Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande kan
tillämpa sina tidigare kunskaper i vård samt
aktuell forskning i mötet med klienter i olika
åldrar med olika kulturell bakgrund i
hemvårdskontexten.

Studerande får en inblick i det administrativa
arbetet inom hemvården och öppenvården.

Studenten lär sig patientcentrerad och
utvärderande dokumentering

Läranderesultat

Studenten känner till hemvården som arbetsfält
Opiskelija tuntee kotihoidon
toimintaperiaatteet

Studenten vet vilka hemvårdens mest centrala
samarbetsparter
är och vet vilka yrkesgrupper som hör till
hemvårdens
mångprofessionella team
Opiskelija tuntee kotihoidon keskeisimmät
yhteistyötahot sekä
ammattiryhmät jotka toimivat kotihoidon
moniammatillisessa
tiimissä

Studenten deltar i hemvårdens möten och ser hur
det
administrativa arbetet hänger samman med det
praktiska
arbetet
Opiskelija osallistuu kotihoidon kokouksiin ja
näkee kuinka
hallinnollinen työ on yhteydessä käytännön
työhön

Studenten övar sådana kliniska färdigheter som
hälsovårdaren/sjukskötaren utför i hemmet/
öppenvården
Opiskelija harjoittelee sellaisia kliinisiä
kädentaitoja, joita
terveydenhoitaja/sairaanhoitaja toteuttaa
kotiympäristössä/avohoidossa

Studenten kan anpassa sitt arbetssätt enligt
klientens ålder och
kulturella bakgrund
Opiskelija osaa sopeuttaa työmenetelmiänsä
riippuen asiakkaan
iästä ja kulttuuritaustasta

Studenten kan planera, genomföra och utvärdera
ett hembesök
och kan prioritera vårdbehovet, uppskatta och
dokumentera
näringsbehov och -tillförsel, hygien, rörlighet
och läkemedel
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja
arvioida kotikäynnin ja
osaa priorisoida hoidon tarpeita, arvioida ja
dokumentoida
ravinnontarvetta ja -saantia, hygieniaa,
liikkumista sekä
lääkitystä

Studenten kan självständigt genomföra ett
hembesök
Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa
kotikäynnin

Innehåll

Se läranderesultat

Förkunskaper

Klinisk vård 1
Anatomi och fysiologi
Klinisk vård 2 teorin avklarad
Läkemedelsbehandling och -räkning
Godkänd terminstentamen i läkemedelsräkning
Hemvård och öppenvård
Klinisk vård-praktik (minst 5 veckor)

Litteratur

Se teorikursen

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 14 timmar
  • Praktik - 256 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Examinationskrav

Praktikuppgiften är obligatorisk att genomföra
och beskrivs på Itslearning.

Examinationskrav

Godkänd praktikuppgift och -utvärdering

Lärare

Mannevaara Pauleen

Examinator

Mannevaara Pauleen

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2017-08-23 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning