidsreservation: Jobiili öppnar praktikplatserna inför våren Arell-Sundberg Marina
Peri Heidi
Werner Tove
2020-01-23 13:15 - 15:00 DIAK Yrkespraktik I Obligatorisk information inför praktiken samt arbete med handlingsplan Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-01-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-01-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-01-29 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-01-30 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-01-31 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-12 09:15 - 10:45 E254 Yrkespraktik I Grupphandledning 1 (Tove) Werner Tove
2020-02-12 09:30 - 11:00 M702 Yrkespraktik I Grupphandledning för den grupp som har Marina som lärarhandledare under praktiken Arell-Sundberg Marina
2020-02-12 10:45 - 12:00 E254 Yrkespraktik I Grupphandledning 1 (Tove, online grupp) Werner Tove
2020-02-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-24 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-25 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-26 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-02-28 11:00 - 13:00 E254 Yrkespraktik I Grupphandledning 2 (Tove, online grupp) 11-12.15 Werner Tove
2020-02-28 13:00 - 14:30 E254 Yrkespraktik I Grupphandledning 2 (Tove) Werner Tove
2020-03-02 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-02 09:00 - 11:00 M702 Yrkespraktik I Grupphandledning för gruppen som har Marina som handledande lärare. Tiden bokad före vi startar eftersom jag behöver kolla att tekniken för deltagande över nät fungerar som det skall. tid för grupphandledningen är 9.30 ? 11.00 Mvh. Marina Arell-Sundberg Marina
2020-03-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik I
2020-03-16 13:00 - 16:00 Yrkespraktik I Förberedelser inför UPPFÖLJNINGEN av YP1: Sammanställ en kort presentation av den intervention du jobbat med i rapporten Presentationer den 23.03 Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-03-23 10:15 - 12:15 Yrkespraktik I Fältuppföljning - korta presentationer av interventionen Arell-Sundberg Marina

Kurs- och studieplansökning