Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten lär sig formulera en giltig
forskningsfråga inom sitt professionella problemfält och inom
ramen av en giltig forskningsmetod. Studenten ska även förstå
vikten av att bedöma lämpligheten av alternativa
forskningsmetoder och deras begränsningar.

Läranderesultat

Efter avlagd kurs har studenten visat sin förmåga att formulera en
giltig forskningsfråga, skriva en operationell forskningsplan och välja
en adekvat metod för sitt examensarbete.

Innehåll

Kursen fokuserar på forskningmetoder som studenter inom kultur
och kommunikation kan använda för att analysera ett empiriskt
material från ett relevant professionellt problemfält. Främst
avhandlas kvalitativa och kvantitativa metoder för analys av
kulturella produkter, kulturell meningsproduktion samt publik- och
användarbeteende.

Kursen är uppdelad på följande delmoment:

1. Föreläsningar och övningar.

2. Grupparbeten i form av presentationer av specifika
forskningsmetoder.

3. Kontinuerligt individuellt arbete med att utorma en funktionell
forskningsplan för examensarbetet.

4. Självständiga litteraturstudier till stöd för punkt 2, 3 (ovan) och
5 (nedan).

5. Kamratstöd i form av kontinuerlig feedback och dialog mellan
skribent och diskussant.

6. Kontinuerlig forskningsdagbok till stöd för det egna arbetet och
som grund för den slutliga examinationen.

7. Kursen avslutas med slutseminarium där studenterna
presenterar sin färdiga forskningsplan och diskussanten fördjupar
diskussionen.

Förkunskaper

none

Kursen ersätter följande kurser

Forskningsmetodik

Litteratur

- Kvalitativa forskningsintervjun (Steinar Kvale)
- Metoder i kommunikationsvetenskap (Mats Ekström & Larsåke
Larsson)
- Att fånga nätet: kvalitativa metoder för Internetforskning (Malin
Sveningsson, Mia Lövheim, Magnus Bergquist).
- Short guide to writing about film (Timothy J Corrigan)
- Tutkiva toiminta ja ilmaisu, teos, tekeminen (Pirkko Anttila)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 25 timmar
  • Självstudier - 65 timmar
  • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Kurshelheten examineras i
form av den slutliga
versionen av
forskningsplanen och
forskningsdagboken den
23.10.2016. Godkänd
prestation förutsätter
dessutom att samtliga
delmoment är
examinerade under
kursens gång.

De enskilda delmomenten
i kursen examineras
genom aktivt deltagande.
Godkänd prestation för ett
senare delmoment
förutsätter att föregående
delmoment har
examinerats.

Med aktivt deltagande
avses minst 80 % närvaro
och utförande av övningar.

Examinationsdatum för de
enskilda momenten är
följande:

1. Preliminär
forskningsfråga med
kontextualisering
23.9.2016 (inlämnade
övningar och första delen
av forskningsdagboken).

2. Föreläsningar med
övningar och presentation
av enskilda
forskningsmetoder
16.10.2016 (inlämnade
övningar,
metodpresentation och
andra delen av
forskningsdagboken).

3. Slutseminarium och
diskussantrapport
21.10.2016.

4. Inlämning av slutliga
versionen av
forskningsplanen och hela
forskningsdagboken
23.10.2016.

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger alla
delexaminationer och slutligen genom att varje deltagare som
avslutande inlägg i sin arbetsdagbok skriver en individuell
självutvärdering där studenten visar vad han eller hon uppnått
under kursen och argumenterar för sitt vitsord (jfr kriterier nedan).
Arbetsdagboken och den slutliga forskningsplanen lämnas in
senast den 23.10.2016.

Kriterierna för enskilda vitsord är följande:

1-2/5 Behärskar de centrala begreppen och arbetssätten för att
lägga upp ett forskningsprojekt.

3/5 Förstår hur olika typer av problemfält, forskningsfrågor och
metoder anpassas till projektet men förmår inte tillämpa denna
kunskap självständigt utan behöver extern styrning.

4/5 Förmår skapa sig en helhetsbild av problemfält,
forskningsfråga metod och material och kan självständigt tillämpa
sin förståelse för att genomföra ett forskningsprojekt.

5/5 Förmår kontextualisera och tillämpa sina kunskaper också i
nya sammanhang, t.ex. genom att kritiskt granska sina egna val
och argumentera för alternativa lösningar.

Delexaminationerna är uppdelade i följande fem moment:

1. Utarbetande av den preliminära forskningsfrågan
(examineringsdatum 23.9.2016) examineras genom
processkrivning av en forskningsfråga jämte kontextualisering
(problemfält och tidigare forskning) samt med kamratstöd av
diskussant genom dokumentation i forskningsdagbok som lämnas
in på Itslearning).

2. Föreläsningar med övningar och presentation av enskilda
forskningsmetoder (examineringsdatum 16.10.2016) reflekteras i
forskningsdagboken.

3. Slutseminarium där studenten presenterar sin forskningsplan
och agerar diskussant under seminariet, examinering genom
inlämad plan (deadline 14.10.2016) och diskussantrapport
(deadline 21.10.2016).

4. Inlämning av slutliga versionen av forskningsplanen och hela
forskningsdagboken, inklusive argumentation för eget vitsord
(examineringsdatum 23.10.2016).

Lärare

  • Lundsten Lars
  • Träskman Tomas

Examinator

Lundsten Lars

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2016-11-30

Examinationsformer

2016-10-23 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning