Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2023-08-01 till 2023-10-22)
  • 2 (2023-10-23 till 2023-12-31)
  • 3 (2024-01-01 till 2024-03-17)
  • 4 (2024-03-18 till 2024-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Denna kurs är en del av kurshelheten Aktivt och kritiskt
medborgarskap, där du har möjligheten att välja tre (3) helheter av
fyra (4) med max. antal studiepoäng 15.

Följande kompetensmål är gemensamma för samtliga kurser inom
kurshelheten.

Målsättningen med kursen är att ge studerande en inblick i både
föreningsverksamhet och intressebevakning samt påverkningsarbete
inom studiepolitiken.

Kompetensmålen faller inom ramen för Arcadas allmänna
kompetenser. Under mandatperioden förväntas du fokusera på några
av dessa kompetensmål på basen av ditt ansvarsuppdrag och
reflektera över din utveckling genom mandatperioden.

Du:
- känner till föreningsverksamhetens grunder och relaterad
lagstiftning
- känner till de olika aktörerna inom högskolevärlden och
studiepolitiken
- kan planera och utföra verksamhet inom ramen av verksamhetsplan,
budget samt övriga styrande dokument
- känner till ekonomiplaneringens och uppföljningens grunder
- kan planera sitt arbete självständigt och även delegera och leda
andra i deras arbete
- kan agera i grupper av olika storlek och med individer av varierande
bakgrund på åtminstone svenska och engelska
- känner till olika informationskanaler och hur dessa kan utnyttjas för
att nå relevanta målgrupper
- kan utvärdera sitt agerande inom ramen för kursen och reflektera
över sin personliga utveckling
- förstår hur samhälleliga strukturer och processer påverkar
individers liv och diverse samfund
- känner till förfaringssätt och praxis inom samhälleligt
beslutsfattande
- förstår betydelsen av medborgares delaktighet

Läranderesultat

Denna kurs är en del av kurshelheten Aktivt och kritiskt
medborgarskap, där du har möjligheten att välja tre (3) helheter av
fyra (4) med max. antal studiepoäng 15.

Följande kompetensmål är gemensamma för samtliga kurser inom
kurshelheten.

Under mandatperioden förväntas du fokusera på några av dessa
läranderesultat på basen av ditt ansvarsuppdrag och reflektera över
din utveckling genom mandatperioden:

- indentifiera de processer och den dynamik som sker i olika grupper
- redogöra för centrala begrepp inom föreningsverksamhet samt inom
studiepolitik
- känna till olika former av ledarskap samt sina egna styrkor och
svagheter som ledare
- känna till föreningsverksamhetens grunder
- förstå grunderna av ekonomiplanering och -styrning
- behärska mötesteknik och -praxis
- arbeta både självständigt och i varierande grupper för att nå
gemensamt överenskomna mål
- agera ansvarsfullt i varierande sammanhang och i kontakt med olika
intressentgrupper
- utnyttja informations- och kommunikationstekniker enligt målgrupp
och behov
- planera och utföra projekt
- reflektera över och utveckla eget agerande inom ramen för kursen

Innehåll

Kursen fokuserar på aktivt deltagande, ledarskap, kritiskt tänkande,
kommunikation och samhälleligt påverkande.

Förkunskaper

För att ta denna kurs måste du vara invald i en styrelse för en
förening som arbetar med studentrelaterade frågor.

Litteratur

Märkväl att litteraturlistan fungerar som förslag på eventuell läsning,
och att kursen inte ersätter andra kurser där samma litteratur
används. Dessa källor kan användas som stöd för ditt lärande.

www.finlex.fi Extern länk (relaterad lagstiftning)
www.prh.fi Extern länk (föreningsverksamhet)
www.asken.fi Extern länk (studerandekårens styrande dokument)
Loimu, Kari: Yhdistystoiminnan käsikirja
Loimu, Kari: Johda yrityksesi menestykseen - puheenjohtajan
käsikirja
Harju, Aaro: Järjestön kehittäminen
SAMOK julkaisu: Opas ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan
hallintoon
SAMOK julkaisu: Ammattikorkeakoulu opiskelijan silmin ?tutkimus
Harris, Philip R& Morran, Robert T: Managing cultural differences
Austin, Nancy: A passion for Excellence: The Leadership Difference
Schein, Edgar H: Organizational Culture and Leadership
Koestenbaum, Peter: Ledarskapsdiamanten: En filosofi för ledare
Kakabadse, Andrew & Kakabadse, Nada: Essence of leadership
Nahavandi, Afsaneh: Art and science of leadership
Rosen, Ronald: Strategic management
Wolvén, Lars-Erik: Att utveckla Mänskliga Resurser: Om Ledarskap
Organisering Kultur och Kompetens
Berggren, Curt (red.): Praktiskt ledarskap: en bok om hur man gör när
man leder människor
Ehrenright, Barbara: Nickel and dimed 2001
Larsson, Reidar: Politiska ideologier i vår tid 2005
Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma: Suomalaista sosiaalipolitiikkaa
(2000)
Kanaoja, Aulikki; Niiranen, Vuokko & Jokiranta, Harri: Kunnallinen
sosiaalipolitiikka - Osallisuutta ja yhteistä vastuuta (2008)
Heikkilä, Matti & Kautto, Mikko: Welfare in Finland (2004)
Hirdman, Yvonne: Genus - Om de stabilas föränderliga former (2002)
Halford, Susan & Leonard, Pauline: Gender Power and Organisations
(2000)
Halko, Marja-Liisa: Naiset, miehet ja talous (2010)
Jönhill, Jan Inge: Inklusion och exklusion (2012)
Prechter, Robert R: Pioneering Studies in Socionomics (2003)
Restivo, Sal: Den sociologiska världsbilden (1995)
Chirkov, Valery; Ryan, Richard & Sheldon, Kennon M: Human
Autonomy in Cross-Cultural Context (2011)
Goffman, Erving: Jaget och maskerna: en studie I vardagslivets
dramatik (2009)
Stenaasen, Svein & Sletta, Olav: Grupprocesser: on inlärning och
samarbete i grupper
Ting-Toomey, Stella: Sommunicating Across Cultures (1999)
Gelder, Ken: The Subcultures Reader (2005)
Fabos, Bettina: Media & Culture - An Introduction to Mass
Communication (2009)
Conway, D G: The event manager's Bible

Studieaktiviteter

Utbildning inom
föreningsverksamhetens
grunder 5-30h
Utbildnig inom
kommunikation och
marknadsföring 5-30h
Utbildning inom
intressebevakning 15-60h
Föreningens styrelsemöten
15-60h
Utförande av projekt inom
eget ansvarsområde 20-125h
Personlig rapport inklusive
relaterad litteratur och
reflektion över egen
utveckling samt
utvärderingsdiskussion. 30h - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

Självutvärdering - kursdagbok samt reflekterande rapport på eget
arbete i slutet av mandatperioden. Raporten levereras till ASKs
generalsekreterare senast 1 månad efter mandatperiondens slut.

Reflekterande diskussion över egen inlärning tillsammans med
styrelseordförande och generalsekreterare.

Studiepoäng beviljas på basen av utlåtande efter personlig
diskussion.

Lärare

Lohse Andreas

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (4 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-08-01 till 2023-12-10

Kurs och studieplanssökning