Kursens undervisningsperiod

2 (2023-10-23 till 2023-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande
känner till och kan använda integralkalkyl för
matematiska och tekniska tillämpningar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna
bestämma primitiv funktion till enkla funktioner
med hjälp av substitution, partiell integrering
och partialbråksuppdelning. Den studerande ska
också känna till och kunna använda numeriska
metoder för bestämning av bestämda integraler samt
bestämma fourierserier. Den studerande kan beräkna
areor under och mellan funktioner samt
rotationsvolymer och volymer begränsade av
flerdimensionella funktioner.

Innehåll

- primitiv funktion
- bestämd integral
- integrationstekniker
- areaberäkningar
- volymberäkningar
- dubbelintegraler
- fourierserier

Förkunskaper

Matematik 0

Kursen ersätter följande kurser

Differential- och integralkalkyl (2018)

Litteratur

Staffan Rodhe, Håkan Sollervall: Matematik för
ingenjörer.
Kursmaterial utdelat på lektioner och Itslearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Självstudier - 75 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

I kursen ordnas en kurstentamen. För godkänd
prestation krävs 50 % rätt. Kursvitsordet bestäms
som deltenternas medelvärde enligt följande skala:
50-59 % vitsord 1
60-69 % vitsord 2
70-79 % vitsord 3
80-89 % vitsord 4
90-100% vitsord 5

Lärare

  • Herrman Rene
  • Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (52 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-10-09 till 2023-11-05

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-09-13 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-09-20 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-09-27 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-10-04 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-10-11 16:00 - 18:00 B327 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-10-18 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-10-24 13:15 - 16:00 F249 Integralkalkyl Skön Kim
2023-10-26 09:15 - 12:00 B518 Integralkalkyl Skön Kim
2023-10-31 09:15 - 11:00 D4106 Integralkalkyl Skön Kim
2023-11-01 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-11-02 13:15 - 16:00 A511 Integralkalkyl Online lektion Skön Kim
2023-11-07 13:15 - 16:00 D4107-08 Integralkalkyl Skön Kim
2023-11-09 13:15 - 15:00 A409 Integralkalkyl Skön Kim
2023-11-14 13:15 - 16:00 D4107-08 Integralkalkyl Skön Kim
2023-11-15 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-11-16 13:15 - 16:00 D4106 Integralkalkyl Skön Kim
2023-11-22 16:00 - 18:00 D4107-08 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-11-23 09:15 - 12:00 D4106 Integralkalkyl Skön Kim
2023-11-28 13:15 - 16:00 D4107-08 Integralkalkyl Skön Kim
2023-11-29 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-11-30 09:15 - 12:00 B518 Integralkalkyl Skön Kim
2023-12-05 13:15 - 16:00 D4107-08 Integralkalkyl Skön Kim
2023-12-05 16:00 - 18:00 D4110 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-12-12 13:15 - 16:00 Z008 Integralkalkyl - ONLINE Online lektion: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk3ZWRhYzEtNDRjZC00YjFmLWE2ZmMtZTU2MWY0ZTFmN2Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%22ec9b2b0b-3449-4c87-8113-46b8a460d900%22%7d Skön Kim
2023-12-14 13:15 - 16:00 Integralkalkyl,TENTAMEN (distanstentamen på Itslearning) Skön Kim

Kurs och studieplanssökning