Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att kunna genomföra
planeringen av ett evenemang från ide till
evaluering och slutrapporter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att identifiera och förstå
betydelsen av planeringen av olika typer av
evenemang arrangerade på olika platser.
Studerande kan analysera helheter utifrån flera
aktörers och deltagares synvinkel. Samarbetets
och ekonomiska faktorers betydelse redan i
början av planeringens skall förstås
grundligt.Studerande skall ha kunskaper om ett
projektarbete och dess olika skeden och
uppföljningen.

Innehåll

Denna kurs är ihopknippad med 'Säkerhet &
byråkrati'-kursen samt 'Evenemangs design &
management'- kursen i andra perioden.
På basen av litteraturstudier av olika
evenemangsböcker och andra litterära källor
skapar du 'Evenemangsplanerarens handbok' - din
egen modell och process för att planera och
implementera ett evenemang på ett strukturerat
och logiskt sätt. Input från gästföreläsare som
representerar olika funktioner inom
evenemangsbraschen ger aktuell information om
ämnet och fungeras således som stöd vid
skapandet av boken.

På kursen behandlas:
Planering av ett evenemang: vision och mål,
5W's
Faserna i evenemagsplaneringen, rollerna och
ansvarsområden
Budgetering, tidsplanering
Samarbetspartners, marknadsföring och
kommunikation, sponsring
Hållbar utveckling inom evenemagsplanering
Uppföljning och evaluering

Efter att ha gått denna helhet av tre
evenemangskurser, kommer du att kunna planera
och genomföra ett evenemang från idé till
evaluering både från en teoretisk och en
praktisk synvinkel.

Under denna kurshelhet kommer du att jobba 5
hela
dagar på 2 olika evenemang. Detta för att få en
'hands-on' uppfattning om vad det egentligen
innebär att jobba på denna branch.

Förkunskaper

Minimi 60 sp avlagda,studenter som har studerat
turism eller marknadsföring prioriteras, kursen
Marknadsföringens grunder måste vara avklarad.
Övriga studerande bör ha lämpliga studier i
bakgrunden.
Kursen förutsätter även goda
kommunikationskunskaper i finska språket även om
undervisningsspråket är svenska.

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Denna kurs ingår i helheten
'evenemangsplanering' omfattande
15 sp. En studerande väljer alla tre
kurser. Kursen bygger på självstudier och input
av olika aktörer från event branschen.
Obligatorisk närvaro vid alla
gästföreläsningtillfällen och på alla evenemang
och företagsbesök. Godkännt kursvitsord kan inte
höjas. Observera att utomstående
föreläsningar är delvis på finska.

Litteratur

Matthews D.2008: Special Event production
Kilkenny, S 2011: The complete guide to
succesful event planning
Wolff & Levine, 2005:Event planning med easy
HSE,1999: The Event Safety Guide
Conway D.G, 2009: The event manager's bible:
The Complete Guide to Planning and Organising a
Voluntary or Public Event

övrig litteratur anges av kursledaren

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Arbete på evenemang under kursen

Examinationskrav

-Planera en strukturerad handbok för
evenemangsplanerare 30 poäng
- skriva lärdomar från gästföreläsningar och besök ett evenemang 10 poäng
- lov och tillstånds övning 5poäng
- evenemangseffekter övning 5poäng
- praktiskt arbete på Tradenomipäivät-eventet
30poäng
- MATUPA och Första hjälp 20poäng
Maximi 100 poäng, för ett godkännt betyg krävs
50 poäng och att alla delprestationer bör vara
godkända.
Observera att alla tre kurser i evenemang
bildar en helhet och därför kan inte enbart
enskilda kurser väljas.

Lärare

 • Fabricius Susanna
 • Hernberg Mervi

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

OBLIGATORISK NÄRVARO under dessa dagar då ni
jobbar på olika evenemang:
(faller in på 'Evenemangsdesign'-kursens period
med räknas med i 'Evenemangsplanering'-kursens
vitsord
5-7.11.2019 Tradenomipäivät
29-30.11 BUU-dagen

MATUPA:
4.9 kl. 13.00-17.00
6.9 kl. 13.00-17.00
Första Hjälp:
14.10 kl.9.00-16.00

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning