Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att kursdeltagarna skall
erhålla förståelse för grundläggande mikroekonomi
samt för makroekonomiska helheter och speciellt
utrikeshandelns roll för företag och för ekonomisk välfärd.Studerande skall få kännedom om Finland och Finlands närområden ur ett ekonomiskt perspektiv.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
1) identifiera centrala delar av nationalekonomins
kretslopp
2) söka fram och tolka nationalekonomisk statistik
3) känna till arbetsmarknadens organisationer och
deras uppgifter
4) förstå internationaliseringens betydelse
5) redogöra för centrala utrikeshandelsteorier
7) beskriva de ekonomiska relationerna som är
viktiga för vårt land
8) beskriva internationellt handelssamarbete
9) identifiera begreppet affärskultur

Innehåll

- marknadens funktion
- nationalräkenskaper
- konjunkturer
- utrikeshandelsteorier
- internationalisering
- affärskultur

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Kursen går på Itslearning, mer exakt information finns där.

Litteratur

Kurslitteratur:

Eklund, Klas. Vår ekonomi: En introduktion till
samhällsekonomin. Norstedts Akademiska Förlag
2010.

Holmvall Leif och Åkesson Arne. Export och import
- att göra internationella affärer. 2010. Liber.
ISBN 91-47-09099-0

Moberg, Claes och Palm Gunnar. Internationell
ekonomi. Studentlitteratur 2006. ISBN 91-44-04636-
7

Övrig litteratur på området
Cameron, Duncan, Ekström, Cege, Holmvall, Leif,
Uhlin, Björn. Internationell ekonomi – En värld i
förändring. Liber Ab 2008. ISBN 978-91-47-08822-5.

Hellsten L, Osarenkhoe A.; Internationell Ekonomi,
Lund 2000. ISBN 91-89300-00-9

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 57 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Närmare instruktioner då kursen börjar

Lärare

Sved Ann-Christine

Examinator

Sved Ann-Christine

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2013-10-25 - Tentamina
 • 2013-10-27 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning