Kursens undervisningsperiod

3 (2024-01-01 till 2024-03-17)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet lägger du grunden för följande
kompetenser:
Etisk och hållbarhetskompetens
Lokal och global samhällskompetens

Globala mål i focus:
- Mål 4: god utbildning för alla
- Mål 7: hållbar energi för alla
- Mål 10: minskad ojämlikhet
- Mål 13: bekämpa klimatförändringarna

Läranderesultat

Efter avlagt studieavsnitt:
Du kan identifiera och beskriva FN:s hållbarhetsmål för
samhällsutveckling samt identifiera hur de relaterar till
din bransch och den nordiska samhällsutvecklingen.
(Kunskap)
Du kan redogöra för rättsstatsprincipen och grunderna i
arbetsrätt, vilket ligger som grund för den nordiska
samhällsmodellen. (Kunskap)
Du kan relatera dina kunskaper om hållbar utveckling och
etiska grundprinciper i verklighetsnära fall utgående
ifrån din egen profession. (Färdighet)
Du kan analytiskt och kritiskt diskutera teman från
aktuell samhällsdebatt; i en social, kulturell och
politisk kontext. (Färdighet)
Utgående ifrån erhållen kunskap om hållbarhet och etiska
grundprinciper reflekterar du över de val du gör i din
profession. (Förhållningssätt)
Du reflekterar över hur du kan aktivt bidra till din
omgivning utgående från värderingar relaterade till den
nordiska välfärdsmodellen. (Förhållningssätt)
Du förstår och använder dig av god vetenskaplig praxis
(Kunskap, Färdighet)

Innehåll

FN:s hållbarhetsmål
Nordiskt samarbete
Grunderna i arbetsrätt
Hållbar utveckling och etik
Växelverkan samhället och den egna branschen

Förkunskaper

Inga

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Examinationskrav:
3 Quiztester (30 %)
Gruppuppgift (50 %)
Individuell uppgift (20 %)

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-11-24 till 2023-12-22

Kurs och studieplanssökning