Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:
Du kan fungera professionellt i olika språkliga
situationer inom ditt område på finska och klarar
av att anpassa ditt språk till varierande
kommunikationssituationer. Du har redskap och
förutsättningar att utveckla dina
kommunikationsfärdigheter.

Om du har svenska som bildningsspråk
(skolbildning från Finland) uppfyller du de
kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§)
krävs av offentligt anställda, när du har klarat
av studieenheten. Det betyder är att du språkligt
är på minst nivå B1 enligt den gemensamma
europeiska referensramen för språk (nöjaktiga
kunskaper). Målnivån för studierna är goda
kunskaper i finska (minst nivå B2).

Globala mål i focus:
Mål 4: god utbildning för alla
Mål 5: jämställdhet
Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
Mål 10: minskad ojämlikhet
Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen

Läranderesultat

Läranderesultat
Efter avlagd studieenhet (nämn kunskap, färdighet
och förhållningssätt):
Kunskap
Du
- påvisar kunskap i ditt branschspråk och vet hur
du utvecklar det
- du uttrycker insikt om hur du kommunicerar med
olika målgrupper.

Färdighet
Du kan
- berätta om dig själv, din utbildning och
arbetslivserfarenhet samt beskriva din
arbetsinsats
- kommunicera både muntligt och skriftligt inom
den egna arbetsgemenskapen, med samarbetsparter
och i multiprofessionella situationer
- presentera och diskutera ämnen inom din egen
bransch
- skilja mellan formell och informell
kommunikation
- förstå det centrala innehållet i professionella
publikationer och andra källor
- skriva texter och dokument som behövs inom
området
- använda referenssystem.

Förhållningssätt
Du vågar använda språket i olika situationer och
har redskap att utveckla och fördjupa ditt
yrkesinriktade kunnande under studietiden och
senare i arbetslivet.

Innehåll

Föreläsningar
Muntliga och skriftliga övningar:
Mötesövning i grupp, mötesdokument
Presentationsövningar
Handledning i att skriva och använda av källor
Handledning i att använda digitala övningar och
resurser
CV, arbetsansökan och intervju

E-post (formell), affärskommunikation
Telefonsamtal

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (Europeiska referensramen
för språk).

Kursen ersätter följande kurser

Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen
(2020)

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Muntligt test Presentation

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Skriftlig tentamen (anger det skriftliga
språkintyget)
Muntligt test (anger det muntliga språkintyget)
Muntlig presentation
Rapport utgående från branschrelaterade texter
Arbetslivskommunikation

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Luomi Anna Maija

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning (38 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • 2022-06-22 - Tentamina
 • 2022-06-22 - Rapporter och produktioner
 • 2022-06-22 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-29 09:00 - 10:45 B320 Tekniikan suomi A Luomi Anna Maija
2022-08-30 11:00 - 12:30 B522 Tekniikan suomi A Luomi Anna Maija
2022-09-05 09:00 - 10:45 B522 Tekniikan suomi A Luomi Anna Maija
2022-09-06 11:00 - 12:30 B518 Tekniikan suomi A Luomi Anna Maija
2022-09-12 09:00 - 10:45 D4110 Tekniikan suomi A Luomi Anna Maija
2022-09-13 11:00 - 12:30 B522 Tekniikan suomi A Luomi Anna Maija
2022-09-19 09:00 - 10:45 B320 Tekniikan suomi A Luomi Anna Maija
2022-09-20 11:00 - 12:30 B522 Tekniikan suomi A Luomi Anna Maija
2022-09-26 09:00 - 10:45 D4110 Tekniikan suomi A Luomi Anna Maija
2022-09-27 11:00 - 12:30 B518 Tekniikan suomi A Luomi Anna Maija
2022-10-03 09:00 - 10:45 B522 Tekniikan suomi A Luomi Anna Maija
2022-10-04 11:00 - 12:30 B522 Tekniikan suomi A Luomi Anna Maija
2022-10-10 09:00 - 10:45 D4110 Tekniikan suomi A Luomi Anna Maija
2022-10-11 11:00 - 12:30 D4110 Tekniikan suomi A Luomi Anna Maija
2022-10-17 09:00 - 10:45 B320 Tekniikan suomi A Luomi Anna Maija
2022-10-18 11:00 - 12:30 D4106 Tekniikan suomi A Luomi Anna Maija

Kurs och studieplanssökning