Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

ge studenterna färdigheter att mäta ett företags lönsamhet och ge insikter i ett företags ekonomiplanering genom olika styrmodeller

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
- beräkna lönsamhet på olika nivåer
- tillämpa olika metoder för lönsamhetsuppföljning
- använda sig av grundläggande rapporter för företagets ekonomistyrning
- se samband mellan ekonomisk planering och verkligt utfall och använda ekonomiska nyckeltal som styrmedel

Innehåll

Lönsamhet
Prissättning
Budgetering
Ekonomisk analys
Balanced Score Card

Förkunskaper

Grundstudier i företagsekonomi.

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Inga

Litteratur

Skärvad,P-H,Andersson, J-O mfl.: Finansiering och kalkylering.
Nieminen,G.2001.Ravintola-alan laskentatoimi.
Tomperi, S:Bokföring i praktiken, 2005.
Kaplan,R & Norton,D.1999.Från strategi till
handling:The balanced scorecard.
Rautiainen M,Siiskonen M:Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus.
Utdelat material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 26 timmar
 • Basgruppsarbete - 4 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 28 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Skriftlig tentamen och rapport av grupparbete.
Obligatorisk närvaro vid presentation och vid ev gästföreläsningar.

Lärare

Granström Maj-Britt

Examinator

Granström Maj-Britt

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2013-12-03 - Tentamina
 • 2013-12-11 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning