Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att kunna självständigt utarbeta dokument inom det egna yrkesområdet, t. ex. arbetsansökan, meritförteckning och andra arbetslivsdokument, meddelanden, rapporter och anvisningar samt affärsbrev. Studenten förväntas kunna klara av social växelverkan och behärska mötesteknik, presentation och kundkontakter.

Läranderesultat

Att förkovra de praktiska färdigheterna i finska språket i tal och skrift på högskolenivå. Studenter lär sig att utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och terminologi, som hänför sig till det egna yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Innehåll

Teknisk terminologi
Muntlig framställning
Mötes- och förhandlingsteknik
Språkriktighet och språkvård
Arbetsansökan och meritförteckning
Meddelanden och anvisningar
Arbetslivs- och arbetslagstiftningsvokabulär
Rapporter

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (europeiska referensramen för språk

Litteratur

Som brevidläsning rekommenderas:

Kauppinen, A. - Nummi, J. - Savola T. 2006. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Sjätte upplagan. Helsinki: Edita Prima Oy. ISBN 951-37-4078-1
Husu, M. - Tarkoma, E. - Vuorijärvi, A. 2001. Ammattisuomen käsikirja. Sjätte upplagan. Borgå: WS Bookwell OY. ISBN 951-0-24618-2.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 44 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
 • Basgruppsarbete - 4 timmar
 • Självstudier - 75 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-06-18

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning